yeshiva.org.il


הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ה-קפ"ו

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים קפ"ה-קפ"ו

א. יצא ידי חובת בירכת המזון.
ב. לא יצא, כשנסתלק האונס, אם עדיין לא נתעכל המזון- יברך שוב.
ג. יצא בדיעבד.
ד. אנוס- רחמנא פטריה.

א. אסור לו לברך עד שיתפקח.
ב. חייב בברכה.
ג. יישן מעט ויברך.
ד. אם שיכור מחמת אותה סעודה- יכול לברך.

א. כשוטה ייחשב ופטור.
ב. חייב.
ג. אסור.
ד. מותר ולגר"א יחזור ויברך כשיתפקח.

א. צריך לחזור ולברך.
ב. בדיעבד יצא ידי חובה.
ג. אם אין ריח יצא ידי חובה לכתחילה.
ד. תשובות ב' ו-ג' נכונות.

א. מותר אף לכתחילה כל זמן שלא נודע לו שיש מי רגלים.
ב. אם יש ריח יחזור ויברך.
ג. אם פחות מרביעית יצא בדיעבד.
ד. אם בלועים בקרקע יצא.

א. חייבות.
ב. פטורות.
ג. חייבות רק בשלושה.
ד. חייבות, וספק אם דאורייתא או דרבנן.

א. חייב
ב. פטור
ג. חייב דרבנן מדין חינוך.
ד. חייב מגיל שתים עשרה.

א. אם היא בספק האם תברך או לא.
ב. האם יכולה לברך כדי להוציא את האנשים ידי חובה.
ג. האם יכולות להצטרף לזימון.
ד. תשובות א' ו-ב' נכונות.

א. כשאביו אינו יודע לברך
ב. כשאביו אכל שיעור דרבנן
ג. תשובות א' ו-ב' נכונות.
ד. כשהאב עייף מאוד.