yeshiva.org.il


גמרא עירובין תוס' תוס' דפים צ"א - ק"ה

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים צ"א-ק"ה

א. לא קיי"ל כריב"ל.
ב. ריב"ל איירי בחמשה בקטנה וחמשה בגדולה והכא איירי בתשעה בקטנה.
ג. ריב"ל איירי לענין לענות קדושה או ברכו והכא איירי לענין צירוף.
ד. ריב"ל נתכוון לומר שעלתה לו התפילה בתורת תפילת יחיד והכא איירי לענין שיהי' תפילת ציבור.

א. לכו"ע אינו לוקה.
ב. לכו"ע לוקה.
ג. מחלוקת: למ"ד השמר דעשה עשה הוא אינו לוקה ולמ"ד השמר דעשה לאו הוא אינו לוקה.
ד. תלוי: אם נוהג תמיד לעשות כן בשאט נפש לוקה ואם לאו אינו לוקה.

א. ס"ל להאי תנא דזה יכול וזה אינו יכול פטור.
ב. כיון דחי נושא את עצמו לא חשיב הנושא יכול.
ג. ילפי' ממשכן שכל הוצאות שהיו שם לא היו בבעלי חיים.
ד. אה"נ דמצד זה חייב, אבל מצד עצם הוצאת החי אינו חייב דחי נושא את עצמו.

א. רבי יוסי פליג וס"ל דרשאי להתירן בפניהם.
ב. כיון דמחמירין רק מחמת טעות מותר להתירן בפניהם.
ג. כיון שיודעין שמותר ורק רוצים להחמיר על עצמן מותר להתירן בפניהם.
ד. כיון דאיירי הכא באיסור דרבנן דמיחזי כבונה לא אמרי' שאי אתה רשאי להתירן בפניהם.

א. סוגיא דהתם ס"ל שבות דמקדש במדינה התירו.
ב. כיון דמוטלין שם בבזיון התירו שבות כזה.
ג. התם איירי בדבר קדוש ולא במקדש.
ד. מביאן פחות פחות מד"א לא הוה איסור שבות אלא יותר קל מזה.