yeshiva.org.il


הלכה הלכות תפילה חזרת הש"ץ וברכת כהנים

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרקים י"ט-כ:
סדר חזרת הש"ץ
הלכות ברכת כהנים
סדר ברכת כהנים

א. הלכות תפילה.
ב. הלכות תפילה, ויש אומרים שגם רעיונות מחשבתיים על התפילה.
ג. אין ללמוד אלא אם יש ספר שלא יוכל ללמוד ממנו אחרי התפילה.
ד. אין ללמוד כלל בחזרת הש"ץ אלא לענות אמן.

א. רק מי שאינו בקי בתפילה, או שאין לו סידור ואינו יודע על פה.
ב. שיהיו שם עשרה.
ג. שהשומע יבין את דברי החזן.
ד. כל התנאים נצרכים.

א. אמירת אמן לפני שהחזן סיים את הברכה.
ב. אמירת אמן במהירות תוך הבלעת אותיות.
ג. אמירת אמן בריחוק מסיום הברכה.
ד. כל התשובות נכונות.

א. כן.
ב. אין זו חובה אלא הידור.
ג. אין שום עניין לעמוד.
ד. למנהג הספרדים - א, ולמנהג האשכנזים - ב.

א. רוב המתפללים.
ב. צריך שיהיו 10 שעונים אמן, ובשעת הדחק די ב8.
ג. צריך שיהיו 9 שעונים אמן, ובשעת הדחק די ב8.
ד. צריך שיהיו 9 שעונים אמן, ובשעת הדחק די ב6.

א. להתפלל רק תפילה בלחש.
ב. הש"ץ יתפלל בקול את התפילה וכולם יענו אמן אחרי כל ברכה.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. יתפללו כולם בלחש, והחזן יאמר בקול את 3 הברכות הראשונות ויענו אחריו קדושה, וימשיך בלחש.

א. מתחילת התפילה.
ב. מ"אתה קדוש".
ג. מתחילת הברכה שפסק בה הראשון, ו3 הברכות הראשונות או האחרונות נחשבות כברכה אחת לעניין זה.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'

א. עשרה.
ב. תשעה, ובשעת הדחק 8.
ג. ששה.
ד. חמישה.

א. מצוות עשה מהתורה.
ב. תקנת רבן יוחנן בן זכאי זכר למקדש.
ג. תקנת חכמים.
ד. מנהג מימי התלמוד, שלאחר שנהגו בו כל ישראל הפך לחובה.

א. כן.
ב. אם יש כהן אחד שעלה - האחרים אינם חייבים.
ג. אם יש שני כהנים שעלו - האחרים אינם חייבים.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'.

א. כן.
ב. רק אם המום אינו מלידה.
ג. רק אם המום אינו עלול להסיח את דעת השומעים.
ד. לא.

א. כן.
ב. לא.
ג. מעיקר הדין לא, אבל נהגו לעמוד.
ד. מחלוקת הפוסקים, ונהגו לעמוד.

א. כל מי שאינו עומד לפני הכהנים אלא מאחוריהם, וקל וחומר מי שאינו בבית הכנסת.
ב. רק מי שנמצא בבית הכנסת ואינו עומד לפני הכהנים, אלא מאחריהם.
ג. כל מי שאינו מתכוון להתברך.
ד. כל ישראל נכללים ואפילו רשעים.

א. עמידה ונשיאת כפים.
ב. עמידה, נשיאת כפים וקול רם.
ג. לשון הקודש וקול רם.
ד. עמידה, נשיאת כפים, לשון הקודש וקול רם.

א. אין בכך הגבלה.
ב. עד תחילת ברכת רצה.
ג. עד סוף ברכת רצה.
ד. עד "כי מעולם קוינו לך", ויש אומרים עד סוף ברכת רצה, וכן נוהגים.

א. רק מי שנטל את ידיו קודם התפילה ונזהר שלא יתלכלכו.
ב. אם יש מספיק מים לשני כהנים יטלו ויעלו רק הם, ואם אין - יעלו כולם.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. לא.