yeshiva.org.il


גמרא גיטין מבחנים דפים טו-לא

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת גיטין טו - לא

א. אינו יכול.
ב. בקיום שטרות דעלמא אינו יכול ובגט פליגי אמוראי בסוגיין.
ג. יכול בין בגיטין ובין בשאר שטרות.
ד. בקיום שטרות דעלמא יכול ובגט פליגי אמוראי בסוגיין.

א. כשנטל רק יד אחת אי מהני או לא.
ב. כשנטל שתי ידיו מרביעית אחת, דנמצא בכל יד היה רק חצי רביעית.
ג. כשנטל רק חצי היד ונשאר בה משקה טופח ואח"כ נטל חצי' השני'.
ד. כשנטל רק חצי היד ונשאר בה משקה טופח ע"מ להטפיח ואח"כ נטל חצי' השני'.

א. הרומיים.
ב. הפרסיים.
ג. לפני שבאו "חברי" לבבל היו רומיים גרועים יותר, ואח"כ היו הפרסיים גרועים יותר.
ד. לפני שבאו "חברי" לבבל היו הפרסיים גרועים יותר, ואח"כ היו הרומיים גרועים יותר.

א. לרב משתפגום ותזקוף, לשמואל פגמה או זקפה.
ב. משזקפה עליו במלוה.
ג. בשלא כתבו פורזבול.
ד. אין שביעית משמטת כתובה כיון דדינה כמעשה בי"ד.

א. חייב שתים, משום מוחק ומשום כותב.
ב. פטור.
ג. חייב.
ד. י"א דחייב משום מוחק ולא כותב וי"א דפטור אף משום מוחק דמקלקל הוא.

א. חקיקה נחשב ככתיבה.
ב. חק תוכות אינו ככתיבה וחוק יריכות נחשב ככתיבה.
ג. חק תוכות נחשב ככתיבה וחוק יריכות לא נחשב ככתיבה.
ד. חקיקה אינה ככתיבה.

א. לא, כיון שהוא מחובר לגט.
ב. כן, כיון שהגט כשר גם בלעדיו.
ג. אם אמר "והשאר לכתובתיך" מהני, ואם לא אמר, לא, דאוירא דמגילתא הוא.
ד. לפרעון מנה ומאתיים לא, כיון דמחוייב עפ"י תנאי בי"ד, ולתוספת כתובה כן.

א. אינה מתגרשת דמאן מגרש לה.
ב. מתגרשת דאמרינן גיטה וידה באין כאחת.
ג. מה"ת מתגרשת אבל דרבנן גזרו דלא מהני אטו חצרה הבאה לאחר מכאן.
ד. לרבא מתגרשת ולרב אשי אינה מתגרשת.

א. משיכה.
ב. חזקה לעציץ ומשיכה לזרעים.
ג. חזקה לזרעים ומשיכה לעציץ וכיון שהחזיק בזרעים קנה גם העציץ בקנין אגב.
ד. חזקה לעציץ וכיון שהחזיק בעציץ קנה גם זרעים בקנין אגב.

א. כדי לצור משקל קטנה.
ב. ב כדי לעשות קמיע.
ג. כדי לכתוב עליו הגט.
ד. כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין.

א. כשהי' סומא בשעת כתיבה ואח"כ נתפתח.
ב. רק כשראה בשעת כתיבה ונסתמא וחזר ונתפתח אבל לא חזר ונתפתח פסול.
ג. סומא פסול בכל גוונא.
ד. כשראה בשעת כתיבה, בין אם חזר ונתפתח ובין אם לא חזר ונתפתח.

א. נעשה שליח, דדרשינן מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית.
ב. אינו נעשה שליח, דדרשינן מה אתם ישראל אף שלוחכם ישראל.
ג. אינו נעשה שליח, כיון דאינו בתורת תרומות ומעשרות.
ד. לתרומה דרבנן נעשה שליח, אבל לא בתרומה דאורייתא.

א. כשאמר לה לא תתגרשי בו אלא בפני בי"ד פלוני.
ב. כשאמר לה כי מטית התם אתנחיה אארעא.
ג. כשאמר לה הוי שליח להולכה וכי מטית התם הוי שליח לקבלה.
ד. כשאמר לה הוי שליח להולכה וכי מטית התם שוי שליח להולכה א"נ שהב"ד ימנה שליח להולכה.

