yeshiva.org.il


הלכה הלכות סעודה מבחן - שולחן ערוך סימן קפ"א

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן קפ"א

א. הידיים מזוהמות מן האכילה ופסולות לברכה.
ב. חשש מלח סדומית.
ג. תשובות א' וב' נכונות.
ד. מנהג.

א. ייטול רק מים אחרונים
ב. ייטול רק מים ראשונים
ג. מים ראשונים בצמצום ומים אחרונים כפי הדין
ד. לא יאכל עד שיזדמן לו מים כשיעור לשתי נטילות

א. לא ייטול כלל.
ב. יטול ע"ג השולחן.
ג. ייטול במקום שהמים נבלעים או ע"ג רצפה במקום שלא מהלכים.
ד. ייטול בצלחתו.

א. חמין
ב. צוננים ובמקרה הצורך אף בפושרים.
ג. רק בפושרים.
ד. מי ברז.

א.   סוף פרק ראשון בכל אצבע.
ב. סוף פרק שני בכל אצבע, ובאגודל סוף פרק ראשון.
ג. כל היד.
ד. עד כף היד, י"ד פרקים בכל יד.

א. טיפים מים.
ב. אין צריכים שיעור, אלא שיהא בהן להדיח את ידיו. ולדעת הגר"א- רביעית.
ג. שתי רביעיות.
ד. מלא הנטלה.

א. הגדול.
ב. הקטן
ג. עד חמישה מסובין- המברך, יותר מחמישה- הקטן עד שנותרו חמישה.
ד. המברך

א. רשב"א- אין צריך, רמב"ם- צריך.
ב. צריכין ניגוב
ג. אין צריכין ניגוב
ד. רק המברך ינגב