yeshiva.org.il


גמרא בבא מציעא מבחנים דפים מד-ס

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת בבא מציעא מד - ס

א. אפי' נשברה החבית חייב לשלם עבור כל החבית.
ב. אם נשברה חייב לשלם עבור רביעית אבל החמיצה משלם את כולה.
ג. אם החמיצה משלם עבור רביעית אבל אם נשברה משלם עבור כל החבית.
ד. אפי' החמיצה אינו משלם אלא עבור רביעית בלבד.

א. חמש.
ב. עשר.
ג. חמש עשרה.
ד. עשרים.

א. משום דדעתו על הצורה וצורה עבידא דבטלה.
ב. משום דילפינן מדכ' נעלו, נעלו אין מידי אחרינא לא.
ג. דאין לו סמיכות דעת על מטבע כיון דאפשר להגנב.
ד. דכיון דשייך בו קנין כסף אין בו קנין חליפין.

א. פרוטטות הם מטבע של נחושת ולכן אין נקנים בחליפין כשאר מטבעות.
ב. פרוטטות הם פירות שלא נתבשלו כל צרכם ודינם כפירות לענין חליפין.
ג. פרוטטות הם מעות של נחושת בלי צורה כמו אסימון ונקנין בחליפין כפירות.
ד. פרוטטות הם פירורי לחמים ואין נקנין בחליפין כיון דהוי דבר שאינו מסויים.

א. אנקא, מעות ממדינת הים ולכן נקנין בחליפין, אניגרא דינם כמטבע ולא נקנין בחליפין.
ב. דינרים שנפסלו מחמת מלכות או מדינה ולכן נקנין בחליפין.
ג. דינרים שנפסלו מחמת מדינה ואפ"ה אין נקנין בחליפין דחזי עדיין במדינה אחרת.
ד. דינרים שנפסלו מחמת מלכות נקנים בחליפין אבל מחמת מדינה אין נקנין.

א. לאפוקי דבר שאין בו סימן.
ב. לאפוקי הפקר.
ג. לאפוקי דבר שאין מנינו ידוע.
ד. לאפוקי חצי רמון וחצי אגוז.

א. אין מחללין.
ב. לרבי דוסא מחללין ולחכמים אין מחללין.
ג. לרבי דוסא מחללין על אסימון ולחכמים אין מחללין אבל על מעות בית המרחץ לכו"ע אין מחללין.
ד. על אסימון מחללין, ועל מעות בית המרחץ לרבי דוסא מחללין ולחכמים אין מחללין.

א. בספר נכרי מעל בספר ישראל לא מעל עד דמשך.
ב. בספר ישראל מעל, ובספר נכרי לא מעל עד דמשך.
ג. מעל אעפ"י שלא משך.
ד. לא מעל עד דמשך.

א. כשומר חנם.
ב. כשומר שכר.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. פטור לגמרי עליו.

א. רק המוכר.
ב. רק הלוקח.
ג. שניהם יכולים לחזור.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לרבי יהודה אין בו אונאה ולחכמים יש בו אונאה.
ב. לכו"ע יש לו דין אונאה.
ג. אין לו עליו אונאה כיון דמוכר חפציו ביוקר הו"ל כיודע שיש בו אונאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לרב יש אונאה ולשמואל אין אונאה.
ב. לכו"ע יש בו אונאה.
ג. לכו"ע אין בו אונאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. מותר.
ב. אסור.
ג. נקב באמצעה אסור, מן הצד מותר.
ד. נקב באמצעה מותר, מן הצד אסור.

א. סתם מעשר שני לא בטיל דהוי דבר שי"ל מתירין, אבל אם נכנס לירושלים ונפלו מחיצות בטל ברוב.
ב. כל מעשר שני בטל באחד ומאה.
ג. כל מעשר שני בטל ברוב.
ד. מעשר אינו בטל אפי' באלף משום דהוי ממון גבוה ודינו כהקדש.

א. במעשר שני בשבת הואיל ויכול לחללו גם על שוה פרוטה.
ב. בהקדש בשבת הואיל וגזברין תובעין אותו בשוק א"נ משום וקראת לשבת עונג.
ג. באוכל תרומה בשוגג הואיל ומחזיר לכהן פירות דוקא ולא מעות.
ד. בזמן הזה הואיל והוי רק מדרבנן.

א. נזקקין.
ב. אין נזקקין.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לתחילת הדין אין נזקקין, אבל לגמר דין נזקקין אם תחילת הדין הי' על שוה פרוטה.

א. יש לו אונאה דביומיה מכירה הוא.
ב. אין לו אונאה דקיי"ל שכירות לא קניא.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לר' עקיבא יש לו אונאה לר' יהושע אין לו אונאה.

א. רק אם הי' שכיר שבת חייב לשלם אם אבדו בשבת.
ב. רק אם אבדו בחול.
ג. בשבת אם הי' שכיר שבת וקנה מידו.
ד. אם הי' שכיר יום רק אם קנה מידו, ובשכיר שבת אף אם לא קנה מידו.

א. מספרי לשון הרע, עושקי שכר שכיר, והמלבין פני חבירו ברבים.
ב. הבא על אשת איש, המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירו.
ג. המאנה את חבירו באונאת דברים, המלבין פני חבירו ברבים, והחולק על רבו.
ד. המלוה ברבית, המאנה יתום ואלמנה, והגוזל את העני.

א. אין מכין את הבהמה בשרביט משום צער בעלי חיים.
ב. אין משקין אותה לפני השחיטה כדי שיהא עורה נוחה להפשיט.
ג. אין משקין אותה מי סובין כדי להזקיף את שערה א"נ היינו קירצוף.
ד. אין מוליכין אותה לשוק ע"י שרביט כדי ליפותה.

שאלות על תוס'
א. מעות הניתנים כסימן לבית המרחץ.
ב. חתיכות זהב וכסף שאין בהם עובי ורוחב ומשקל כמטבע.
ג. לרש"י מטבע בלי צורה לר"ת מטבע שיש בה צורה אבל אינה יוצאה בהוצאה.
ד. מקל שמכין בה את הבהמה - כמו פולסא דנורא.

א. דחשש זה שייך רק בקנין כסף אבל לא בשאר קנינים.
ב. כיון דאין הכסף שוה לערך החפץ הוי מילתא דלא שכיחא ולא גזרו בו רבנן.
ג. דס"ל כר"ל דדבר תורה משיכה קונה ולא כסף.
ד. דמיירי כשכבר מסר לו החפץ.

א. בכנוס שורך, לרבי פטור ולרבנן חייב, בהא ביתא קמך לכו"ע אינו חייב.
ב. אינו חייב בשמירתו.
ג. לרבי אינו חייב בביתא קמך, ולרבנן חייב, אבל בכנוס שורך לכו"ע חייב.
ד. חייב בשמירתו.

א. לשקול בה כסף וזהב ודוקא במחפה אותה בעור כדי שלא יישחק.
ב. לשקול בה בשר ושמן ודוקא במחפה אותה בעור כדי שלא יישחק.
ג. דוקא אם הי' מטבע שנפסלה כיון שמשקלו הי' מדויק מאוד.
ד. אם היא מחפה בעור מותר לשקול בה כל דבר.

א. דס"ל משומר אינו נאסר בדיעבד ורק אסור לכתחילה.
ב. אף שנאסר משום משומר מ"מ מותר לגבוה כי רק להדיוט נאסר.
ג. משומר אסור רק מדרבנן ושבות במקדש לא גזרו.
ד. שלא הי' השומר מוחה לעולם מליקח רק הי' מודיעם שיחדום לעומר.