yeshiva.org.il


תנ"ך תהילים מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר תהילים

א. מזמור מג.
ב. מזמור פ.
ג. מזמור נא.
ד. מזמור קז.

א. פ' סד
ב. פ' קו
ג. פ' לב
ד. פ' מ

פרק א
א. מביא לביטול תורה
ב. אינם מקבלים פני שכינה
ג. לירש גיהנם
ד. לשכינה שתסתלק מישראל

פרק ב
א. לשון בניין
ב. לשון יסוד
ג. לשון סוד
ד. לשון התאספות.

פרק ג
א. בבורחו מפני אבשלום בנו
ב. רבבות עם אשר סביב שתו עלי
ג. רבו צרי רבים קמים עלי
ד. אין ישועתה לו באלקים סלה

פרק ד
א. גדולי ישראל שהיו עם אבשלום
ב. רוצה לומר גדול וחשוב
ג. בני אברהם , יצחק ויעקב הקרויים איש
ד. עובדי אלילים שהם בני נח

פרק ה
א. לשון ניסוך.
ב. לשון סיכה.
ג. לשון שיחה.
ד. לשון סכך.

פרק ז
א. מלך עולם ועד
ב. יושב ציון
ג. דורש דמים
ד. אלקים שופט צדיק

פרק ח
א. נבל שהיה בימיהם
ב. סוג של גיגית
ג. גת של ענבים
ד. כלי זמר הבא מגת

פרק יב
א. נועם או פיוט
ב. כינור של שמונה נימים
ג. הפיוט השמיני
ד. מדרגה שמינית בביהמ"ק

פרק טז
א. אברך את ה' אשר יעצני
ב. שויתי ה' לנגדי תמיד
ג. ה' מנת חלקי וכוסי
ד. חבלים נפלו לי בנעימים

פרק יז
א. שמררני כאישון בת עין
ב. ישלח חיציו ויפיצם
ג. כאריה יכסוף
ד. ככפיר יושב במסתרים

פרק יט
א. את השמש .
ב. גיבור.
ג. עם ישראל שעושים רצונו של מקום.
ד. את הגשם כשניתך ארצה.

פרק לב
א. הבנה של סוס ופרד.
ב. חוסר בטחון ושמחה.
ג. עשיית חטאים בסתר.
ד. זלזול בתורת ה'.

פרק מה
א. על תלמידי חכמים.
ב. על דוד המלך.
ג. על משה רבינו.
ד. על המשיח.

פרק סט
א. חרפה הייתי לאחי - ומשגב לבני אימי.
ב. חרפה הייתי לאחי - וכלימה לבני אימי.
ג. מוזר הייתי לאחי - ונכרי לבני אימי.
ד. מוזר הייתי לאחי - ומכאוב לבני אימי.

פרק עב
א. יראוך עם שמש
ב. יהי שמו לעולם
ג. ירד כמטר על גז
ד. ישאו הרים שלום

פרק עג
א. פסוק ד
ב. פסוק יט
ג. פסוק יז
ד. פסוק י

פרק עח
א. אפתחה - בדברי מליצה
ב. הם דברי תורה
ג. דברים שבהם החוכמה תיבחן
ד. דברי חידה

א. סיחון ועוג
ב. הכנענים
ג. 7 אומות
ד. הגרגשי

פרק פ
א. לארזי-אל.
ב. לשושנים.
ג. לענפים.
ד. לגפן.

פרק קח
א. עמון.
ב. אדום.
ג. פלשת.
ד. מואב.

פרק קיט
א. נץ החמה
ב. חצות לילה
ג. עלות השחר
ד. לא ישן ולא נצרך לקום

פרק קכז
א. לשון הרע
ב. מחשבותיו של אדם
ג. בני הנעורים
ד. התפילות

פרק קלט
א. לאויבים היו לי
ב. ואנשי דמים סורו מני
ג. בחנני ודע שרעפי
ד. ובתקוממיך אתקוטט