yeshiva.org.il


תנ"ך נחמיה מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר נחמיה

פרק א
א. לא נודע מי
ב. עזרא וסיעתו
ג. אנשי כנסת הגדולה
ד. נחמיה

א. שר המשקים
ב. שר האוצר
ג. פקיד המס
ד. שר הטבחים

פרק ג
א. נחמיה בן עזבוק
ב. מרמות בן אוריה
ג. אנשי גבעון
ד. חנניה בן שלמיה

פרק ז
א. אנטיוכיס
ב. בלשן
ג. מלאכי
ד. התרשתא

א. חנני
ב. שמעיה
ג. עזריה
ד. נחמני

א. פרק ט - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.
ב. פרק ד - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.
ג. פרק א - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.
ד. פרק ג - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.

פרק ח
א. משתיקים
ב. מכסים
ג. מדברים על ליבם
ד. משמחים

פרק יא
א. יהודה, בנימין, כהנים ולווים
ב. יהודה, שמעון, בנימין, כהנים ולווים
ג. יהודה, שמעון, בנימין
ד. יהודה, בנימין

פרק יב
א. איש האלוקים
ב. נעים זמירות ישראל
ג. משיח ה'
ד. מלך ישראל