yeshiva.org.il


גמרא בבא קמא מבחנים דפים קז-קיט

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת בבא קמא צד-קו

א. חייב שבועה.
ב. פטור משבועה, הואיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה.
ג. . פטור משבועה, הואיל וקנה בשבועה ראשונה.
ד. איבעיא דלא איפשיטא.

א. לכו"ע הכפל שייך לשומר.
ב. לכו"ע הכפל שייך לבעלים.
ג. לאביי לבעל הפקדון לרבא לשומר.
ד. יחלוקו בין השומר לבעל הפקדון.

א. אם באמת נשבע השומר, נפטר הגנב מכפל, אם בשקר נשבע, לא נפטר הגנב.
ב. נפטר הגנב מכפל.
ג. לא נפטר הגנב.
ד. לאביי לא נפטר הגנב ולרבא נפטר.

א. דגזל הגיורת ונשבע אינו מתחלק לכהנים.
ב. איש ולא אשה, דאשה פטורה מן השבועה.
ג. דגאולת קרובים של שדה אחוזה נאמר באיש ולא באשה.
ד. איש אתה צריך לחזר אחריו אם יש לו גואלים ולא בקטן שאינו ראוי להוליד.

א. בבעל מום עבודה ועורה שלו ולל"א לאנשי משמר ונותנה לאנשי משמר להקריבה, בזקן וחולה לאנשי משמר ונותנה לכהן שירצה להקריבה.
ב. מסרו לאנשי משמר להקריבה ועבודתה ועורה שלו.
ג. מסרו לכל כהן שירצה ועבודתה ועורה שלו.
ד. מסרו לכל כהן שירצה ועבודתה לאנשי משמר.

א. ירושין הן, ונ"מ בגזל חמץ ועבר עליו הפסח.
ב. מקבלי מתנות הן, ונ"מ בגזל חמץ ועבר עליו הפסח.
ג. ירושין הן, ונ"מ לענין מעשר בהמה.
ד. מקבלי מתנות הן, ונ"מ לענין מעשר בהמה.

א. קנסינן ליהויריב ויחזור אשם אצל כסף לידעיה.
ב. אם קבלו ידעיה הכסף במשמרתם יחזור אשם אצל כסף, אם קבלו במשמרת יהויריב יחזור כסף אצל אשם.
ג. קנסין לידעיה ויחזור כסף אצל אשם.
ד. אם קבלו ידעיה הכסף במשמרתם יחזור כסף אצל אשם.

א. לרב פפא פטור משום קם לי' בדרב"מ, ולרבא י"א דחייב בקרן דאיתחייב באונסין משעת שאלה וי"א דפטור.
ב. לרב פפא פטור משום קם לי' בדרב"מ, ולרבא חייב בתשלומי ד' וה'.
ג. לרב פפא פטור משום דתשלומי ד' וה' נאמר ולא תשלומי ד' וד' ולרבא חייב בתשלומי ד' וה'.
ד. לכו"ע פטור בזה משום קם לי' בדרבה מיניה.

א. לענין קיום שטרות.
ב. נאמן לענין פתיחא אבל לא לשמתא כיון דממונא קמחסר ליה.
ג. נאמן לאמר שהמוזמן אינו רוצה לבא לדין וה"מ לשמתא אבל לפתיחא לא, דממונא קמחסר ליה.
ד. להעיד שהמוזמן לדין חשוד אממונא וחשוד אשבועתא.

א. במוכס שאין לו קצבה א"נ במוכס העומד מאליו.
ב. במוכס גוי.
ג. בכל המוכסים.
ד. במוכס שקיבל את המכס מן המלך בדבר קצוב.

א. דייאוש כדי קני.
ב. דגזל עכו"ם מותר.
ג. דסתם גזל ייאוש בעלים הוא.
ד. דדינא דמלכותא דינא.

א. המקח בטל.
ב. משמתינן ליה עד דקביל עליו כל אונס דאתי מחמתיה.
ג. המקח קיים, דאין דין בר מצרא בגוי ואין לו עליו כל תרעומת.
ד. חל עליו דינא דבר מצרא.

