yeshiva.org.il


הלכה הלכות סוכות הלכות סוכה ולולב -משנה ברורה

מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע ומשנה ברורה או"ח סימנים תרכ"ה-תרס"ט

א. דברים שמקבלים טומאה
ב. דברים תלושים
ג. דברים שגידולם מן הארץ
ד. אין כאלו דברים

א. הנה יום בא
ב. ויעמוד הנביא
ג. כה אמר
ד. רני עקרה

א. הדס - לא. אתרוג - כן
ב. לא
ג. כן
ד. מחלוקת

א. כן
ב. לא יצא
ג. של גמי וסיב - כשר. של פשתן - פסול
ד. של פשתן וסיב - פסול. של גמי - כשר

א. כן
ב. לא
ג. ערבה והדס - כן
ד. לולב ואתרוג - כן

א. כן
ב. לא
ג. ביום הראשון של החג - כן
ד. ביום האחרון של החג - כן

א. אין בעיה
ב. פסולה ולא עולים אליה ביום טוב
ג. רק צריך שיקשרם לדופן
ד. רק חייה טהורה

א. יצא
ב. לא יצא
ג. תלוי בגובה הסוכה
ד. תלוי למה

א. 1,3,2,1
ב. 2,3,2,1
ג. 1,3,3,1
ד. 2,2,3,1

א. שתיים
ב. אחד
ג. שלוש
ד. אין קריאה בחג

א. פעם אחת
ב. שש
ג. תלוי ביום
ד. לא מקיפים אלא בשביעי

א. זכר לסוכות שעשה יעקב
ב. זגר לסוכות שהיו במצרים
ג. לא כתוב טעם מסויים
ד. זכר לסוכות שהיו ביציאת מצרים

א. כך כתוב בתורה
ב. זהו מנהג חסידי
ג. אין עניין לעשותה אז
ד. מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה

א. פטור
ב. חייב
ג. אם מצטער - פטור
ד. בשלושת הימים הראשונים - פטור. השאר - חייב

א. מותר
ב. אסור
ג. אם נפסל - מותר
ד. אם מברך - מותר

א. תמיד פסול
ב. תמיד כשר
ג. נדק ונפץ - פסול. ולא - כשר
ד. נדק ונפץ - כשר. ולא - פסול

א. יצא
ב. לא יצא, אא"כ נתנו במתנה
ג. לא יצא, אף על ידי מתנה
ד. ביום הראשון - לא יוצא. בשאר - יוצא

א. חולה - פטורים. מצטער - חייבים
ב. חולה - חייבים. מצטער - פטורים
ג. של שניהם פטורים
ד. של שניהם חייבים

א. כשרה ולא עולים אליה ביום טוב
ב. פסולה ולא עולים אליה ביום טוב
ג. צריך שיהא בה לרבע שבעה על שבעה
ד. צריך שהיא בה לרבע ארבעה על ארבעה

א. פסולה
ב. כשרה
ג. אם מחיצות מגיעות לסכך - כשרה
ד. אם צילתה מרובה מחמתה - כשרה

א. שאולה - כשרה. שותפים - פסולה
ב. שותפים - כשרה. שאולה - פסולה
ג. שתיהן פסולות
ד. שתיהן כשרות

א. פטורים תמיד
ב. פטורים ביום
ג. פטורים בלילה
ד. חייבים תמיד

א. סותר את סוכתו
ב. מפנה את הכלים
ג. צמשאיר את הכלים
ד. לא עושה כלום

א. שור או כשב
ב. ובחמישה עשר יום לחודש
ג. הנה יום בא
ד. עוד היום בנוב

א. שור או כשב
ב. בחמישה עשר יום לחודש
ג. הנה יום בא
ד. לא מוציאים ספר שני

א. הדס
ב. ערבה
ג. לולב
ד. הקויישיקלך

א. כשרה ולא עולים אליה ביום טוב
ב. פסולה ולא עולים אליה ביום טוב
ג. אם חידש בגופה דבר לחג - כשרה
ד. אם ניענע הסכך - כשר

א. שחרית
ב. בזמן ההלל
ג. כל היום
ד. ביום ובלילה

א. כביצה
ב. כביצה, רק אם הוא לא בוסר
ג. כל שהוא
ד. כזית

א. גויים, נשים, בהמה, כותים
ב. גדולה, נמוכה, בורגנין, כותיים
ג. גבוהה, נמוכה, בורגנין, כותים
ד. אין כזה דבר

א. קטן שאינו צריך לאימו
ב. שלושה עשר
ג. שבע
ד. מרגע שאומר אבא ואמא

א. שבע
ב. משיודע לדבר
ג. משיודע לנענע
ד. שלוש עשרה

א. תמיד פסול
ב. אף פעם
ג. אם חל היום הראשון בשבת
ד. אם חל היום השני בשבת

א. בשעת עשייתו
ב. אחרי ההלל
ג. בשעת נטילתו
ד. לא יברך

א. ביום הראשון ורק במקדש
ב. בכל שבעת הימים ורק במקדש
ג. ביום הראשון, אף בחוץ
ד. בכל שבעת הימים, אף בחוץ

א. כשרה ולא עולים אליה ביום טוב
ב. פסולה ולא עולים אליה ביום טוב
ג. כשרה ועולים אליה ביום טוב
ד. פסולה ועולים אליה ביום טוב