yeshiva.org.il


הלכה הלכות תפילה מנחה, ערבית וק"ש שעל המיטה

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרקים כ"ד-כ"ו:
דברים האסורים לפני תפילת מנחה
סדר תפילת מנחה
דברים האסורים לפני תפילת ערבית
זמני תפילת ערבית
סדר תפילת ערבית
סדר ק"ש שעל המיטה

א. כנגד עבודת הקרבנות בכללה.
ב. כנגד העלאתם למזבח של איברי הקרבנות שלא הספיקו להעלותם במשך היום
ג. כנגד האמונה גם בתקופה של חושך
ד. כל התשובות נכונות.

א. כי מעיקר הדין היא תפילת רשות, ולכן לא תיקנו חזרה להוציא את מי שאינו בקי.
ב. כדי שבסך הכל יהיו כל יום 5 תפילות (כולל חזרות הש"ץ), כנגד חמישה חומשי תורה.
ג. כדי שבסך הכל יהיו כל יום 5 תפילות (כולל חזרות הש"ץ), כנגד האות ה"א שמסמלת את העולם הזה.
ד. כל התשובות נכונות.

א. כן.
ב. לא.
ג. כן, אבל לא מדקדקים בכך כמו בשחרית, ולכן אומרים חצי קדיש לפני תפילת העמידה.
ד. מחלוקת הפוסקים.

א. יאמר את קריאת שמע בלי הברכות ואחר כך יצטרף לציבור בתפילת העמידה.
ב. יצטרף לציבור בתפילת העמידה ואחר כך יאמר את קריאת שמע וברכותיה.
ג. למנהג האשכנזים - א, ולמנהג הספרדים - ב.
ד. למנהג הספרדים - א, ולמנהג האשכנזים - ב.

א. 20 דקות אחרי השקיעה.
ב. 30 דקות אחרי השקיעה.
ג. לרוב הפוסקים 20 דקות אחרי השקיעה, וטוב להמתין 30.
ד. מפלג המנחה, וטוב לקרוא אחרי צאת הכוכבים.

א. כן.
ב. כן, בתנאי שאף פעם לא יתפלל מנחה אחרי פלג המנחה.
ג. כן, בתנאי שבאותו יום לא יתפלל מנחה אחרי פלג המנחה.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

א. לכתחילה עד חצות, ובדיעבד עד הנץ החמה.
ב. לכתחילה עד חצות, ובדיעבד עד עלות השחר.
ג. עד עלות השחר, ובדיעבד עד הנץ החמה.
ד. עד עלות השחר.

א. לאכול לחם או מזונות עד כביצה.
ב. לאכול כשהעמיד שומר שיזכיר לו להתפלל אחרי שיאכל.
ג. א, ובשעת הצורך ב.
ד. ב, ובשעת הצורך א.

א. פרשת "שמע" וברכת המפיל.
ב. שלש הפרשיות של קריאת שמע וברכת "המפיל".
ג. פרשת שמע, ויש אומרים שגם ברכת המפיל.
ד. ברכת המפיל ופרשה ראשונה של שמע, ויש אומרים שכל שלש הפרשיות.

א. תפילת מנחה שמתפללים עד 9 שעות וחצי של היום.
ב. תפילת מנחה שמתפללים אחרי 9 שעות וחצי של היום.
ג. תפילת מנחה שמתפללים עד פלג המנחה.
ד. תפילת מנחה שמתפללים אחרי פלג המנחה.

א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים, והלכה שלא.
ד. באופן חד פעמי אין בכך בעיה, אבל לא באופן קבוע.

א. עד השקיעה.
ב. עד צאת הכוכבים.
ג. לכתחילה עד השקיעה, ובדיעבד עד צאת הכוכבים.
ד. לכתחילה עד השקיעה, ובדיעבד עד 13 דקות וחצי אחר כך

א. סעודה גדולה - מחצות, סעודה קטנה - מ3 שעות לפני השקיעה.
ב. סעודה גדולה - מחצי שעה אחרי חצות. סעודה קטנה - משעתיים וחצי לפני השקיעה.
ג. סעודה קטנה - משעה אחרי חצות, סעודה גדולה מפלג המנחה.
ד. כל האפשרויות הן דעות בפוסקים.

א. רק אם יש שם מי שיזכיר לו להתפלל (או שיכוון שעון מעורר).
ב. רק באופן חד פעמי.
ג. רק אם אוכל מזונות.
ד. כל התנאים נצרכים.

א. כדי שמי שלא קראה בבוקר יצא ידי חובת קריאתה.
ב. משום שקריאת שמע היא יסוד האמונה ועלינו להזכירה תמיד.
ג. תשובות א' וב' נכונות.
ד. כדי לקיים את דברי התורה "בשכבך ובקומך" וכן לקיים מצוות הזכרת יציאת מצרים בלילה.

א. כן.
ב. לא.
ג. לדעת השו"ע, אבל לא לדעת הרמ"א.
ד. לדעת הרמ"א, אבל לא לדעת השו"ע.