yeshiva.org.il


גמרא סוטה מבחנים דפים ב-ט

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת סוטה ב - ט

א. על כל זווגי בני אדם.
ב. על זווג ראשון שמכריזין לפני יצירת הולד.
ג. על זווג שני שמזווגין לפי מעשיו.
ד. על זווג הנעשה באיסור.

א. ר' יוסי ב"ר יהודה אליבא דר' אליעזר.
ב. ב ר' אליעזר.
ג. ר' יהושע.
ד. ת"ק דמתניתין.

א. אין אפשרות כזאת כי חל עליהם דין "לא תחיה כל נשמה".
ב. אם קבלו עליהם לשמור מצות מותר להחזיק בהם.
ג. אם גוי אחד משאר אומות בא על הכנענית והוליד בן מותר לקנותו.
ד. אם כנעני בא על אשה משאר האומות והוליד בן מותר לקנותו.

א. נעקר מן העולם.
ב. חייב מיתה.
ג. כאילו בא על אשה זונה.
ד. כאילו אוכל לחם טמא.

א. להיות רחום כמותו.
ב. להיות מבקר חולים אפי' גדול אצל קטן.
ג. לאהוב את הנמיכות.
ד. לעסוק בהבאת שלום בין איש לאשתו.

א. מתייבמת.
ב. חולצת ולא מתייבמת.
ג. פטורה מן החליצה ומן הייבום.
ד. מן התורה מתייבמת ומדרבנן אסורה להתייבם.

א. אינה נבדקת מדכ' "ועד אין בה" דליכא דידע בה.
ב. המים בודקין אותה.
ג. אין המים בודקין אותה מדרבנן גזירה שמא יבואו ויעידו שנטמאה.
ד. אינה נבדקת מדכ' "טהורה" ולא שיש לה עדים במדינת הים.

א. לר' יוסי מה"ת ולר' יהודה מדרבנן.
ב. לחכמים דר' יהודה ולאמרו לו דברייתא - מה"ת, לת"ק דברייתא מדרבנן.
ג. מן התורה.
ד. מדרבנן.

א. לשתות.
ב. שלא לשתות.
ג. לפני מחיקת המגילה מאיימין לשתות ולאחריה שלא לשתות.
ד. לפני מחיקת המגילה מאיימין שלא לשתות ואחריה לשתות.

א. ברותתת ובשני כהנים, לר' שמעון מותר ולר' יהודה אסור.
ב. ברותתת ואפי' בכהן אחד, לר' שמעון מותר ולר' יהודה אסור.
ג. אין נ"מ לדינא בין הטעמים.
ד. בשני כהנים, לר' שמעון מותר ולר' יהודה אסור.

א. רשות.
ב. חובה.
ג. באנשים רשות, ובנשים חובה.
ד. בנשים רשות, ובאנשים חובה.

א. סקילה.
ב. שריפה.
ג. הרג.
ד. חנק.

שאלות על תוס'
א. איבעיא דלא איפשיטא.
ב. אין קינויו קינוי.
ג. לר' אליעזר אין קינויו קינוי ולר' יהושע קינויו קינוי.
ד. קינויו קינוי.

א. אין המים בודקין אותה.
ב. המים בודקין אותה.
ג. התוס' הסתפקו בדבר וכתבו שמסתברא שדינה כמו בשני עדים.
ד. לר' יוסי אין המים בודקין ולר' ששת המים בודקין.

א. אינו מעכב.
ב. מעכב.
ג. אם עדיין לא שתתה מעכב, אבל אם כבר שתתה המים בודקין אותה.
ד. מעכב רק אם שתתה בעמידה