yeshiva.org.il


הלכה הלכות כשרות תערובות - יבש ביבש

א. כל דבר.
ב. מין במינו.
ג. מין בשאינו מינו.
ד. דבר שיש לו מתירים.

א. כל דבר.
ב. מין במינו.
ג. מין בשאינו מינו.
ד. כלום.

א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. מחלוקת הפוסקים

א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים, וטוב שלא יאכל אדם אחד הכל.
ד. מחלוקת הפוסקים, וטוב שלא יאכלם בסעודה אחת.

א. כן
ב. לא
ג. רק במין במינו
ד. רק במין במינו לפי השו"ע

א. מותר, מפני שרוב החנויות מוכרות היתר.
ב. מותר רק לפי השו"ע, מהסיבה הנ"ל.
ג. אסור, שכיון שהאיסור קבוע במקומו צריך 60 כנגד האיסור.
ד. אסור, שכיון שהאיסור קבוע הרי זה כאילו חצי מהחנויות מוכרות איסור.

א. מותר, מפני שאנו תולים שההיתר נפל לקערת ההיתר והאיסור לאיסור.
ב. מותר רק לפי השו"ע.
ג. מותר רק אם בקערת ההיתר יש יותר מבקערת האיסור.
ד. מותר רק באיסור דרבנן, או שבקערת ההיתר יש יותר מאשר האיסור שנפל.

א. לפי השו"ע - כן, ולפי הרמ"א רק במקום הפסד מרובה.
ב. לפי השו"ע - לא, ולפי הרמ"א רק במקום הפסד מרובה.
ג. לפי השו"ע - כן, ולפי הרמ"א לא.
ד. לפי השו"ע לא, והרמ"א כתב שנהגו להקל, וטוב להחמיר.