yeshiva.org.il


תנ"ך דברי הימים ב' מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר דברי הימים ב'

פרק ג
א. שלעתיד לבוא יאמרו שם "ה' מלך".
ב. ששם ה' הורה לבנות לו בית.
ג. שריחו ערב כריח המור.
ד. ששם נראה הקב"ה לדוד בגורן ארונה היבוסי.

פרק ט
א. מיכל בת שאול
ב. בת פרעה
ג. מלכת שבא
ד. מירב בת שאול שנפלה

פרק יא
א. אמציהו איש האלוהים
ב. נתן הנביא
ג. אליהו הנביא
ד. שמעיהו

פרק יד
א. דוד המלך
ב. אסא
ג. אביה
ד. אחאב

פרק טז
א. כל ימיו
ב. חמש שנים
ג. שנתיים
ד. שנה

פרק יח
א. מיכיהו בן ימלא
ב. אליהו הנביא
ג. צדקיה בן כנענה
ד. אלישע בן שפט

פרק יט
א. משה רבינו
ב. יהושפט
ג. צדקיהו
ד. ירבעם

פרק כ
א. ראש הסנהדרין
ב. מגיבורי דוד
ג. שר צבא ארם
ד. נביא שהתנבא ליהושפט

פרק לג
א. 72
ב. 67
ג. 43
ד. 55

א. ירבעם.
ב. מנשה.
ג. שלמה.
ד. אביה.

פרק לד
א. יואש.
ב. יהוא.
ג. יותם.
ד. אחזיה.

א. יהוידע.
ב. יותם.
ג. יאשיהו.
ד. חזקיהו.

פרק לו
א. בשלוחי הקב"ה
ב. שלוחי הדיינים
ג. מלאכים ממש
ד. היו מכים אותם