yeshiva.org.il


משנה מסכת בכורים פרק א'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה מסכת ביכורים פרק א'

פרק א
א. המבריך זמורה מרשות הרבים לשדהו.
ב. המבריך לרשות הרבים משדהו.
ג. הנוטע לשלו ומבריך לשלו ודרך הרבים או דרך היחיד באמצע.
ד. כל התשובות נכונות.

א. הענין נלמד בגזרה שוה מ"מזבח אדמה".
ב. דין בביכורים שצריכים להיות: "ראשית ביכורי אדמתך".
ג. מכיוון ששותפים שהביאו לא מקבלים מהם.
ד. אין דין כזה, כל הפירות כשרים לביכורים.

א. משבעת המינים בלבד.
ב. מחמשת מיני דגן.
ג. כל הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל חוץ מהזית והחרוב.
ד. כל הפירות כשרים, העיקר שיהיו "ראשית".

א. מיום טוב ראשון של פסח.
ב. מחג השבועות.
ג. מחג הסוכות.
ד. מט"ו באב.

א. מפני שאינו מכיר את הדרך למקדש.
ב. מפני שאינו דובר עברית.
ג. מפני שאינו יכול לומר "אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו" במקרא ביכורים.
ד. מפני שלא מתקיים בו "ביכורי אדמתך תביא".

א. כשאמו מישראל.
ב. כשלמד עברית.
ג. כשלמד את המפה.
ד. כשהוא הבעלים על השדה.

א. כי זה מצוות עשה שהזמן גרמא.
ב. כי אסור להם להכנס לבית המקדש.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. כי אינם יכולים לומר במקרא ביכורים "אשר נתתה לי ה'".

א. עד חנוכה - מביא ואינו קורא.
ב. מביא וקורא.
ג. אינו מביא.
ד. מחלוקת ת"ק ור"י בן בתירא אם א' או ב'.

א. מביא וקורא.
ב. מביא ואינו קורא.
ג. אינו מביא.
ד. מחלוקת אם ב' או ג'.

א. משום שכתוב "תביא בית ה' אלוקיך".
ב. אינו חייב אך אם ניזוקים מתחייב בקרבן אשם עולה ויורד.
ג. אינו חייב באחריותן אף פעם.
ד. משום שבמקרא ביכורים נאמר "והנה הבאתי את ראשית...".

א. לא, כי אינה ארץ זבת חלב ודבש.
ב. כן.
ג. רק בזמן בית ראשון, מפני שקדושה ראשונה קידשה רק לשעתה.
ד. מחלוקת אם א' או ב'.

א. לא.
ב. מביאין וקורין.
ג. מביאים ואינם קורין.
ד. משתתפים בפרוטה בביכוריו של בעל הבית.