yeshiva.org.il


מבחנים תנ"ך שופטים מבחנים פרקים טז-יח

א. את פסל דגון אליל פלישתים
ב. את גג המקדש שבאשקלון
ג. את נבלת האריה שהרג במו ידיו
ד. את שער העיר ושתי המזוזות

א. שלושה סוגי חבלים שאותם הייתה דלילה נוהגת לשזור ולמכור לפלשתים
ב. שלושה דברים שעליהם אמר שמשון שבהם ניתן להתגבר על כוחו הגדול
ג. שלושה אמצעים שבהם השתמש שמשון לקשור את זנבות השועלים
ד. את שלושת סוגי החבלים קשר שמשון לעמודי המקדש באשקלון כדי למוטט אותם

א. השקתה אותו יין
ב. האכילה אותו בשר טמא
ג. גלחה את מחלפות ראשו
ד. פתתה אותו להתחתן עמה

א. הודה בפני אמו כי הוא גנב ממנה והיא בחמלתה עליו הקדישה מן הכסף לפסל
ב. גנב מאמו את הכסף וממנו יצר פסל ומסכה
ג. גבה כספי הקדש מכל עובר ושב שבא לשאול באפוד ותרפים
ד. גזל את כל העוברים ושבים ליד ביתו

א. שהמשכן בשילה חרב
ב. שהפלשתים גזרו על היהודים לעבוד את אליליהם
ג. שבימים ההם התייאשו בני ישראל מהבטחות הנביאים
ד. שבימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

א. את עצמו
ב. את אבינדב הכהן
ג. את הנער הלוי משבט יהודה
ד. את הנער הכהן משבט דן

א. שבני ישראל ערבבו עבודה זרה עם עבודת ה'
ב. שה' לא ענה לישראל על ידי הנביאים, ולכן בעבודה זרה
ג. שאכן הכהן שבבית מיכה ידע להשיב תשובות על פי ה'
ד. שה' מנסה את ישראל במה ישאלו- באפוד או בתרפים

א. לוז
ב. ליש
ג. בני עיש
ד. עשתרות קרניים

א. שיש זכות מיוחדת והצלחה גדולה לעיר שמקימים בה מקדש עם כהנים
ב. שאם משתמשים בכוח להעברת מקדש ממקום למקום לא זוכים להצלחה
ג. שהאמונה בזמנם הייתה משובשת מאד, וגרמה גם למידות רעות
ד. שבני ישראל הקפידו מאד על עבודת ה', אף על פי שהשתמשו בכוח הזרוע

א. גרו באזור מפרץ חיפה ועברו לעמק בית שאן
ב. גרו בשפלה במרכז הארץ ועברו לגליל העליון בצפון הארץ
ג. גרו בבקעת הירדן ועבר לגליל התחתון
ד. גרו בנגב הצפוני ועברו לעמק יזרעאל