yeshiva.org.il


משנה מסכת בכורים פרק ג'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה מסכת בכורים פרק ג'

פרק ג
א. לא צריך, מן השמים הפרי מתקדש.
ב. יקשור בגמי ויכריז "הרי אלו ביכורים".
ג. מספיק שיחשוב והפרי קדוש.
ד. כל ראשית הוא ביכורים מהרגע שנטעו את העץ.

א. יהודים! יהודים! קומו לעבודת הבורא.
ב. קומו ונעלה ציון אל ה' אלוקינו.
ג. לא היה משכים ולא היה הכרזה.
ד. ישנם שלש שיטות כשלשת התשובות.

א. שרשראות של פירות תלויים על גופו.
ב. קרניו מצופות כסף ועטרה של גפן בראשו.
ג. קרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו.
ד. אין התייחסות לדבר.

א. יצאו לקראתם בשירה וזמרה.
ב. מחלקים להם קליות ואגוזים.
ג. היו ממהרים ומודיעים לכהן הגדול על בואם.
ד. עצרו ממלאכתם ושאלו בשלומם.

א. כולם היו נושאים אותם על כתפיהם ואפילו המלך.
ב. כולם היו נושאים אותם על כתפיהם חוץ מהמלך.
ג. בשתי ידיהם - דרך כבוד.
ד. בידי משרתיהם כדרך המלכים והשרים.

א. הלוויים דברו בשיר.
ב. ראש בית אב מברכם לשלום.
ג. שום דבר מיוחד.
ד. פרחי כהונה לוקחים מידיהם את ביכוריהם.

א. אלו שבסלים - לעולה ואלו שבידיהם - מתנה לכהנים.
ב. קרבן עולה.
ג. לא הובאו גוזלות.
ד. המפרשים נחלקו אם א' או ב'.

א. ארמי אבד אבי.
ב. הגדתי היום לה' אלוקיך.
ג. הנה הבאתי את ראשית כל פרי האדמה.
ד. עבדים היינו לפרעה.

א. לא.
ב. רק בבית שני.
ג. כן, שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרוא.
ד. מחלוקת.

א. העניים הביאו בסלי נצרים.
ב. כל הסלים היו אותו דבר.
ג. העשירים הביאו בסלי כסף וסלי זהב.
ד. תשובות א' וג' נכונות.

א. כן.
ב. לא, רק בפירות משבעת המינים.
ג. רבי עקיבא סובר - ב'; רבי שמעון בן ננס סובר - א'.
ד. רבי עקיבא סובר - א'; רבי שמעון בן ננס סובר - ב'.

א. הביכורים, תוספת ביכורים ועיטור הביכורים.
ב. קטנה, בינונית וגדולה.
ג. מין אחד, שלשה מינים, שבעה מינים.
ד. ברכה, שמחה, שיר.

א. שהפירות יהיו ראשית.
ב. שהפרישו תרומות ומעשרות כבר מהפירות.
ג. שהפירות יהיו מפירות ארץ ישראל.
ד. שהפירות יהיו משבעת המינים.

א. לכל כהן מזדמן.
ב. לכהן תלמיד חכם בלבד.
ג. לאנשי המשמר, והם מחלקים אותם כקדשים.
ד. רק תשובות ב' וג' מופיעות במשנה.