yeshiva.org.il


גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים י"ז - ל"ב

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים י"ז- ל"ב

א. מדאורייתא כשר ומדרבנן פסול.
ב. פסול אף מדאורייתא.
ג. כשר אף מדרבנן.
ד. תלוי: לטבילת אדם פסול מדאורייתא, לטבילת כלים כשר אף מדרבנן.

א. מתני' דהכא לא קאי אליבא דרבי יהודה.
ב. איירי הכא בשכנו דבכה"ג מותר מפני שהוא כמוכרו לו.
ג. כיון דהעכו"ם יודע שהגיד אסור לישראל ואי לו מה לעשות עמו אין איסור ליתנו לעכו"ם.
ד. איירי הכא בנותנו לו בשכר.

א. תלוי: מה שהי' קודם זריעת הכלאים וקודם שהוסיף מאתיים מותר ומה שגדל אח"כ אסור.
ב. בכל גווני אסורים.
ג. בכל גווני מותרים.
ד. תלוי: מדאורייתא מותרים ומדרבנן אסורים.

א. איירי במומר להכעיס.
ב. איירי הכא בגר תושב שנהי' מומר.
ג. איירי הכא בנשחט הפסח כשהי' מומר ועשה תשובה דאע"ג דאינו אוכל הפסח חייב במצה ומרור.
ד. החידוש הוא שמותר לו לאכול מצה אף שיש בה קדושה.

א. כיון דאין כבשונות מצויים בכל מקום חשיב עדיין שאינו יוצא מידי דופיו.
ב. ס"ל לאמימר דכבשונות נמי אינן מועילים בכל חרס.
ג. שאני כבשונות דכיון שמסיקים בהם נעשה הכלי ככלי חדש.
ד. הא דמהני כבשונות הוא רק בנטמא מגבו ולא בנטמא מתוכו.