yeshiva.org.il


הלכה הלכות תפילה תפילת תשלומין

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרק י"ח:
תפילת תשלומין

א. אם שכח בשוגג - רשאי להשלים, ואם במזיד - אינו יכול להשלים.
ב. אם שכח בשוגג - חייב להשלים, ואם במזיד - אינו יכול להשלים.
ג. בכל מקרה רשאי להשלים.
ד. בכל מקרה חייב להשלים.

א. כן.
ב. רק בשעת הדחק.
ג. לא.
ד. מחלוקת הפוסקים.

א. כן.
ב. לא, כי תפילות כנגד קרבנות ו"עבר יומו בטל קרבנו".
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. רק באופן חד פעמי.

א. בהפסק זמן מתפילת החובה, ובשעת הדחק - בצמוד אליה.
ב. בצמוד לתפילת החובה, ובדיעבד במשך כל הזמן שאפשר להתפלל את תפילת החובה.
ג. לפי הספרדים - א, ולפי האשכנזים - ב.
ד. לפי האשכנזים - א, ולפי הספרדים - ב.

א. אינו יכול להשלים במוצ"ש, כי תפילת חול אינה יכולה להוות השלמה לתפילת שבת.
ב. יתפלל במוצ"ש תפילת שבת כתשלומין ואח"כ תפילת ערבית.
ג. יתפלל במוצ"ש תפילת ערבית עם 'אתה חוננתנו' ואחריה תפילת ערבית ללא 'אתה חוננתנו'.
ד. יתפלל במוצ"ש תפילת ערבית ללא אתה חוננתנו' ואחריה תפילת ערבית עם אתה חוננתנו'.

א. את שתיהן.
ב. רק את תפילת שחרית, כי היא הראשונה שצריך להשלים.
ג. רק את תפילת מנחה.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

א. מוסף של שבת.
ב. מוסף של שבת וראש חודש.
ג. מוסף של שבת ויום טוב.
ד. כל תפילת מוסף.

א. רשאי להשלים.
ב. חייב להשלים.
ג. אינו יכול להשלים.
ד. כל התשובות הן דעות שונות בפוסקים.