yeshiva.org.il


הלכה הלכות כשרות הלכות בשר בחלב

א. בישול בשר בחלב שלא על דעת לאכלו.
ב. בישול בשר בחלב שלא על דעת ליהנות ממנו.
ג. בישול בשר עוף בחלב.
ד. בישול דגים בחלב.

א. טיגון
ב. צלי
ג. טיגון וצלי
ד. כבישה, טיגון וצלי

א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

א. כן
ב. לא, מפני מראית עין.
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

א. כאשר עושה לפת צורה מיוחדת.
ב. כאשר עושה כמות קטנה.
ג. עוגיות שאין דרך לאכלם עם בשר.
ד. כל התשובות נכונות.

א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

א. אם הם מקפידים זה על זה.
ב. אם עשו ביניהם היכר, כגון שכל אחד אוכל על מפה נפרדת.
ג. בבשר עוף.
ד. כל התשובות נכונות.

א. לברך ברכת המזון.
ב. להמתין שעה, ויש אומרים 3 שעות.
ג. לקנח את פיו ולהדיחו.
ד. להמתין 6 שעות, ויש נוהגים פחות.

א. משום הבשר שנשאר בין השיניים.
ב. משום הטעם הנשאר בחיך.
ג. שתי התשובות נכונות.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

א. הטועם בשר בלי ללועסו. ובלי לבלעו
ב. הטועם בשר בלי לבלעו, אפילו שלועסו.
ג. האוכל בשר עוף.
ד. האוכל תבשיל בשרי שאין בו בשר בעין.

א. רק אם הסיר אינו בן יומו.
ב. כן, אפילו בסיר בן יומו.
ג. רק לפי השו"ע
ד. לפי השו"ע - מותר, ולפי הרמ"א רק אם בושל בסיר שאינו בן יומו.

א. להמתין 6 שעות.
ב. אפשר לאכול מיד, משום שהגבינה אינה נדבקת בשיניים.
ג. מעיקר הדין - מיד, אך תחילה ידיח את פיו במים ויקנחו ע"י אכילה, וישטוף ידיו.
ד. ידיח פיו, יקנחו וישטוף ידיו, וימתין חצי שעה.