א. אין הבדל.
ב. מן הכותים מפריש אף תרומה ומדין ודאי, מעמי הארץ פטור מתרומה ודינו כדמאי שהיא רק ספק.
ג. מן הכותים פטור מלהפריש כי דינם כגוי שמפקיע מידי מעשר, ומעמי הארץ חייב.
ד. מן הכותים יש לו דין דמאי ופטור מן התרומה, מעמי הארץ חייב להפריש גם תרומה.

א. משום דמיחזי כשיקרא.
ב. גזירה משום שטרי חוב המוקדמין דפסולים.
ג. שכבר נמחל שיעבודו.
ד. דבעינן כתיבה לשמה למ"ד עדי חתימה כרתי.

א. י"א שלא שהה אדם שם וי"א שלא עבר אדם שם.
ב. שעדיין לא עברה שם שיירא.
ג. תוך כדי דיבור.
ד. כדי לכתוב את הגט.

א. דוקא של נשים או חטאת העוף שאין צריכים סמיכה.
ב. דוקא של בריא אבל של חולה לא דחיישינן למיתה.
ג. דוקא חטאת של זבה ויולדת ומצורע שאינם באים על חטא אבל חטאת חלב לא.
ד. דוקא חטאת בהמה אבל לא חטאת עוף.

א. הגט פסול לכו"ע.
ב. הגט כשר לכו"ע.
ג. לר' יוחנן הגט פסול ולריש לקיש הגט כשר.
ד. אם השליח עשה שליח והוא שינה מצווי הבעל פסול אבל בשליח עצמו בכל גוונא כשר.

א. דאין רבית בפירות.
ב. שמותר לפסוק כשער הזול כיון שיצא השער.
ג. כיון דאיירי במכירי כהונה שאין מקפידין.
ד. כיון דכי לית ליה לא יהיב ליה כי אית ליה נמי אין בו משום רבית.

א. כשרוחצין את הענבים לפני דריסתן בגת להוציא יינן.
ב. כשמתחילין הענבים לגדול ויכולין לעצור מהן כלשהוא א"נ כשכתשו את הענבים כשהן בוסר ונותנין לתוכן מים.
ג. כשמוזגים את היין במים לפני שתייתן.
ד. כשמשקין את הגפן במים לפני שבוצרים את הבוסר.

שאלות על תוס'
א. שאם הי' חומה גבוה חמשה טפחים ובנה עליו מחיצה של עוד חמשה, מצטרפים.
ב. שאם הי' בור עמוק חמשה וחפר בו עוד חמשה מצטרפים ונחשב כרשות היחיד.
ג. שטח שמצד אחד יש בו מחיצה ומצד שני גידוד מצטרפים לעשותו רשות היחיד.
ד. לרש"י בנה מחיצה חמשה על חריץ חמשה מצטרפים, לתוס' תל חמשה שעליו מחיצה חמשה מצטרפים.

א. לא תקנו כי אין כאן חשש לשמא יחפה.
ב. לר' אליעזר תקנו ולחכמים לא תקנו.
ג. תקנו, כדי שאם יימכר העבד ואח"כ יקבל שחרור, שלא יוכל לטעון השתחררתי לפני המכירה.
ד. תקנו, כדי שלא להוציא לעז על בניו שיוולדו לאחר שחרורו.

א. הגט כשר.
ב. י"א שהגט כשר דלא נחשב מחוסר קציצה וי"א שהגט פסול דנחשב כמחוסר קציצה.
ג. הגט פסול.
ד. לכתחילה לא תנשא בו ובדיעבד לא תצא.

א. לרש"י פי' ומיחל, שחל עליו קדושת התרומה, ול"ת ומיחל, מל' חילול, שאם שתאו חללו.
ב. לרש"י פי' ומיחל, ומחללו על המעות, לתוס', מל' מתחיל ושותה, ולר"ת מל' מיהל במים ושותהו.
ג. מלשון מחילה, שפטור ממעשר עני כיון שהעניים מוחלים על חלקם.
ד. מלשון חולין, דמותר לשתותו כיון שדינו כחולין שלא חל עליו קדושת תרומה.

א. מותר.
ב. אסור.
ג. מן התורה מותר אבל מדרבנן אסור משום גזירה.
ד. לרש"י מותר כשאין חשש שמא אינו בעין ולתוס' אסור כי מגזה"כ בעינן מן המוקף.