yeshiva.org.il


גמרא בבא בתרא מבחנים דפים ל"א - מ"ה

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת בבא בתרא דפים ל"א - מ"ה

א. היכא דאמר לי' של אבותי שלקחוה מאבותיך.
ב. היכא דאישתעי מילי שלא בבי"ד ולא טען וכשבאו לב"ד טען.
ג. היכא דא"ל מתחילה של אבותי ולא של אבותיך א"נ מתחילה לא טען ואחר שיצא מב"ד חזן וטען כשחזר.
ד. בדיני נפשות לכו"ע אינו טוען וחוזר וטוען.

א. אינו נאמן.
ב. נאמן.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. במכירת קרקע נאמן ובתביעת הלואה אינו נאמן.

א. איבעיא דלא איפשטא.
ב. יחלוקו.
ג. כל המוציא מחבירו עליו הראיה.
ד. לרב חסדא אינו חייב לשלם לו, לאביי ורבא חייב לשלם לו פירות שאכל.

א. נאמן.
ב. אם הולך וכלי הגדירה בידו נאמן ואם לא, אינו נאמן בלי שטר או עדים.
ג. אינו נאמן בלי שטר ואפי' כלי הגדירה בידו.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לא תפסינן.
ב. תפסינן ואפי' לא יביא עדים אח"כ לא מפקינן.
ג. תפסינן, ואם לא יביא עדים מפקינן.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. דכיון דהספינה נמצאת בנהר ואין מחזיק בה לא שייך בזה שודא דדיינא.
ב. שודא דדיינא לא שייך אלא בספיקא דדינא ולא בספק במציאות.
ג. שודא דדייני לא שייך אלא היכא דליכא למיקם עלה דמילתא.
ד. כיון דליכא כאן דררא דממונא לא אמרינן שודא דדיינא.

א. דאינו פסול לעדות.
ב. דאין מוציאין אותו מידו א"נ שלא ניתן להשבון כיון דאינו יודע למי ישיב.
ג. דאין בו פסול משום מצוה הבאה בעבירה.
ד. דפטור מלהשיב את הגזילה כיון דהוי ממון שאין לו תובעין.

א. לאחר ג' שנים יש חזקה אבל לאלתר לא, ובקטן המוטל בעריסה יש חזקה לאלתר.
ב. אין להם חזקה אפי' לאחר ג' שנים.
ג. יש להם חזקה אפי' לאלתר.
ד. אין להם חזקה כלל אבל בקטן המוטל בעריסה יש חזקה לאחר ג' שנים.

א. אם אכל מכולם בכל שנה במשך ג' שנים.
ב. אם אכל עשרה מכל בית סאה בכל שנה במשך ג' שנים.
ג. אם אכל ע"י פיזור מכל השדות עשרה בכל שנה ודוקא אם לא הוציאו פירות אלא עשרה.
ד. אפי' אכל מכולם במשך ג' שנים לא הוי חזקה אלא על האילנות ולא על גוף השדה.

א. דס"ל מחאה שלא בפניו אינה מחאה.
ב. אף דס"ל מחאה שלא בפניו הוי מחאה מ"מ מיהודה לגליל לא, דדינם כמו בשעת חירום.
ג. אף דס"ל מחאה שלא בפניו הוי מחאה מ"מ חזקה שלא בפניו אינה חזקה.
ד. דקנסינן ליה על שלא עלה לרגל ואז הי' יכול למחות בפניו.

א. אין מחזיקין.
ב. מחזיקין.
ג. בבורח מחמת ממון אין מחזיקין, בבורח מחמת מרדין מחזיקין.
ד. בבורח מחמת ממון מחזיקין, בבורח מחמת מרדין אין מחזיקין.

א. לכו"ע לא הוי מחאה.
ב. לכו"ע הוי מחאה.
ג. אם ענו לו "לא מפקינן שותא" לא הוי מחאה, ואם לא ענו, הוי מחאה.
ד. לרב פפא לא הוי מחאה לרב זביד הוי מחאה.

א. כיון דהוי רק מדרבנן החמירו בה יותר משל תורה.
ב. דחיישינן שמא ימצא א' מהם קרוב או פסול.
ג. כיון דבעינן דוקא בי"ד ואף בדיעבד לא מהני שנים, דא"כ מה בינם לבין העדים שבשטר.
ד. כדי שיהי' קול לחתימתן ועי"כ לא יטעון הלוה מזוייף.

