yeshiva.org.il


גמרא תענית מבחנים דפים ב-טז

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת תענית דפים ב-טז; כולל שאלות על תוספות

א. רק לבשר ודם לא נמסרו אבל למלאך נמסרו.
ב. לא נמסרו שלשתן לשליח אחד, אבל כא לבד מצינו שנמסר.
ג. בישראל לא נמסרו אבל בעכו"ם נמסרו.
ד. בסתם לא נמסרו אבל ע"י תפלה נמסרו.

א. שרק עשר נטיעות ולא יותר מותר לנטוע בבית סאה.
ב. אם יש עשר נטיעות בבית סאה דינם ככרם ויש בו איסור כלאים.
ג. אם יש עשר נטיעות בבית סאה חורשין כל השטח ערב שביעית עד ר"ה.
ד. אם יש עשר נטיעות בבית סאה חייבים בפאה.

א. שלג עדיף פי חמש מן הגשם.
ב. בהרים עדיף שלג ובעמקים עדיף גשם.
ג. שניהם שווים.
ד. לאילנות עדיף שלג ולירקות עדיף גשם.

א. במוסף של יום שמ"ע מתחיל ובמנחה ומעריב מפסיק, ובשמח"ת במוסף מתחיל שוב.
ב. מתחיל במוסף של שמח"ת - יום שני.
ג. מתחיל במעריב של שמח"ת.
ד. מתחיל במוסף של שמו"ע, וכיון שהתחיל שוב אינו מפסיק.

א. בימי שמואל הי' מקרה כזה.
ב. יורה בא בחשון בלבד.
ג. בימי יואל בן פתואל הי' מקרה כזה.
ד. בימי אליהו ואחאב הי' מקרה כזה.

א. לפי שלא הלכו בניו בדרך הישר.
ב. לפי שהגיע עת דוד למלוך, ושמואל לא איפשר לשאול שימות בחייו.
ג. כיון שהגיע קיצו למות.
ד. כיון ששפט את ישראל הרבה שנים ורננו העם עליו שחטא.

א. דאם ירדו גשמים ואח"כ נעצרו אין זה שנת בצורת.
ב. דאם ירדו גשמים במשך הלילה סימן ברכה הוא.
ג. דגשמים שירדו בחודש כסלו סימן ברכה הוא.
ד. דגשמים שירדו לפני ק"ש של ערבית סימן ברכה הוא.

א. שכל המשקים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך כך ד"ת.
ב. שכל המשקים הללו מקבלים טומאה כך יש ללמוד תורה בטהרה.
ג. שהמשקים הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים אף ד"ת כן.
ד. כמו שחיי אדם תלויים במשקים הללו כך אין חיינו אלא בתורה.

א. על שניהם מתפללים.
ב. מתפללים על הרעב והמגפה תתבטל מאליה.
ג. מתפללים על המגפה והרעב נסבול.
ד. מתפללים סתם, והקב"ה יעשה כרצונו.

א. פורחות, דהיינו ענן קטן שמביא לו מטר לפי צרכו.
ב. ב רגבי אדמה, שלכל צדיק מוכן לו חלק בארץ ישראל.
ג. ג. להבת אש, כי התורה נמשלה לאש, "אש דת למו".
ד. תמרים, שמזמין הקב"ה לצדיקים תמרים בזול כדי שיעסקו בתורה.

א. אם מת יפסיק תעניתו, ובנתרפא ממשיך להתענות.
ב. בשניהם יפסיק תעניתו.
ג. בשניהם משלים תעניתו.
ד. אם מת משלים תעניתו ובנתרפא מפסיק התענית.

א. כשהתחיל תעניתו מבעוד יום ויכול לומר עננו אפי' בלילה.
ב. שהתחיל תעניתו מבעוד יום ואינו יכול לומר עננו בלילה אלא ביום.
ג. שהמשיך בתעניתו בלילה שלאחריו עד הבוקר ואומר עננו גם למחר.
ד. שהמשיך בתעניתו בלילה שלאחריו ואינו אומר עננו בלילה ומחר.

א. ייסר, שצריך לקבל התענית בתפלת מנחה, יאסר, שלא צריך.
ב. ייסר, שיתענה רק ביום, יאסר, שיתענה גם בלילה.
ג. ייסר, שלא צריך להתענות, יאסר, שעליו להתענות.
ד. ייסר, שדוחה יו"ט של מגילת תענית, יאסר, שאינו דוחה.

א. כשנדר להתענות.
ב. כשהתחיל כבר בתעניתו.
ג. בתענית חלום.
ד. כששגג ואכל באמצע התענית.

א. מכבס כסותו כדרכו בחול.
ב. מכבס כסותו במים ולא בנתר וחול.
ג. מגלח שערו כדרכו.
ד. מתרחץ כדרכו אפי' בחמין.

א. בשלוש אמצעיות בלבד.
ב. באמצעיות ובאחרונות.
ג. בכל התעניות.
ד. באחרונות בלבד.

א. שמתפללים אפי' בציבור אבל רק בלי שופר.
ב. שמתאספים ברחובה של עיר אפי' בשופר.
ג. י"א שצועקים לבנ"א שיעזרם אבל בלי תפלה וי"א שיתפלל כ"א בביתו.
ד. י"א שיתפללו ביחידות וי"א אפי' בציבור בלי שופר.

א. אסורים.
ב. מותרים.
ג. אנשי בית אב מותרים ואנשי משמר אסורים.
ד. אנשי בית אב אסורים ואנשי משמר מותרים.

א. איכא דאמרי שחשובים לפניו כמתים וא"ד שיבקשו עלינו רחמים.
ב. כדי להזכיר לפניו זכות אבות.
ג. לרמוז שאנחנו ואבותנו חטאנו.
ד. להזכיר יום המיתה ויחזרו בתשובה.

א. שיש לו זקן.
ב. שהוא בעל צורה.
ג. זה שלא יצא לו שם רע בילדותו.
ד. זה שהוא שפל ברך ומרוצה לעם.

שאלות על תוס'
א. כיון שטל אינו נעצר לעולם.
ב. שאם ישכח להזכיר גשם אין מחזירים אותו כיון שהזכיר טל.
ג. מזכירין טל כדי שיבא לברכה.
ד. כיון שמזכירים רוחות מזכירים גם טל.

א. כשלומד ע"מ לקנטר.
ב. כשלומד ע"מ לקבל פרס.
ג. כשלומד ע"מ שיקרא רבי.
ד. כשלומד לשם ע"ז.

א. אין בו חטא, ולהיפך יש בו מצוה גדולה.
ב. מה"ת אין בו חטא אבל מדרבנן נקרא חוטא.
ג. יש בו חטא ומ"מ המצוה שבו גדול יותר מן העבירה.
ד. אם התענית גורם לביטול תורה יש בו חטא ואם לא, לא.

א. שמקוה שכולו שאוב פסול מהתורה.
ב. שמקוה שכולו שאוב פסול אפי' ע"י המשכה.
ג. שבמקוה חמה אסור לטבול בשבת.
ד. שאסור לטבול במים חמים בגלל ביעתותא דמיא.

א. י"א הר סיני וי"א ירושלים.
ב. הר הזיתים.
ג. הר הבית ובית המקדש.
ד. הר הצופים.