yeshiva.org.il


גמרא עירובין תוס' תוס' דפים ע"ו - צ'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים ע"ו-צ'

א. שאפשר לעשר עליו מן התלוש.
ב. שאפשר לעשר ממנו על התלוש.
ג. איידי דנקט שביעית וכלאים נקט נמי מעשר.
ד. שאף שמיתוסף קצת מחמת לחלוח הקרקע אינו צריך לעשר.

א. בכל גווני בוקעת ועולה.
ב. בכל גווני אינה בוקעת ועולה.
ג. תלוי: בקבר אמרי' בוקעת ועולה, ובשאר מקומות שיש טומאת מת לא אמרי'.
ד. תלוי: מדאורייתא לא אמרי' ומדרבנן אמרי'.

א. סוגיא דהכא ס"ל דסולם לא בעי שיעור כלל.
ב. סוגיא דהכא ס"ל כמאן דסבר התם דסולם של אשירה לא מהני ליחשב כפתח.
ג. התם חשיב פתח אי לאו איסורא דאשריה אבל בקורה הצריכו חכמים שיעור של חשיבות.
ד. הכא איירי באשירה של עיר הנדחת משא"כ התם.

א. שתהי' המחיצה י' טפחים בתוך המים ויראו ראשי הקנים מלמעלה טפח.
ב. שתגיע המחיצה עד קרקעית הבור ויראו ראשי הקנים למעלה טפח.
ג. שתהי' המחיצה עד קרקעית הבור.
ד. שתהי' מקצת המחיצה בתוך הבור ואפי' פחות מי' ויראו ראשי הקנים מלמעלה טפח.

א. סוגיא דהכא ס"ל דאף בספינה בעי' מחיצה.
ב. כיון דיש לספינה דפנות הרי הם מועילים אף שנחשוב כיש כאן מחיצה.
ג. התם איירי במים עמוקים למטה מי' ולמעלה הוה מקום פטור, משא"כ הכא.
ד. הא דאמרי' זיז כל שהוא הכוונה למחיצה עשרה.