yeshiva.org.il


הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ג

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן קפ"ג

א. תמיד חייב שטיפה והדחה.
ב. אם ניגבו.
ג. אינו צריך.
ד. טעון שטיפה אך לא הדחה.

א. יין טרי מיד אחרי סחיטת הענבים.
ב. יין שהתיישן בחבית עץ.
ג. יין שאין מעורב בו מים או משקה אחר.
ד. מיץ ענבים.

א. מיד לאחר מים אחרונים.
ב. בברכת הארץ.
ג. בברכת בונה ירושלים.
ד. הסוף הברכה לפני הזימון

א. אינו שבור או סדוק.
ב. מלא עד גדותיו.
ג. אין מריבה בבית בשעת הברכה.
ד. תשובות א' וב'.

א. יש לעטוף את הבקבוק בבד מחשש עין הרע.
ב. כיסוי ראש.
ג. ילבש בגד עליון וכובע.
ד. בשעה שמסיים לברך יקנח הכוס ויעטוף אותו בבד.

א. שאם יישפך מעט יין יותז גם על הרצפה לסימן ברכה.
ב. שיראו כל הקהל ויסתכלו בו.
ג. לקיים הכתוב 'כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא'.
ד. תשובות ב' וג'.

א. אין צורך.
ב. צריך.
ג. רק אם צריך לפייסה.
ד. במידה והיין טעים.

א. חובה לשב בברכת המזון.
ב. אין צורך.
ג. אם בביתו חייב, אם בדרך יברך בהליכה.
ד. במידה ויש לו על מה לשב.