א. שטר מתנה שאין עדים חתומים עליו.
ב. מתנה שאמר לעדים זילו אטמורו וכתבו ליה, ולל"ב דלא אמר להו תיתבו בשוקא וכתבו ליה.
ג. מתנה מרובה, דאסור לקבל מן האשה בלי רשות בעלה.
ד. מתנה שנתנה מחמת אונס, וכגון שמסר מודעא לפני כן, דמחמת אונס נתנה.

א. הטוען על השדה שיורשה מאביו אינו צריך לפרט איך בא ליד אביו אבל צריך עדים שאביו החזיק בה.
ב. יורש שלא טען על השטר שהוא מזוייף אנו טוענין לו, דקיי"ל טוענין ליורש.
ג. ביורש קיי"ל דטוען וחוזר וטוען.
ד. דהתובע מן היורש צריך שבועה, דקיי"ל הבא לגבות מנכסי יתומים צריך שבועה.

א. בשניהם גובים מבני חורין ולא ממשועבדים.
ב. בשניהם גובים גם ממשועבדים.
ג. מוכר שדהו בעדים גובה מבני חורין, והמלוה בעדים גובה גם ממשועבדים.
ד. מוכר שדהו גובה גם ממשועבדים, והמלוה בעדים גובה רק מבני חורין.

א. יש לו חזקה.
ב. אין לו חזקה.
ג. יש בו דין חלוקה הוי חזקה, אין בו דין חלוקה לא הוי חזקה.
ד. יש בו דין חלוקה לא הוי חזקה, אין בו דין חלוקה הוי חזקה.

א. יכולים.
ב. לא יכולים, כיון דכולם נהנים מהס"ת בשעת קריאת התורה ברבים.
ג. לא יכולים, כיון דהיו נוגעין בעדות בתחילה לא הוי תחלתו וסופו בכשרות.
ד. אם הסתלקו לפני הגניבה יכולים, לאחר הגניבה לא יכולים.

א. עבדו גובה דיש לו קול, חמורו אינו גובה דאין לה קול.
ב. עבדו אינו גובה דקיי"ל עבדא כמטלטלי דמי, חמורו גובה דיש לו קול.
ג. בשניהם אינו גובה דאין להם קול.
ד. בשניהם גובה דיש להם קול.

א. כשיש לו שדה אחרת.
ב. בין שיש לו שדה אחרת ובין כשאין לו.
ג. דוקא כשאין לו שדה אחרת פסול.
ד. למ"ד אחריות טעות סופר.

שאלות ללומדי תוספות
א. דקיי"ל רבה ורב יוסף הלכה כרבה.
ב. דבספיקא דדינא אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה, א"נ דמהני מיגו להחזיק ולא להוציא.
ג. דמיגו במקום עדים לא מהני.
ד. דקיי"ל מתוך שאינו יכול לישבע משלם.

א. לרש"י זילותא דבי דינא, לר"ת אשרתא דדייני.
ב. לרש"י למי שלב הדיינים נוטה שהי' הנותן אוהבו, לר"ת למי שירצה הדיין ליתן.
ג. שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקראו בי"ד חצוף.
ד. בי"ד שטעו בשיקול הדעת שדיניהם דין ומשלמים מביתם הנזק.

א. אין הבדל, ובשניהם מהני מיהודה לגליל כיון דאיכא עולי רגלים.
ב. אין הבדל, ובשניהם לא מהני, דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי.
ג. לענין גט מצויין לקיימו דהאשה רגילה לחזר אחר עדי קיום, ולענין מחאה לא מהני.
ד. לענין גט לא מהני דבערוה החמירו לענין יוחסין, לענין מחאה מהני כיון דאיכא עולי רגלים.

א. תקנת חכמים הוא כדי לבטל החזקה, א"נ דפסול זה שייך רק באלם שאינו בר הגדה.
ב. דזכין לאדם שלא בפניו ומהני מטעם שליחות.
ג. דסמכינן אחזקת מרא קמא ומוקמינן לה בידו של המוחה.
ד. כיון שמחה לפני שני עדים דינם כב"ד והשטר יש לו דין מעשה בי"ד.

א. בי"ד מקנים לו קרקע לצורך הקנין.
ב. הפקר בי"ד הפקר.
ג. רבן גמליאל ובית דינו תקנו לכתוב כן בפרוזבול וממילא מהני גם בהרשאה.
ד. דאין לך אדם שאין לו ד' אמות בארץ ישראל או בקברו, א"נ מדין הודאת בעל דין כמאה עדים דמי.