yeshiva.org.il


תנ"ך משלי מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר משלי

פרק א
א. דברים סתומים שקשה להבינם.
ב. דברים שבהם החוכמה תיבחן.
ג. דברי שחוק ומליצה.
ד. דברים שרק יחידים מבינים.

פרק ג
א. כבד את ה' מהונך
ב. בטח אל ה' בכל ליבך
ג. בכל דרכיך דעהו
ד. כי ה' יהיה בכסלך

א. על הבינה
ב. על סחר כסף
ג. על שלוות כסילים
ד. על אשה זרה ונכריה

פרק ד
א. הסר רגלך מרע
ב. וכל דרכיך יכונו
ג. הדרכתיך במעגלי יושר
ד. ואל תקרב אל פתח ביתה

א. דרך רשעים לחם רשע
ב. דרך רשעים כלענה
ג. דרך רשעים כאפלה
ד. דרך רשעים יין חמסים

פרק י
א. העצל.
ב. הכסיל.
ג. הון עשיר.
ד. מגורת רשע.

פרקים יא, טז
א. לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון
ב. תועבת ה' עקשי לב
ג. יד ליד לא ינקה
ד. אוזן שומעת תוכחת חיים

פרק יח
א. דברי רגזן כמכות לשומעיו.
ב. דברי נרגן כדברים מסותרים.
ג. דברי המתלונן המה קשים כמכות המשברות.
ד. דברי רגזן אינם מתשמעים.

פרק יט
א. ואוזן חכמים תבקש דעת
ב. ויפיח כזבים יאבד
ג. ויפיח כזבים לא ימלט
ד. ומהלמות לגו כסילים

פרק כ
א. מחשבות בעצה תיכון
ב. מה' מצעדי גבר
ג. אוזן רואה ועין שומעת
ד. נר ה' נשמת אדם

פרק כג
א. על השקר
ב. על הנשך (ריבית)
ג. שבט דן נמשל לנחש
ד. על היין

פרק ל
א. דור חרבות שיניו ומאכלות מלתעותיו
ב. עניים מארץ ואביונים מאדם
ג. שפנים עם לא עצום
ד. הנמלים עם לא-עז

א. שפחה
ב. נמלה
ג. חמאה
ד. שממית

א. שלשה המה נפלאו ממני
ב. קטני הארץ שהם חכמים מחכמים
ג. שלשה המה מיטיבי צעד
ד. נסתרי ארץ והמה בהיכלי מלך