yeshiva.org.il


הלכה הלכות כשרות שרצים

א. שרץ הארץ - 4, שרץ המים - 5, שרץ העוף - 6.
ב. שרץ הארץ - 5, שרץ המים - 4, שרץ העוף - 6.
ג. שרץ הארץ - 4, שרץ המים - 6, שרץ העוף - 5.
ד. שרץ הארץ - 6, שרץ המים - 5, שרץ העוף - 4.

א. שרץ שצבעו כצבע הפרי.
ב. ביצי שרצים.
ג. שרץ שהתפתח בפרי בעודו מחובר לקרקע.
ד. שרץ שמחמת קטנותו אי אפשר לראותו בלי עזרי ראיה.

א. כן, בתנאי שיבדוק אותו תחילה.
ב. כן, בתנאי שיבדוק אותו 3 פעמים.
ג. לא.
ד. רק בשעת צורך גדול, ע"י בדיקה 3 פעמים.

א. אסור.
ב. מותר.
ג. מותר רק אם לא נטחן במגמה לבטל את האיסור.
ד. לפי השו"ע - ב, ולפי הרמ"א - ג.

א. כן.
ב. לא.
ג. מספיק בדיקה מדגמית.
ד. מחלוקת הפוסקים.

א. אם נראים שלמים - טוב לבדוק באופן מדגמי, ואם נראים פירורים או סימני כרסום - אין לאכול מכל האריזה.
ב. אם נראים שלמים - א"צ בדיקה כלל, ואם נראים פירורים צריכים בדיקה.
ג. כן.
ד. אם נראים שלמים - טוב לבדוק באופן מדגמי, אבל פירורים אינם מעידים על תולעים.

א. לא, אך אם נראים בה מעין גומות בשטח החיצוני - אסורה.
ב. כן.
ג. די בבדיקה מדגמית.
ד. לא, וגומות בשטח החיצוני אינם מעידות על חרקים.

א. כל גזר
ב. גזר משומר
ג. גזר קפוא
ד. גזר מיובש

א. כתם כהה על פני הזית - מחייב בדיקה באותו מקום.
ב. כתמים קטנים, כמעט שחורים - הינם כנימות ויש להסירם.
ג. כתם מצבע שאינו צבעו של הזית מחייב בדיקה.
ד. תשובות א, ב נכונות.

א. להוריד את הפרחים עם הגבעולים הדקים והעלים הקטנים היוצאים מהקלחים, להשרות 3 דקות במי ניקוי ולשטוף.
ב. להשרות במי מלח
ג. להשרות בחומץ
ד. ניתן לעשות כאחת מהאפשרויות הנ"ל.

א. נחשב נגוע, ואסור לאכלו.
ב. צריך בדיקה.
ג. חללים אלו אינם סימן לנגיעות.
ד. טוב לבדקו בדיקה קלה.

א. לא.
ב. כן, ע"י הוצאת הגרעינים והכנסתו למי ניקוי 3 דקות ושטיפתו.
ג. טוב לבדוק בדיקה קלה.
ד. רק פלפל אדום יש לבדוק בדיקה קלה.

א. כן
ב. לא
ג. רק אם אינם יורדים בגירוד קל
ד. רק אם המשמש מלא מהם