yeshiva.org.il


גמרא יבמות מבחנים מורחב דפים מז-נב

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת יבמות דפים מז-נב

דף מז
א. לא מקבלים גרים בארץ ישראל, כיון שאינו מתגייר אלא ע"מ לזכות למתנות עניים
ב. מקבלים גרים בא"י, לחכמים נלמד מהכתוב 'בארץ' ולר' יהודה ממקום אחר
ג. מקבלים גרים בא"י, רק אם יש עדים שמתגייר לשם שמים
ד. לא מקבלים בארץ ישראל אלא כשבית המקדש קיים

א. לר' יהודה אינו גר שנאמר:' ושפטתם...בין גרו'.
ב. אם מל וטבל- הוא גר, ואם עשה רק אחד מהדברים אינו גר
ג. אם יש לו בנים הוא גר, ואם אין לו בנים אינו גר
ד. תשובות ב' וג' הן מחלוקת בגמרא

א. אינו יכול לפסול את בניו, וכ"ש שאינו יכול לפסול את בני בניו
ב. יכול לפסול את בניו אבל לא את בני בניו
ג. כיון שהוא לא יהודי –כל צאצאיו נמשכים אחריו, ונחשבים גוים עד שיביאו עדים שנתגיירו
ד. תשובות א' וב' נזכרות בגמרא

א. כדי לוודא שהוא איתן בדעתו ושלא יחזור בו לאחר שיתגייר
ב. כדי שלא יצטרפו הרבה גרים כיון שהגרים קשים לישראל כספחת
ג. כדי להרבות שכרו בכך שהתיגע להתקרב ליהדות, 'ולפום צערא אגרא'
ד. שלא להרבות ממזרים , ואם לא התגיר כדין דינו כעכו"ם הבא על בת ישראל והולד ממזר

א. אין נפקא מינה אלא שבאו חכמים להדגיש את יהדותו
ב. נפקא מינה שאם חזר בו מגירותו וקידש אשה היא מקודשת כדין ישראל מומר שקידש
ג. נפק"מ שאינו חייב לכבד אביו ואמו הגוים
ד. נפק"מ שאם חזר בו מגירותו – סוקלים אותו כדין ישראל מומר

דף מח
א. אין צריך קבלת מצוות, שמשעה שטובל לשם עבדות שייך במצוות
ב. צריך קבלת מצוות
ג. מחלוקת תנאים
ד. שפחה צריכה קבלת מצוות ועבד אין צריך

א. שתקוץ צפרניה, כמו לגבי העברת שיער הראש כך לגבי צפרנים
ב. שתגדל צפרניה, כמו לגבי נוול שער הראש כך לגבי צפרנים
ג. תשובות א' וב' הן מחלוקת תנאים
ד. כל אשה עושה כדרכה

א. כפשוטו אביה ואמה
ב. את העבודה זרה שנקראת אביה ואמה
ג. בכל אשה יפת תואר הכתוב מתפרש לפי צערה
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת תנאים

א. מפני שלא קיימו שבע מצוות בני נח
ב. מפני שלא עושים מאהבה אלא מיראה
ג. מפני ששהו עצמם מלהיכנס תחת כנפי השכינה
ד. כל התשובות מופיעות בגמרא

דף מט
א. כל מי שנולד מביאת איסור כגון לאו
ב. כל מי שנולד מביאה שחייבים עליה כרת
ג. כל מי שנולד מביאה שחייבים עליה מיתת בית דין
ד. כל התשובות הן ג' דיעות במשנה

א. נסמך הפס' לא יבא ממזר' ל'לא יקח איש את אשת אביו' ר"ע סבר כר"י שמדובר על אנוסה שהיא חייבי לאוין. וחכמים סברו שמדובר על שומרת יבם שהיא חייבי כריתות
ב. ר' עקיבא למד מגזירה שווה 'ממזר ממזר' מחייבי כריתות, וחכמים לא למדו ג"ש
ג. ר"ע גזר מדרבנן שיש ממר מחייבי לאוין אטו חייבי כריתות, וחכמים לא חיישי
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא

א. לר' עקיבא הולד ממזר ולא תופסים קידושין למד ק"ו מחייבי לאוין, ולחכמים אין ממזר
ב. לכולי עלמא נלמד מפסוקים שתופסים קידושין בנידה וסוטה ואין ממזר מהן
ג. לחכמים בנדה וסוטה בגלל חומרתם הולד ממזר ולא תפסי קידושין, ולר"ע תופסים קידושין
ד. לכולי אלמא נידה וסוטה הולד ממזר ולא תפסי קידושין, ונחלקו אי הוי דאוריתא או דרבנן

א. מנשה הרגו, כיון שלדעתו המוטעית ישעיהו עבר על הכתוב בפסוקים
ב. המלאך סטר על פיו והרגו כיון שאמר 'בתוך עם טמא שפתים אני יושב'
ג. לא נודע מי הרגו, ומצאוהו על מיטתו
ד. חזקיהו המלך הרגו על שלא נשא אשה, וביטל פריה ורבייה

דף נ
א. לחכמים יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר ולרבן גמליאל אין גט אחר גט
ב. ביבם אחד יש גט אחר גט וכו', ובשני יבמים אין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר
ג. לכולי עלמא יש גט אחר גט אבל אין מאמר אחר מאמר
ד. כל התשובות הן דיעות שנזכרות במשנה

