yeshiva.org.il


גמרא בכורות תוס' - מבחן תוס' דפים ב' - ט"ו

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת בכורות, דפים ב'-ט"ו

א. בחי' טהורה.
ב. בין בבהמה גסה ובין בבהמה דקה.
ג. בבהמה גסה.
ד. בבהמה דקה.

א. איסור אכילה מדאורייתא ואיסור הנאה מדרבנן.
ב. מדרבנן.
ג. מדאורייתא.
ד. תלוי: ציר שרצים מדאורייתא ציר דגים מדרבנן.

א. לכו"ע חייב בכיסוי הדם.
ב. לכו"ע אינו חייב בכיסוי הדם.
ג. מחלוקת: לרבנן אינו חייב ולר' שמעון חייב.
ד. מדאורייתא אינו חייב ומדרבנן חייב.

א. התם ילפי' מגם אתם דבעי' שלוחכם לדעתכם משא"כ הכא.
ב. לסוגיא דהכא מהני אף בתורם משלו על של חבירו.
ג. שאני תרומה דאיכא מצוה בעצם ההפרשה ולא הוי רק ממון ששייך לכהן.
ד. פטר חמור שאני שאינו נותן החמור עצמו לכהן משא"כ בתרומה.

א. מדאורייתא מתפיסו לכל זבח שירצה ומדרבנן אין מתפיסו.
ב. קודם שנולד יכול להתפיסו ולאחר שנולד אין יכול להתפיסו.
ג. בכל גווני מתפיסו לכל זבח שירצה.
ד. בכל גווני אין מתפיסו לכל זבח שירצה.