yeshiva.org.il


הלכה הלכות יום הכיפורים הלכות כלליות ביום כיפור

א. חמש
ב. שבע
ג. חמש עשרה
ד. עשר

א. שלוש
ב. חמש
ג. עשר
ד. פעמיים

א. שלוש
ב. חמש
ג. שמונה
ד. עשר

א. נעלי עור
ב. נעלי בד
ג. כל נעליים
ד. נעלי שבת

א. אם כבר התחיל הרי כבר שבר את הצום, אז הוא יכול להמשיך ולסיים את המאכל.
ב. יבלע את מה שפיו ואז יפסיק לאכול
ג. יגמור את כל המאכל שלא יפסד, ולא ימשיך לאכול אחר כך
ד. יזרוק מפיו ויפסיק מיד לאכול

א. רוני עקרה
ב. כי ניחם ה' ציון
ג. פרה אדומה
ד. ספר יונה

א. בגדים לבנים לגמרי
ב. בגדי זהב מקושטים
ג. בגדי שבת חגיגיים
ד. בגדי עור מיוחדים