yeshiva.org.il


גמרא בבא בתרא מבחנים דפים ע"ח - צ"א

מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת בבא בתרא דפים ע"ח - צ"א

א. חמור סתם - לא מכר כליו, חמורך - מכר כליו.
ב. חמורך זה - לא מכר כליו, חמורך הוא - מכר כליו.
ג. בעודן עליו מכר כליו, אין כליו עליו - לא מכר כליו.
ד. חמורך זה - מכר כליו, חמורך הוא - לא מכר כליו.

א. בניהם מכורים.
ב. בפרה אין בנה מכור, ובחמור בנה מכור.
ג. בפרה בנה מכור, ובחמור אין בנה מכור.
ד. אין בניהם מכורים.

א. אש אוכלתו, וי"א נופל בגיהנום.
ב. כאילו פורש מן השכינה.
ג. אין לו חלק לעולם הבא, וי"א אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה.
ד. עובד ע"ז, וי"א אוי להם לבריות מעלבונה של תורה.

א. שמסרס את הדבורים שלא יולידו עוד.
ב. נוטל ג' נחילים בזה אחר זה ומכאן ואילך נוטל אחת ומניח אחת.
ג. מתחילה נוטל אחת ומניח אחת.
ד. מאכילן חרדל ועי"כ מתוך שפיהם חד אוכלות את דובשנן.

א. מקבל טומאה כיון דעדיין ראוי לאכילת אדם.
ב. אינו מקבל טומאה אליבא דרבנן אבל לר' אליעזר מקבל טומאה.
ג. לרבנן מקבל טומאה כיון דלא נפסל מאכילת כלב, לר' אליעזר אינו מקבל טומאה כיון דעד עכשיו דינו כקרקע.
ד. אינו מקבל טומאה לכו"ע כיון דאינו ראוי לאכילת אדם.

א. חייב בקריאה, ובעל הבית קורא.
ב. חייב בקריאה, והשליח קורא.
ג. פטור מן הקריאה, אבל חייב בהבאה.
ד. פטור מן הביכורים ואינו מביאו כלל.

א. המוכר.
ב. הקונה.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. זה וזה אינן רשאין לזורעה.

א. ממקום קצר.
ב. ממקום רחב.
ג. מעיקר השני, דהיינו ממקום בינוני.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. לא קנה קרקע.
ב. קנה קרקע וקנה גם את הארז.
ג. קנה קרקע אבל לא קנה את הארז.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. אין דינו כמודה במקצת לכו"ע.
ב. דינו כמודה במקצת לכו"ע.
ג. לרבנן מין א' הוא לענין מודה במקצת ולרבי שני מינים הם.
ד. חומץ יין מין אחד, חומץ דגן שני מינים הם.

א. במדה של מוכר ברשות לוקח.
ב. במדה של לוקח ברשות הרבים, ובחצר שאינה של שניהם.
ג. במדה של מוכר ברשות הרבים, ובחצר שאינה של שניהם.
ד. במדה שאינה של שניהם ברשות הרבים, ובחצר שאינה של שניהם.

א. ניתן לפשוט.
ב. לא, די"ל דקלתה הי' תולה בה א"נ קשורה, א"נ שמונחת בין ירכותיה א"נ שבעלה מוכר קלתות.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. לא, דאין ללמוד דיני קנין מדיני גיטין.

א. אם אמר לו המוכר לך חזק וקני.
ב. בדברים שדרכן להגביהו.
ג. בגט.
ד. במתאכלי דתומי.

א. כיון דאמר ליה לך חזק וקני קנה הכל.
ב. כיון דאמר ליה לך יפה לך קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה.
ג. כל שהוא לאו דוקא, אלא כל מה שהוא תולש הוא קונה.
ד. מיירי כגון דכבר שילם עבור כל הפשתן ולכן סגי ליה בתלישת כל שהוא.

א. חולין.
ב. חולין ותרומה מעורבין זה בזה.
ג. תרומה.
ד. ספק תרומה.

א. אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו ואפי' לא קצץ דמו.
ב. הוי הקדש אפי' קצץ דמו.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. אם קצץ דמו אינו הקדש, אם לא קצץ דמו הוי הקדש.

א. עריות אפשר בתשובה ומדות לא אפשר בתשובה.
ב. כיון דבפרשה דעריות כתוב "אני ה'".
ג. דקשה גזל הנאכל.
ד. דמדות איתקש לרציחה דכתוב וקבע את קובעיהם נפש.

א. כי חיישינן שמא מחמת החום לא ידקדק יפה במדידתו.
ב. כי בימות הגשמים אסור ליכנס בשדה חבירו שלא יקלקל התבואה.
ג. כי בימות החמה החבל קצר יותר מבימות הגשמים א"נ כי בימות החמה הקרקע מתבקע ומוסיף במדתו.
ד. כי בימות הגשמים החבל קצר יותר מבימות החמה.

א. אסור לשלם לפועל שכר פעולתו בביצים אלא בכסף.
ב. שאסור למכור ביצים על חד תרי דהיינו כפול ממחירו, א"נ שלא ימכור תגר לתגר אחר.
ג. שאין להרוויח כלל במכירת ביצים אלא עליו למוכרו במחיר שקנה.
ד. שאין להתפרנס ממכירת ביצים כיון שהפסדו מרובה ושכרו מועט.

א. בלא רצינתא - דהיינו תולעת, א"נ בלא שדופא - דהיינו שלא יתחמם ויתקלקל התבואה.
ב. בלא תוספת - שיהא ראוי לאכילה בלי תבלין ושאר תוספות.
ג. בלי גבול - שיתקיים בהם והריקותי לכם ברכה עד בלי די.
ד. בלי טורח - דהיינו שלא יתקיים בהם הקללה בזיעת אפיך תאכל לחם.

שאלות ללומדי תוספות
א. אם נהנה ממה שיש בתוך הבור, אבל בבור עצמו אינו שייך מעילה.
ב. לרש"י אם הניח חפצו בבור, ולתוס' רק אם עקר חוליא מן הבור ונהנה ממנה.
ג. לרש"י בשעת מכירת הבור מעל, ולתוס' אם הניח חפציו בבור.
ד. אם הקדישו קדושת דמים אין בו מעילה רק אם הקדישו לצורך בדק הבית.

א. דס"ד למילף ממצות שבת ששייך גם בחו"ל קמ"ל.
ב. דאין למדין מן הכללות אפי' במקום שנאמר בהם חוץ.
ג. דס"ד דאיתקיש לבשר בחלב דשייך גם בחו"ל, א"נ אין ביכורים נחשב מצוה תלויה בארץ אלא תלויה בגוף.
ד. לחייב עליו בתרי לאוין אם אכל ולא הפריש מדלא איצטריך ליה לגופיה.

א. לרש"י גפן בחור שהורכב בגפן זקן, לתוס' דהיינו הברכה שכופפים גפן זקן באמצעו לארץ.
ב. שורת הכרם, שנים כנגד שנים ואחד יוצא זנב.
ג. גפן זקן שכבר הפסיק מלהוציא פירות.
ד. צמח הגדל ע"ג הגפנים ויונק מהם.

א. אין לו דבר העומד בפני התשובה חוץ מע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים.
ב. רק תשובה מיראה אבל לא תשובה מאהבה.
ג. אם הוליד ממזר לא שייך תשובה א"נ אפי' בכה"ג נחשב "אפשר בתשובה".
ד. עריות שאין בהם אלא כרת נחשב "אפשר בתשובה" אבל ביש בו מיתת ב"ד אינו בתשובה.

א. מותר.
ב. אסור.
ג. לשקילת כסף וזהב אסור, לשקילת בשר ושומן מותר.
ד. לשקילת כסף וזהב מותר אם חיפהו בעור, לשקילת בשר ושומן אסור אפי' בכה"ג.