א. בכל עדות דרבנן, ובדאורייתא בעדות אשה ובשבויה הקילו.
ב. בכל עדות שאין בה איסור כרת או מיתת בית דין.
ג. לעדות אשה בלבד אבל לא בשאר עדויות אפילו באיסור דרבנן.
ד. רק לענין תרומה דרבנן אבל בשאר איסור דרבנן אינו נאמן.

א. על נרשאה לשלם מאה ועשרים לבר מחוזאה כדי שיחזירו הגניבה לבעל הספר.
ב. בעל הספר מחזיר לבר מחוזאה מאה ועשרים וגובה ארבעים מפפונאה ושמונים מנרשאה.
ג. בעל הספר מחזיר שמונים לבר מחוזאה והוא גובה ארבעים מפפונאה.
ד. בעל הספר מחזיר ארבעים לבר מחוזאה והוא גובה שמונים מפפונאה.

א. אם א"ל טול דינר והעבירני, אינו חייב, אבל אם א"ל טול דינר זה בשכרך, חייב לשלם.
ב. חייב.
ג. אינו חייב, דיכול לומר לו משטה אני בך, אפי' אמר טול דינר זה בשכרך.
ד. חייב, אבל אם א"ל משטה הייתי בך פטור.

א. לפי ממון, ולא ישנו ממנהג הספנים.
ב. לפי נפשות, ולא ישנו ממנהג הספנים.
ג. לפי משאוי, ולא ישנו ממנהג הספנים.
ד. חולקין בשוה, ולא ישנו ממנהג הספנים.

א. חייב לשלם.
ב. פטור מלשלם.
ג. חייב לשלם אבל בתרי עברי דנהרא פטור.
ד. חייב לשלם, ודוקא בתרי עברי דנהרא, וכן אם לא ראו כבר הממון, אבל אם כבר ראו הממון פטור.

א. פטור מלשלם.
ב. אם איש אמיד הוא חייב לשלם, ואם לא, אדעתא דכספא אתי ופטור.
ג. אם איש אמיד הוא פטור, דאדעתא דכספא אתי, ואם לא חייב.
ד. חייב לשלם.

א. בבריאות שנים ובכחושות שלש.
ב. בבריאות שלש ובכחושות ארבע.
ג. חמש צאן.
ד. בבריאות שלש ובכחושות שנים.

א. כאילו גזל ממנו מנה, דדין פרוטה כדין מאה.
ב. כאילו בא על הערוה שנאמר כי השחית כל בשר וכו'.
ג. כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר את נפש בעליו יקח.
ד. אין לו חלק לעולם הבא שנאמר אל תגזל דל וכו'.

שאלות על תוספות
א. הרי זה שלו שהוא ירש הממון מאביו.
ב. לרש"י לבניו או לאחיו של האב, ולתוס' לבניו או לאחיו של הגזלן.
ג. מתחלק לכהנים.
ד. יחלוקו יורשי האב ויורשי הגזלן.

א. משמר ששרת בשעת הגזילה.
ב. משמר ששרת בשעת השבועה.
ג. משמר ששרת בשעת הבאת כפרתו.
ד. לאיזה משמר שירצה.

א. כי כתובה ראשונה בפרשת פנחס.
ב. כי קרבן התמיד קריבה ראשונה לפני כל הקרבנות כולם.
ג. כי קרבו קרבן זה לפני מתן תורה.
ד. כי כשיבנה בית המקדש ב"ב יקריבו אותה ראשונה.

א. רק בשטרי הלואה שלא תנעול דלת וכו', אבל בשטרי מכר ומתנה לא.
ב. שהמלוה מת ואין אפשרות שיהי' בשעת הקיום.
ג. בכל גוונא.
ד. לרש"י דוקא אם עדיו מבקשים לילך למדינת הים ולתוס' בכל גוונא כיון דקיום שטרות דרבנן.

א. בחטים של תרומה שנטמאו דאין מדליקין בהם משום חשש תקלה.
ב. גידולי תרומה תרומה, וחיישינן כיון דמשהינן ליה יותר משנה א"נ כיון דליכא פסידא חיישינן.
ג. ביין חדש של תרומה טמאה.
ד. ביין של תרומה בשדה.