yeshiva.org.il


מבחנים תנ"ך שופטים מבחנים פרקים א-ג

א. אדוני צדק
ב. מלכי- צדק
ג. אבימלך
ד. אדוני בזק

א. קצץ בהונות ידיהם ורגליהם.
ב. ניקר עיניהם.
ג. התיז ראשם.
ד. כרת יד ימינם.

א. יהודה ושמעון היו מאוחדים, ושאר השבטים היו מסוכסכים ביניהם.
ב. יהודה ושמעון כבשו כמעט את כל נחלתם, ושאר השבטים לא כבשו אלא חלק.
ג. יהודה ושמעון עשו הישר בעיני ה', ושאר השבטים עבדו עבודה זרה.
ד. יהודה ושמעון כבשו גם אזורים שהיו מחוץ לגבול נחלתם, והשאר כבשו רק בתוך נחלתם.

א. ארץ הנגב.
ב. חוף הים.
ג. גולות עלית וגולות תחתית.
ד. מוצא עלית ומוצא תחתית.

א. העם בכו על המפלה נגד הכנענים.
ב. העם בכה והתלונן על ארץ ישראל שאינה טובה.
ג. העם בכה מרוב שמחה על ארץ ישראל שהיא זבת חלב ודבש.
ד. העם בכה כששמע את תוכחת המלאך על שלא כבשו את כל ערי הכנעני.

א. אחרי אלוקי נכר בתחילת התקופה אך בסוף התקופה חזרו בתשובה.
ב. כאשר קם שופט חזרו בתשובה, כאשר מת השופט חזרו והשחיתו.
ג. גם בימי השופט לא שמעו בקולו.
ד. הלכו כל הזמן בדרך הישר.

א. לנסות את ישראל וללמדם תכסיסי מלחמה.
ב. שלא יאמרו ישראל "כוחי ועוצם ידי..."
ג. שלא להשמיד עמים שלמים מעל פני האדמה.
ד. שלא רצה שבית המקדש ייבנה בימי השופטים.

א. יבין מלך חצור
ב. כושן רשעתים מלך ארם
ג. סיסרא שר צבא יבין
ד. עגלון מלך מואב

א. עכסה בת כלב לאביה
ב. אהוד בן גרא אל עגלון מלך מואב
ג. פקח בן רמליהו אל אחאב
ד. יעל אשת חבר הקיני אל סיסרא

א. שמגר בן ענת
ב. שמשון הגיבור
ג. גולית הפלישתי
ד. כושן רשעתיים