yeshiva.org.il


גמרא שבועות מבחן דפים טו-כט

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוספות על שבועות (דפים טו-כט)

שאלות על גמרא ורש"י:
א. בד' מינין, חלות, רקיקין, ורבוכה, וחמץ.
ב. בלחם חמץ.
ג. בחלות מצות ולא בחמץ.
ד. באיזה לחם שירצה.

א. אם רוקק, אין לו חלק לעוה"ב דמזכיר שם שמים על הרקיקה, ובאינו רוקק, יש בו איסור גרידא.
ב. אף אם אינו רוקק אין לו חלק לעוה"ב, דאין מתרפאין בדברי תורה.
ג. אין תפילתו מתקבלת.
ד. סופו למות מאותו מכה, דמזכיר שם שמים על הרקיקה.

א. קידה, בברכים, כריעה, בפישוט ידים ורגלים, השתחויה, על פניו.
ב. קידה, על אפים, כריעה בפישוט ידים ורגלים, השתחויה, בברכים.
ג. אין הבדל משמעותי ביניהם, ומשמעות דורשין איכא ביניהם.
ד. קידה, על אפים, כריעה על ברכים, השתחויה, פישוט ידים ורגלים.

א. איבעיא דלא איפשטא ותיקו.
ב. בעי שהייה.
ג. לא בעי שהייה.
ד. לענין קרבן לא בעי שהייה אבל לחיוב מלקות בעי שהייה.

א. לא נטמא, ואפי' נכנס כולו.
ב. נטמא, ואפי' אינו בפנים אלא רוב גופו.
ג. אם נכנס כולו חוץ מחוטמו, טהור, אם נכנס כולו, נטמא דלא גרע מכלים שבבית.
ד. אם נכנס כולו טהור, אם נכנס כולו חוץ מחוטמו נטמא דלא גרע מכלים שבבית.

א. מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה.
ב. זוכה לנחלה בלי מצרים.
ג. זוכה לבנים זכרים, א"נ לבנים ראויין להוראה.
ד. ניצול מחלאים רעים ונאמנים.

א. פטור.
ב. חייב.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. חזינן אי מטומאה קא פריש העלם טומאה בידו, אי ממקדש קא פריש העלם מקדש בידו.

א. תלוי אי ס"ל מכלל לאו אתה שומע הן או לא.
ב. היו מסרבין בו לאכול, משמע שלא יאכל, באין מסרבין בו לאכול משמע שיאכל.
ג. תמיד משמעותו שיאכל.
ד. תמיד משמעותו שלא יאכל.

א. הנדר חל.
ב. אין הנדר חל.
ג. מה"ת לא חל אבל מדרבנן חל הנדר.
ד. אם הי' נדור ובא מאותו היום חל הנדר, ואם לא, לא חל הנדר.

א. דהוי לאו הניתק לעשה.
ב. דהוי לאו שאין בו מעשה, א"נ התראת ספק.
ג. דהוי לאו שבכללות.
ד. דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד.

א. כל שהוא.
ב. כזית.
ג. כגרוגרות.
ד. שוה פרוטה.

א. דעתיה אכזית ואין כאן שבועה - לרבנן.
ב. דעתיה אחצי שיעור וחל השבועה.
ג. איבעיא דלא איפשיטא.
ד. לר' עקיבא בכזית, לרבנן איבעיא דלא איפשטא.

א. אמרינן.
ב. שתיה בכלל אכילה אמרינן, אכילה בכלל שתיה לא אמרינן.
ג. אכילה בכלל שתיה אמרינן, שתיה בכלל אכילה לא אמרינן.
ד. לא אמרינן.

א. דס"ל שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה.
ב. דהוי אוכלין שאינם ראוים לאכילה.
ג. דס"ל איסור חל על איסור, וממילא פטור משום קם ליה בדרבה מיניה.
ד. דס"ל אין איסור יוה"כ חל על איסור נבילה אף דהוי איסור כולל.

א. מלקין אותו וישן לאלתר.
ב. לא חל השבועה.
ג. אם אמר ג' ימים, מלקין אותו וישן לאלתר, שלא אישן סתם, חל השבועה.
ד. השבועה חל ואסור לישון אפי' אמר ג' ימים.

א. כגון שכפאוהו גוים להשבע.
ב. כגון שנתעלמה ממנו חפץ.
ג. כגון רב כהנא ורב אסי שנשבע כל אחד שרב אמר כדבריו.
ד. כגון שתלה שבועתו באחרים.

א. בתרומה וקדישים אין צריך, בשבועה צריך להוציא בשפתיו.
ב. אין צריך להוציא בשפתיו אפי' בסתם שבועה.
ג. צריך להוציא בשפתיו אפי' בתרומה וקדשים.
ד. לשמואל אין צריך להוציא בשפתיו, לרב צריך להוציא בשפתיו.

א. יכול להשאל עליה לכו"ע.
ב. לרבא אם נשאר כזית נשאל, לאמימר אפי' באכלה כולה נשאל עליה.
ג. לרבא אינו נשאל אא"כ נשאר רובו, לאמימר אם כפתוהו על העמוד אינו נשאל.
ד. אינו יכול לישאל עליה לכו"ע.

א. לרמז להם ששבועות שוא חמור ככופר באלקי ישראל.
ב. שלא תהא הפרה לשבועתם דהוי כנשבע על דעת אחרים.
ג. שלא יוכלו לומר שנשבעו רק לקיים מצות ציצית.
ד. דכל שבועה שלא הזכיר בה את שם השם אינה שבועה.

שאלות על תוספות:
א. אין חייבים אפי' ענו אמן.
ב. חייבים אפי' לא ענו אמן.
ג. לר' מאיר חייבים ולרבנן פטורים.
ד. ענו אמן חייבין, לא ענו אמן פטורין.

א. במנחת העומר.
ב. כיון דנתקדש ע"י המנחה לא נחשב מנחה בבמה, א"נ כיון דלא אפשר מתקדש גם בלי מנחה.
ג. כיון דנעשה בימי שלמה עפ"י הדיבור מתקדש גם בלי מנחה.
ד. ירושלים אין דינה כבמה אפי' בזמן שאין מקדש.

א. שמה יציאה, דכן דרך לצאת בתלמיד הנפטר מרבו.
ב. איבעיא דלא איפשטא.
ג. לא שמה יציאה, דאיתקש ביאה ליציאה.
ד. לענין טומאה לא נחשב יציאה אבל בשאר דינים שמה יציאה.

א. דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.
ב. הלכה למשה מסיני.
ג. באנשים דאורייתא ובנשים דרבנן.
ד. קידוש דאורייתא אבל על היין מדרבנן, א"נ הא דמברך צריך שיטעום הוא מדרבנן.

א. פטור מקרבן אבל נענש על שבועתו.
ב. פטור מקרבן וגם אינו נענש כלל על שבועתו.
ג. פטור מקרבן אולם חייב מלקות.
ד. אם יביא קרבן נפטר מן העונש ואם לא חייב במיתה בידי שמים.

א. אשה כשירה לדון כמו בדבורה.
ב. אשה פסולה לדון ושאני דבורה ששפטה את ישראל על פי ה'.
ג. אשה פסולה לדון ושאני דבורה שהיתה רק מלמדת להם הדינים, א"נ היו מקבלים אותה עליהם.
ד. אשה כשירה לדון אבל אין ראיה מדבורה כי אז עדיין לא היו סנהדרין בישראל.