yeshiva.org.il


גמרא בבא מציעא מבחנים דפים ע"ו - צ"א

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת בבא מציעא דפים ע"ו - צ"א

א. משלם להם שכרם משלם.
ב. אינו משלם להם כלום דמזלייהו גרם.
ג. אם סיירו את השדה מאורתא אינו משלם כלום, לא סיירו, משלם להם כפועל בטל.
ד. אם סיירו את השדה מאורתא משלם להם כפועל בטל, לא סיירו, משלם שכרם משלם.

א. משלם להם עבור כל היום שכר שלם.
ב. נותן להם עבודה אחרת הדומה לקודמת או פחות ממנה, ואם לא, שכר כפועל בטל, ובקשה להם בטלה, שכר שלם.
ג. נותן להם עבודה אחרת אפי' קשה מקודמתה.
ד. משלם להם עבור כל היום שכר כפועל בטל.

א. נחשב כפרעון אבל יש לו עליו תרעומת.
ב. נחשב כפרעון ואין לו עליו תרעומת.
ג. אינו נחשב כפרעון כיון דגרם לו הפסד.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. קנה.
ב. לא קנה.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. אם הי' מוצא קונה כשה' טורח, לא קנה אבל אם בין כה לא הי' מוצא קונה נשאר בתיקו.

א. הוחלקה.
ב. נשברה רגלה.
ג. מתה מחמת חימום יתר.
ד. י"א נהוריתא שנסמית עינה וי"א שהתליע רגלה.

א. של כל הדרך.
ב. של אותו היום בלבד.
ג. השוכר רק של אותו היום, והחמר של כל הדרך.
ד. השוכר של כל הדרך והחמר של אותו היום בלבד אם ניתן לטרוח מאונא לאונא.

א. הרי זה מקח טעות.
ב. מקחו קיים.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. אם הלוקח מקפיד על מום זה בלבד מקחו קיים אם מקפיד על כל המומים מקחו בטל.

א. כשנמחקה המגילה אין בה כל קדושה.
ב. כשנמחק השטר אינו כותב לו שטר אחר בלי עדים.
ג. שעורין שהתליעו וי"א מחוקות היינו שהמדה מחוקה ולא גדושה.
ד. כשהחמור התחממה מחמת המשא דחייב לשלם לחמר על נזקו.

א. דינו כשומר חנם.
ב. דינו כשומר שכר.
ג. דינו כשואל.
ד. פטור על שמירתה.

א. כשמשכנו שלא בשעת הלואה.
ב. ב כשמשכנו בשעת הלואה.
ג. כשמשכנו בין בשעת הלואה ובין שלא בשעת הלואה.
ד. כשהלוה מסר לו המשכון אבל לא כשמשכנו ע"י בי"ד.

א. שאם נשבר החבית פטורים מלשלם.
ב. דדרו באגרא ואיתבר משלם פלגא דדרו בדיגלא משלם כולה.
ג. דאף אם נשבר באונס חייבים לשלם.
ד. שנשבעים שנשבר באונס ונפטרים מלשלם.

א. בכניסתו לעיר בסוף מלאכתו מוותר משלו לבעה"ב, וביציאתו בבוקר למלאכתו יוצא רק בנץ החמה.
ב. בכניסתו למלאכתו משלו מקדים מעלות השחר וביציאתו ממלאכתו מקדים לפני צאת הכוכבים.
ג. בכניסתו למלאכתו משלם לו בעל הבית הוצאת הדרך אבל לא בחזרתו לביתו בערב.
ד. בכניסתו לביתו בערב משלם לו בעה"ב הוצאת הדרך אבל לא בהליכתו למלאכתו בבוקר.

א. ר' יוחנן, ריש לקיש ור' ישמעאל ב"ר יוסי.
ב. ר' שמעון, ר' יהודה ור' יוסי.
ג. ר' נחמן, ר' ששת ור' אבא.
ד. ר' שמעון בן גמליאל, בני בתירה ויונתן בן שאול.

א. מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה.
ב. מעלה עליו הכתוב כאילו יולדו.
ג. זוכה ויושב בישיבה של מעלה.
ד. אפי' הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו.

א. מאכל שאוכלים בסעודת הבראה אצל אבלים.
ב. עץ שרב החובל מנהיג בו הספינה לרחקה מן האבנים והמכשולות.
ג. אשה המורדת על בעלה פוחתים מכתובתה מיום ליום.
ד. שם מקום.

א. בשעה שאתה נותן לכליו של בעה"ב אתה אוכל.
ב. שאין חייבים בברכת המזון אא"כ אכל ושבע.
ג. שאינו נותן מן הפירות לבניו ואשתו.
ד. כנפשך - פועל אם חסמת פטור, שבעך פרט לאכילה גסה.

א. אוכל.
ב. אינו אוכל.
ג. בתמרים רגילים אינו אוכל, בתוחלני שאינם מתבשלים באילן אוכל.
ד. בתמרים רגילים אוכל, בתוחלני שאינם מתבשלים באילן אינו אוכל.

א. מותר.
ב. אסור.
ג. איבעיא דלא איפשיטא.
ד. בחו"ל מותר ובארץ אסור.

א. אסור.
ב. מותר.
ג. איבעיא דלא איפשיטא.
ד. מה"ת מותר אבל אסור משום מראית עין.

א. אסור.
ב. מותר בין מן הענבים ובין מן היין.
ג. מותר מן היין ולא מן הענבים.
ד. מותר מן הענבים אבל לא מן היין.

שאלות על תוס'
א. בעל השדה.
ב. האריס והפועל.
ג. בפועל - בעל השדה, באריס - האריס.
ד. בפועל - הפועל, באריס - בעל השדה.

א. מותר אפי' בשל מעות פורים.
ב. בסתם צדקה מותר במעות פורים אסור.
ג. אסור.
ד. מותר אבל משבאו לידי גבאי אסור.

א. בכניסתו לעיר בערב מאחר עד אחרי צאת הכוכבים וביציאתו בבוקר רק מנץ החמה.
ב. בכניסתו למלאכתו בבוקר מקדים מעלות השחר וביציאתו ממלאכתו בערב מקדים לפני צאת הכוכבים.
ג. בכניסתו לעיר בערב משלם לו בעה"ב הוצאת הדרך ובבוקר אינו משלם לו.
ד. בכניסתו למלאכתו בבוקר משלם לו בעה"ב הוצאת הדרך ובערב אינו משלם לו.

א. מיכאל שאני, כיון דרב גובריה.
ב. דחשיב הכל שליחות אחת דהצלה ובשורה ענין אחד הם.
ג. כיון דעשה כן בצווי ה' שאני.
ד. בשורת שרה היתה שליחות אחת והצלת לוט שליחות אחרת, וי"א שרפאל הציל את לוט.

א. מותר בשניהם.
ב. בנבילה מותר אבל בחסימת פרה הסתפקו התוס'.
ג. אסור בשניהם.
ד. בשניהם הסתפקו התוס'.