yeshiva.org.il


תנ"ך תרי עשר מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
תרי עשר

הושע פרק ד
א. לפרה סוררה
ב. לרוח זנונים
ג. לעיר בן אתונות
ד. לבדל אוזן

פרק י
א. שומרון מלכה
ב. אפרים עגלה מלומדה
ג. בית יהודה
ד. מלך יהודה

פרק יד
א. על בניין ביהמ"ק.
ב. על שיבת עם ישראל לארצו.
ג. על תחיית המתים.
ד. על חזרתו בתשובה של העם.

יואל פרק א
א. לשוב בתשובה צום ותפילה.
ב. להתפלל לה' בחגירת שק.
ג. לתת צדקה ולצום.
ד. לבנות מזבח ולהקריב קורבנות.

פרק ב
א. את אשור
ב. את הארבה
ג. את מצרים
ד. חיות רעות

פרק ד
א. בהר הזיתים
ב. בהר ציון
ג. בגיא בן הינם
ד. בעמק יהושפט

עמוס פרק ה
א. בנבואה על השאננים בציון
ב. בנבואה על המתאוים את יום ה'
ג. בנבואה לפרות הבשן
ד. בנבואה "לכתך אחרי במדבר..."

פרק ח
א. הך הכפתור וירעשו הסיפים
ב. חרב וחבל
ג. אנך כלוב קיץ
ד. איפה ומאזני מרמה

עובדיה פרק א
א. לימדך שאין מלכותו שלמה עד שיפרע מעלמק.
ב. שופטי ישראל לשפוט השרידים בהר עשיו.
ג. שהם מבני יהודה אשר גלו לספרד.
ד. הם מלך המשיח ושריו.

יונה פרק ב
א. 2 פעמים
ב. 5 פעמים
ג. 4 פעמים
ד. פעם אחת

מיכה פרק א
א. שומרון.
ב. ירושלים.
ג. במות יהודה.
ד. פתח תקווה.

פרק ז
א. מיכה.
ב. אויבתי.
ג. נינוה.
ד. אשכול ביכורה.

נחום פרק א
א. ש' במילה בשערה.
ב. י' במילה בליעל.
ג. ס' במילה בסופה.
ד. ק' במילה קנוא.

חבקוק פרק א
א. אשור.
ב. אהלי כושן.
ג. כשדים.
ד. עם ישראל.

פרק ג
א. תמר, תאנה, גפנים, זית.
ב. תמר, גפנים, זית, רימון.
ג. תמר, גפנים, זית.
ד. תאנה, גפנים, זית.

צפניה פרק א
א. איסוף.
ב. הוספה.
ג. כליון.
ד. שם.

פרק ב
א. עקרון.
ב. נינוה.
ג. שומרון.
ד. עזה.

חגי פרק א
א. שתייה לשוכרה
ב. שעדיין לא בנו את בית המקדש
ג. נשיאת נשים נכריות
ד. חומרנות יתר

א. בשנת שתים לדריוש הפרסי.
ב. בשנה השניה לדריוש בן אחשורוש.
ג. בשנת שתים לדריוש השישי.
ד. בחודש השישי לדריוש השני.

זכריה פרק ב
א. הנני מביא את עבדי צמח
ב. למוד את ירושלים
ג. פרזות תשב ירושלים
ד. מדוד את החומה

פרק ח
א. אלמנה ויתום גר ועני
ב. השטן העומד על ימינו לשטנו
ג. ילדים וילדות משחקים
ד. עשרה אנשים מכל לשונות הגויים

מלאכי פרק ג
א. משיב לב אבות על בנים
ב. אש מצרף
ג. פתאום
ד. מלאך ה'

תרי עשר
א. דניאל וחגי
ב. זכריה ומלאכי
ג. עזרא ונחמיה
ד. חגי וזכריה

א. גבריאל.
ב. אליהו הנביא.
ג. מיכאל.
ד. בן ישי.

א. נחום.
ב. מיכה.
ג. צפניה.
ד. הושע.

א. עמוס יונה חבקוק
ב. יונה נחום צפניה
ג. עמוס יונה מיכה
ד. עמוס יונה הושע