yeshiva.org.il


הלכה הלכות סעודה הלכות ברכת המוציא

מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים קסו - קסח

סימנים קסו - קסז
א. טוב ליזהר בכך.
ב. כן
ג. לא
ד. לשו"ע כן, לרמ"א לא.

א. ביום חול עדיף לחתוך באופן שאם יאחוז בפרוסה תעלה כל הפת עמה, ובשבת עדיף לא לחתוך כלל.
ב. בשבת עדיף לחתוך כנ"ל, וביום חול עדיף לא לחתוך כלל.
ג. לשו"ע א' ולרמ"א ב'.
ד. לשו"ע ב' ולרמ"א א'.

א. כן
ב. רק בשבת
ג. בשבת חובה לעשות כן, וביום חול רצוי.
ד. לא

א. כן
ב. לא
ג. נחלקו בכך השו"ע והרמ"א
ד. נחלקו בכך האחרונים

א. יברך וימשיך לאכול
ב. לא ימשיך לאכול
ג. ימשיך לאכול בלי לברך
ד. לשו"ע א', לרמ"א ב', ולמ"ב ג'.

א. כל אחד מברך לעצמו
ב. בעל הבית מברך לכולם.
ג. שתי האפשרויות טובות
ד. אם יש בין המסובים מי שאינו יודע לברך - יברך בעל הבית לכולם, ואם לא - כל אחד יברך לעצמו.

א. לא יזרוק אותה ולא יתנה בתוך ידו, אלא יניחה לפניו.
ב. לא יזרוק אותה, ויכול להניחה לפניו או ליתנה לתוך ידו.
ג. אם אינה נמאסת - רשאי לזרקה אליו, ויכול גם להניחה לפניו, אך לא ליתנה בתוך ידו.
ד. אם אינה נמאסת - יכול לזרוק אותה אליו, ויכול להניחה לפניו או ליתנה לתוך ידו.

א. בור אדם שמברך עבורו מסופק אם צריך לברך
ב. עבור קטנים
ג. עבור קטנים או בברכת המוציא שבליל הסדר
ד. עבור קטנים, בברכת המוציא שבליל הסדר או בסעודות שבת

א. יש לאכול את הפרוסה שבצע עליה לפני פת אחרת, משום חיבוב מצוה
ב. אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיסיימו כל העונים לענות 'אמן'
ג. אין המסובים רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע
ד. כשלא קבעו מקום לאכול יחד, אם אחד מהם בירך והתכוון להוציא את כולם ידי חובה והם התכוונו לצאת, יצאו.

סימן קסח
א. פת קיבר שלמה
ב. פת חטים שאינה שלמה
ג. פת קיבר שלמה, אלא אם כן פרוסת החטים גדולה יותר שאז יכול לבחור מה שירצה
ד. יכול לבחור מה שירצה

א. ביום חול כן, בשבת לא.
ב. ביום חול כן, בשבת מחלוקת.
ג. ביום חול מחלוקת, בשבת לא.
ד. כן.

א. המוציא וברכת המזון.
ב. מזונות ומעין שלש.
ג. המוציא ומעין שלש.
ד. מזונות וברכת המזון.

א. כן
ב. לא
ג. לשו"ע כן, לרמ"א לא.
ד. כן, אך לכתחילה עדיף להימנע מכך כדי לא להיכנס לספק.

א. פת ממולאת בדבש, אגוזים וכו'
ב. עיסה שנילושה במי פירות
ג. פת שנכססת
ד. כל התשובות נכונות

א. לשו"ע מזונות, לרמ"א המוציא.
ב. לשו"ע המוציא, לרמ"א מזונות.
ג. לשו"ע המוציא, הרמ"א הסתפק ולכן יש להימנע מלאוכלה מחוץ לסעודה
ד. לשו"ע המוציא, לרמ"א מזונות אלא אם כן אוכל יותר מכביצה.

א. כל כמות.
ב. כזית.
ג. כביצה.
ד. יש אומרים כזית ויש אומרים כביצה, לכן לכתחילה יאכל פחות מכזית או יותר מכביצה כדי להימנע מהספק.

א. פרוסת לחם מבושלת, שגודלה כזית, אך אין בה צורת פת.
ב. פירורי לחם קטנים מאוד, שאבדה מהם צורת הפת
ג. עיסה שאופים אותה באופן שאין בה תואר לחם, אך קבע עליה סעודה.
ד. כל התשובות נכונות.

א. אם אין בה כזית.
ב. אם המים התלבנו מחמתה, עד שאין בה תואר פת.
ג. שני התנאים נצרכים.
ד. לשו"ע א', לרמ"א ג'.

א. מזונות, ולכתחילה יאכל אותה רק בתוך הסעודה
ב. המוציא, ולכתחילה יאכל אותה רק בתוך הסעודה.
ג. לשו"ע א', לרמ"א ב.
ד. לשו"ע ב', לרמ"א א'.

א. בלילה רכה מאוד שאפאה, כך שהיא מתפשטת בכירה ואין לה עובי משמעותי.
ב. פרוסה מבושלת, שאין בה כזית ולא תואר לחם.
ג. אטריות.
ד. כל התשובות נכונות.