yeshiva.org.il


הלכה הלכות פורים משלוח מנות ומתנות לאביונים

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים: תרצד, תרצה סעיף ד, מקראי קודש יא-יב.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

א. כל בעל משפחה, כמספר הנפשות שבבית
ב. אנשים בלבד
ג. אנשים ונשים
ד. מצוה זו כלל אינה חיוב גמור

א. לתת שתי מתנות לשני אביונים, מתנה לכל עני.
ב. לתת שתי מתנות לכל אחד משני אביונים
ג. לתת לצדקה שווי של סעודה
ד. לתת לצדקה ערך של 10 גרם כסף

א. לפי השו"ע - כסף, לפי הרמ"א - אוכל.
ב. לפי השו"ע - אוכל, לפי הרמ"א - כסף.
ג. כסף
ד. אוכל

א. מאכל כדי שיעור סעודה
ב. שווה פרוטה
ג. למנהג האשכנזים - מאכל כדי שיעור סעודה, למנהג הספרדים - שווה פרוטה.
ד. למנהג הספרדים - מאכל כדי שיעור סעודה, למנהג האשכנזים - שווה פרוטה.

א. כן
ב. לא
ג. קיום המצוה הוא רק אם נותנים דבר מאכל
ד. רק לפי השו"ע

א. מהלילה
ב. מהבוקר עד סוף היום
ג. לפי השו"ע - מהלילה, לפי הרמ"א - מהבוקר
ד. לפי הרמ"א - מהלילה, לפי השו"ע - מהבוקר.

א. יתן את המתנות לחבירו שאינו עני
ב. ישמור את הכסף עד שיזדמנו לו עניים
ג. ירבה במשלוח מנות
ד. ישמור את הכסף או ירבה במשלוח מנות

א. משלוח שתי מנות לאיש אחד
ב. משלוח שתי מנות לשני אנשים, לכל איש מנה
ג. משלוח שתי מנות לשני אנשים, לכל איש שתי מנות
ד. משלוח מנה לאיש אחד

א. פירות
ב. כסף או משקה
ג. כל דבר שאינו דבר מאכל
ד. כל דבר שאינו דבר מאכל, אלא אם שולח כסף המיועד לקניית אוכל

א. רק לדעת השו"ע
ב. רק לדעת הרמ"א
ג. לא יצא ידי חובה כלל, משום שהבהמה אינה ראויה לאכילה
ד. כן

א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק אם המנות הן אותו סוג של מאכל

א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק לדעת הרמ"א

א. בעצמו, שמצוה בו יותר מבשלוחו
ב. על ידי שליח, כלשון הפסוק "משלוח מנות"
ג. יש מעלה בכך דרך, ולכן רשאי לבחור.
ד. יש אומרים ע"י שליח, ויש אומרים שאין לכך עדיפות.