yeshiva.org.il


תנ"ך יחזקאל מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר יחזקאל

פרק ג
א. פתח תקווה.
ב. הרצליה.
ג. בני-ברק.
ד. תל אביב.

א. לבבות ראם.
ב. לחם צר ומים לחץ.
ג. מגילה.
ד. מן שנותר מהמדבר.

פרק ח
א. ששית לגלות יכניה.
ב. ששית למלכות מלך בבל.
ג. ששית לתחילת המלחמה.
ד. ששית לחורבן הבית.

א. בשנה הששית בששי בחמישה לחדש.
ב. בשנה השלישית בששי בשבעה לחדש.
ג. בשנה החמישית בששי בארבעבה לחדש.
ד. בשנה הרביעית בששי בעשרה לחדש.

פרק יג
א. לרוח צפונית באפילה.
ב. לאש אוכלת נעורת.
ג. לאדם הנעור משנתו.
ד. כשועלים בחרבות.

פרק יד
א. מלשון הנחה.
ב. מלשון מנוחה.
ג. מלשון הטחה.
ד. מלשון נחוח.

א. שובו מעוונכם והשיבו את הגזילה.
ב. שובו לארץ והשיבו את כבודה.
ג. שובו בתשובה והשיבו את צאצאיכם בתשובה.
ד. שובו מדרכיכם והשיבו את לבבכם.

פרק כ
א. לביא.
ב. צבי.
ג. איילה.
ד. ראם.

פרק כא
א. עוה עוה עוה.
ב. אל אל אל.
ג. רצה רצה רצה.
ד. שבח שבח שבח.

א. למלאך ה'.
ב. לרעב.
ג. לחרב.
ד. לתולעת השני.

פרק כד
א. עם ישראל.
ב. אשתו של יחזקאל.
ג. שבט לוי.
ד. בית המקדש.

פרק כו
א. מלך שמולך על מלכים.
ב. לשון סגי נהור הכוונה לעבד נבזה.
ג. מלך שגדל ברומא שגדלים בה מלכים.
ד. מולך בכח ולא בזכות.

פרק כז
א. מעגן.
ב. משכן מים.
ג. ציים.
ד. מבואות ים.

פרק כח
א. ישעיהו.
ב. ירמיה.
ג. דניאל.
ד. שמעיה.

פרק ל
א. נוף, פתרוס, סין.
ב. לוד, כוב, צים.
ג. צוען, כוש, פלוט.
ד. גושן, נא, תחפנחס.

א. בארץ יון.
ב. בארץ כוש.
ג. בארץ מצרים.
ד. בארץ עמון.

פרק לב
א. את אשור
ב. את מלך מצרים
ג. את מלך ישראל
ד. את שבט דן

פרק לג
א. לצורף שנא' וצרפתיך כצרוף את זהב.
ב. לרואה בגן המבוכה.
ג. לכובס שמנקה מעוונות ישראל.
ד. לצופה שצריך להזהיר את האנשים בעיר

פרק לו
א. להרים,לגבעות, אפיקים, להרי ישראל.
ב. לימים, לגאיות, לבורות, ולשדות
ג. לעצי היער והשדה ולמקווי המים.
ד. לצמחים, לחיית השדה, ולעוף השמיים.

פרק לט
א. כמהלך הלבנה.
ב. שמונה חודשים.
ג. שנה תמימה.
ד. שבעה חדשים.

פרק מ
א. הקמת הבית השני.
ב. שמיטה.
ג. שנת סיום הגלות.
ד. יובל.

פרק מא
א. על שולחן בית המלך.
ב. על שולחן לחם הפנים.
ג. על מזבח הנחושת.
ד. על מזבח הקטורת.

פרק מה
א. בא' בניסן.
ב. בי"ז אלול.
ג. בכ' חשוון.
ד. בטו' אייר.