yeshiva.org.il


תנ"ך חומש דברים ואתחנן פרשת ואתחנן

א. שלא יהרוג את ישראל על חטא המרגלים
ב. שלא יהרוג את ישראל על חטא העגל
ג. שלא יסלח למואב שלא קיבלו אותם בלחם ומים
ד. משה מבקש להכנס לארץ ישראל

א. אמונה שגויה בכוחות הטבע
ב. כסף כדי לבנות בתי ם בארץ ישראל שיהיה לבני ישראל מוכן.
ג. אדמה-ארץ שהררריה נחושת ובניה ברזל
ד. עוצמה-האמורי בנו ערי מבצר

א. מופיע בהם חטא, עונש, תשובה וכפרה.
ב. מופיע בהם חטא המרגלים
ג. מופיע בהם חטא העגל
ד. מופיע בהם אברהם יצחק ויעקב-זכרון לברית אבות

א. בזכות שעם ישראל היה ישר.
ב. בזכות האבות
ג. בזכות התקווה
ד. בזכות עשרת הדיברות

א. כי הוא ברא את השמים והארץ
ב. כי הוא הוציא אותנו ממצרים
ג. כי אנחנו עבדיו
ד. זו מצווה חשובה ביותר ללא צורך בהוכחה-כי זה אמונה.

א. שהבורא נמצא, שהוא אלקינו, שהוא אחד, שנאהבהו בכל לבנו, לימוד תורה , תפילין מזוזה.
ב. מצווה למות על קידוש ה' גילוי עריות ושפיכות דמים. ותלמוד תורה כנגד כולם.
ג. גמילות חסדים,השכמת בית המדרש,לווית המת,עיון תפילה הבאת שלום בין אדם לחברו.
ד. ברכות, שלושת הרגלים, שה' אחד, ראש השנה, יום כיפורים

א. בהגדה של פסח
ב. זה חלק שנכנס לתוך המנון המדינה
ג. זה ההתחלה של המשנה הראשונה.
ד. זה פסוקים שכתובים על השער בכניסה לאו"ם בניו יורק