yeshiva.org.il


גמרא גיטין מבחנים דפים סג-עו

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת גיטין סג - עו

א. לרב אין אשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה בכל גוונא.
ב. למ"ד משום בזיונא משכח"ל אם קדמה ועשתה שליח לפני שבעלה מינה את שליחו.
ג. היכא דאין בעלה מקפיד.
ד. למ"ד משום גזירה אטו חצירה הבאה לאחר מכאן אם קדמה ועשתה שליח מהני ולמ"ד משום בזיונא לא מהני.

א. סומכים על השליש ונאמנת.
ב. סומכים על הבעל ונאמנת.
ג. הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים ואינה נאמנת.
ד. סומכים על האשה ונאמנת.

א. כל שמבחנת בין גיטה לדבר אחר.
ב. כל ששומרת דבר אחר מחמת גיטה.
ג. שאם אבדה גיטה שומרת דבר אחר שאינו דומה לגיטה.
ד. כל קטנה שמשלחה וחוזרת.

א. כשהגיעו לעונת נדרים.
ב. הפעוטות, כבר שית כבר תמני.
ג. אגוז ונוטלו צרור וזורקו.
ד. כשיודעת לשמור גיטה אע"פ שמשלחה וחוזרת.

א. לא אמר כלום.
ב. הרי אלו יכתבו ויתנו.
ג. בבבל פטרוה מהני פיטרוה לא מהני, ולל"ק פיטרוה מהני, פטרוה לא מהני.
ד. בארץ ישראל פטרוה מהני פיטרוה לא מהני, בבבל שתי הלשונות מהני.

א. אם הוכיח סופו על תחילתו מהני שליחות הבן ואם לא, לא מהני.
ב. לא משוו איניש ברא שליחא במקום אבא.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. הלכתא, משוו איניש ברא שליחא במקום אבא.

א. ר' אלעזר בן עזריה.
ב. ר' יהודה.
ג. ר' מאיר.
ד. ר' שמעון.

א. מנה אינה ככולכם.
ב. מנה הרי הוא ככולכם.
ג. מחלוקת, לר' אלעזר ה"ה ככולכם, לרב הונא אינה ככולכם.
ד. מנה כולהו, ככולכם, מקצתן, אינה ככולכם, א"נ להיפך, מנה כולהו, אינה ככולכם, מקצתן, ה"ה ככולכם.

א. י"א מקלו וי"א גונדו, פי' לבושו, וי"א קודו, דהיינו מקידה של חרס.
ב. י"א תורתו, וי"א על מלכותו.
ג. על שבנה את בית המקדש.
ד. על עזקתו, פי' הטבעת שהי' חקוק עליו שמו של הקב"ה.

א. אין רפואה למכתו.
ב. ב יש לו רפואה.
ג. אם מריאה קאתי יש לו רפואה, ואי מכבדא קאתי אין לו רפואה.
ד. אם מריאה קאתי אין לו רפואה, ואי מכבדא קאתי יש לו רפואה.

א. לגט דינו כמת לעדות אשה כחי, ולענין גלות תלוי אם מת מיד או לא.
ב. לגט דינו כחי, שכותבין ונותנין, ומעידין עליו שמת דסופו למות ואינו גולה.
ג. דינו כמת לכל דבר כיון דרוב גוססין למיתה.
ד. כל זמן שעדיין נושם דינו כחי לכל דבר.

א. אינו שומע ואינו מדבר שהי' פקח כשכנסה.
ב. מדבר ואינו שומע.
ג. שומע ואינו מדבר.
ד. אינו שומע ואינו מדבר משעת לידתו.

א. מהני.
ב. אם אמר כן בפני ג' מהני, בפני ב' לא מהני.
ג. לא מהני.
ד. לכתחילה לא מהני, אבל בדיעבד הגט כשר.

א. חוזר מן המתנה ומן הגט.
ב. אין מתנתו מתנה אבל הגט חל.
ג. מתנתו מתנה וכן הגט כשר אבל אם אמר אם מתי מחולי זה, רק אם מת מחמת חולי ראשון.
ד. הגט בטל אבל מתנתו מתנה.

א. ספק מביאה אשם תלוי, תלויה אינה מביאה אשם תלוי.
ב. ספק אינה מביאה אשם תלוי, תלויה מביאה אשם תלוי.
ג. ספק חייב בעלה לזונה, תלויה אינו חייב במזונותיה.
ד. אין הבדל ביניהם, ולשניהם חייבת באשם תלוי.

א. מקבל שליש לכו"ע.
ב. מקבל כמו כל האריסים כי לא השקה ד' פעמים.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לר' יוסף מקבל כפי מה שהשקה בפועל לרבה מקבל שליש שמזלו גרם.

א. אם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט.
ב. אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט.
ג. אם לא מתי וכו' ואם מתי וכו' ואח"כ שוב אם לא מתי לא יהא גט.
ד. אם מתי וכו' ואם לא מתי וכו' ואח"כ שוב אם מתי יהא גט.

א. צריכה לתת חמש מאות זוז כדי שיחול הגט.
ב. צריכה לתת ג' מאות זוז, שדבריו האחרונים בטלו את הראשונים.
ג. צריכה לתת מאתים כדבריו הראשונים.
ד. למ"ד תפוס לשון ראשון, מאתים, ולמ"ד תפוס לשון אחרון, ג' מאות.

א. יהודה.
ב. גליל.
ג. ספק יהודה ספק גליל.
ד. חציו הי' ביהודה וחציו בגליל.

א. ר' יוסי.
ב. רבי יהודה הנשיא - רבנו הקדוש.
ג. ר' יהודה נשיאה - נכדו של רבינו הקדוש.
ד. ר' יהודה ב"ר אילעא.

שאלות על תוס'
א. לרש"י אינה מתגרשת לר"ת מתגרשת שאביה ישמרה שלא תחזור.
ב. אינה מתגרשת ע"י אביה.
ג. מתגרשת ע"י אביה.
ד. אם אביה שומרת מתגרשת ואם לא ישמרה אביה אינה מתגרשת.

א. מותר דכבר דשו בו רבים ואין חוששין לכך.
ב. אסור אא"כ מכירו בבואה דבבואה.
ג. בעיר מותר אבל בשדה או במושלך בבור אסור.
ד. אסור להקדים לו שלום אבל מותר להחזיר לו שלום.

א. בחרבן בית המקדש הראשון.
ב. בימי שמעון הצדיק.
ג. בימי שלמה.
ד. בחרבן בית המקדש השני.

א. הוי גט.
ב. אינו גט.
ג. ר"ת הסתפק בזה ור' אלחנן ס"ל דהוי גט, ולתוס' נכון להחמיר.
ד. ר"ת ס"ל דהוי גט ולר' אלחנן אינו גט, ולתוס' המסקנא דהוי גט מעליא.

א. בזה לכו"ע נתינה בע"כ לא הוי נתינה.
ב. מלוה על פה הוי נתינה, מלוה בשטר לא הוי נתינה.
ג. לפני שהגיע זמן הפרעון לא הוי נתינה, אחרי הזמן הוי נתינה.
ד. לכו"ע אמרינן בזה נתינה בע"כ הוי נתינה.