yeshiva.org.il


תנ"ך חמש מגילות מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
חמש מגילות

שיר השירים פרק ד
א. את תאומי הצביה.
ב. את שיניה של הרעיה.
ג. את הניצנים.
ד. את שערות הרעיה.

פרק ה
א. תלתלי ראשו של הדוד.
ב. חגבי הסלע.
ג. לחיו של הדוד.
ד. עיניו של הדוד.

פרק ו
א. מה יפו פעמיך בנעלים
ב. קומי לך רעתי
ג. איתי מלבנון כלה איתי מלבנון תבואי
ד. מי זאת הנשקפה כמו שחר

רות פרק א
א. שכפה עליה רצונו להינשא לה.
ב. אין איש מת אלא לאשתו.
ג. אמר רבי אבהו עזבוהו בניו.
ד. שתחלה הענישו ה' בממונו.

איכה פרק ב
א. כמים הפנים לפנים
ב. כי גדול כים שברך
ג. כל הנחלים זורמים אל הים
ד. את חטאי עם ישראל.

פרק ה
א. טעמיו שונים.
ב. בעל פסוקי נחמה.
ג. אינו מסודר לפי א ב.
ד. הפרק האחרון.

קהלת פרק ט
א. איש מסכן חכם.
ב. זבובי מות.
ג. מצודים גדולים.
ד. גיבורי מלחמה.

פרק י
א. והכסף יענה את הכל
ב. וטוב לעינים לראות את השמש
ג. ובשפלות ידים ידלף הבית
ד. ופורץ גדר ישכנו נחש

אסתר פרק ב
א. יאשיהו
ב. יהויכין
ג. יהויקים
ד. צדקיהו המלך

פרק ד
א. אסתר
ב. מרדכי
ג. התך
ד. שעשגז

פרקים ז, ט
א. המן ובניו נתלו בפורים.
ב. המן נתלה בי"ג אדר ובניו בי"ז בניסן.
ג. המן נתלה בי"ד אדר ובניו בט"ו אדר.
ד. המן נתלה בי"ז בניסן ובניו בי"ג אדר.