א. לרבן גמליאל יש גט אחרי חליצה ויבום ולחכמים אין גט אחרי חליצה ולא אחרי מאמר
ב. לכל הדיעות שבמשנה אין אחרי חליצה ויבום כלום
ג. לכולי עלמא יש גט אחרי חליצה אבל אין אחרי יבום כלום
ד. לכל הדיעות שבמשנה יש גט ומאמר אחרי חליצה ויבום

א. כיון שנתן גט לאחת פסל את כולן, ולא ייבם אלא יחלוץ
ב. אע"פ שנתן גט לאחת מותר ליבם השניה
ג. תשובות א' וב' הן מחלוקת תנאים במשנה
ד. חכמים מסרו הדבר לרצונה של היבמה, כיון שלא חפץ בתחילה –ישאל אותה לרצונה

א. מחלוקת:לר"ג אין ביאה אחר מאמר, ולחכמים יש ביאה אחר מאמר
ב. אחרי שעשה מאמר יתן גט למאמרו, ואז מותר לייבם השניה
ג. כיון שעשה מאמר באחת לא ייבם השניה
ד. יחלוץ לבעלת מאמר ואח"כ ייבם לשניה

א. להודיע שגט מועיל באשה, שלא יטעו לומר כשם שאין מועיל ביבמה כך לא מועיל באשה
ב. שלא יטעו וידמו חליצה לגט ויאמרו שחליצה לא מועילה, ויבואו לבעול אחרי חליצה
ג. שלא יטעו להתיר צרת ערווה על ידי גט שלאחר מיתה
ד. כל התשובות הן דיעות שנזכרות בגמרא

דף נא
א. ממה נפשך, אם מהני- הראשון הועיל ושני לא. ואם לא מהני- שניהם לא מועילים
ב. גט דוחה קצת בצד אחד ביבמה. והראשון דחה כל כח הגט, וכן לגבי מאמר שהראשון קנה
ג. כך קיבל רבן גמליאל במסורת שאין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת אביי ורבא בגמרא

א. יחלוץ לשניה ולא לבעלת הגט , כיון שחליצת בעלת הגט היא פסולה ואינה פוטרת צרתה
ב. איזו מהן שירצה יחלוץ, כיוון שחליצת כולן שווה
ג. למ"ד יש זיקה תשובה א' ולמ"ד אין זיקה תשובה ב'
ד. לחכמים תשובה א' ולרבן גמליאל תשובה ב'

א. סברו שאין זיקה, ולמ"ד אין זיקה אין צריך חיזור על כל האחים
ב. סברו שחליצה זו של בעלת הגט היא חליצה כשרה, ואין צריך חיזור לכו"ע
ג. מתני' חסורי מחסרא וצריך להוסיף שצריך חליצה מכל אחד מהיבמים
ד. מכאן הוכחה שלכולי עלמא שגם בחליצה פסולה אין צריך חיזור על כל האחים

א. לכולי עלמא מאמר אינו קונה קנין גמור
ב. לרבן גמליאל במשנתנו מאמר קונה קנין גמור, וחכמים חולקים
ג. לב"ש-קנה קנין גמור, ואם עשה מאמר ביבמתו ונפלה אחותה לפניו-תצא כאחות אשה
ד. תשובות ב' וג' נכונות

דף נב
א. עושה מאמר ואח"כ בועל.שלא יהיה כפריצות ורב הלקה מי ששינה מהסדר
ב. יחלוץ ואח"כ יקדש. כדי להסיר ממנה זיקת יבמין ולהחיל זיקת נישואין. ומי ששינה מוחרם
ג. יבעול ואח"כ יקדש. כדי לעשות היכר בין קידושין ליבום, ורב הלקה מי שיקדש ואח"כ בעל
ד. משיאים ליבם עיצה ההוגנת לו. יש שיקדים מאמר, ויש שיקדים חליצה, ויש שיקדים ביאה

א. כיון שאינו מועיל באשה רגילה לגרש בו, ה"נ ביבמה אינו פוסל
ב. אמנם שבאשה אינו מועיל אבל גזרו ביבמה שמא יבואו להחליף ולהתירה גם בגט גמור
ג. תשובות א' וב' הן ספק בגמרא ומסקנה כתשובה ב'
ד. באשת כהן תשובה א', ובאשת ישראל תשובה ב'

א. כיון שמאמר עילוי זיקה רמי, נמצא שגירש חצי אשה ולא עשה כלום
ב. פסלה, כיון שהגט עומד בפני עצמו ואינו חלק מהמאמר
ג. תשובות א' וב' הן ספק של רב חנניה, ולרבא פשיטא כתשובה ב'
ד. כל הנותן גט ליבמה נותן גט לזיקתו ולמאמרו, ואין נפקא מינה

א. לר"ע אין קידושין תופסים, ולחכמים- תופסים. כמחלוקתם בענין קידושין של חייבי לאוין
ב. כיון שחלוצה אינה אסורה אלא מדרבנן- לכולי עלמא קידושין תופסים בה
ג. הפקיעו חכמים את הקידושין לכולי עלמא, כדי שלא ינהגו הפקר ביבמה
ד. תשובות א' וב' הן מחלוקת בגמרא

א. הרי הוא כעודר בנכסי הגר, וסבור שהם שלו
ב. מדובר שאמר לה 'התקדשי לי במאמר יבמין' והמאמר עילוי זיקה והחליצה הפקיעה הזיקה
ג. מדובר שאמר לה 'התקדשי לי בזיקת יבמין', וסבר שיש זיקה והחליצה הפקיעה הזיקה
ד. כל התשובות נזכרות בגמרא