yeshiva.org.il


גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים ס"ב - ע"ו

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים ס"ב- ע"ו

א. בכל גווני לא הוה פיגול.
ב. בכל גווני הוה פיגול.
ג. תלוי: אם לא אמרו מחמת אונס הוה פיגול ואם מחמת שחזר בו לא הוה פיגול.
ד. תלוי: מדאורייתא לא הוה פיגול ומדרבנן הוה פיגול.

א. התם איירי בדלתותי' נעולות והכא איירי באין דלתותי' נעולות.
ב. הכא איירי לאחר שנפרצו בה פרצות.
ג. אף דלא הוה רה"ר כרמלית מיהא הוה.
ד. הא דנסתפקו הכא הוא לא משום הוצאה אלא משום דהסכין הוא מוקצה מחמת חסרון כיס.

א. סוגיא דהכא פליגא וס"ל דלא קדיש עד ארעית תהומא.
ב. התם איירי בבית שני והכא איירי בבית ראשון.
ג. התם איירי בפתוחות לקודש והכא איירי בפתוחות לחול.
ד. לא נתקדשו בקדושת עזרת כהנים כדאי' הכא אבל נתקדשו בקדושת עזרת ישראל.

א. לכו"ע במותר הפסח שקרב שלמים.
ב. לכו"ע בשלמים שמביאם בתוך חג הפסח.
ג. מחלוקת: לת"ק דמתני' במותר הפסח הקרב שלמים ולבן תימא בחגיגת י"ד הבאה עם הפסח.
ד. מחלוקת: לת"ק בשלמים שמביאם בתוך חג הפסח ולבן תימא בחגיגת י"ד הבאה עם הפסח.

א. הלכה למשה מסיני.
ב. דכ' "באש" תשרף.
ג. מדבעי' שאין שריפת בת כהן דוחה שבת ואם אפשר לקיימה באבר מעיקרו פשיטא דאינה דוחה.
ד. משום ברור לו מיתה יפה.