yeshiva.org.il


הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ז-קפ"ח

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים קפ"ז-קפ"ח

א. יצא ידי חובת ברכת המזון.
ב. יצא ידי חובת ברכה ראשונה.
ג. יצא בדיעבד.
ד. לא יצא.

א. יצא בדיעבד.
ב. צריך לחזור.
ג. יאמר ב'הרחמן'.
ד. יטעם מעט פת ויברך שוב.

א. מאלה מותר, לתבוע אסור.
ב. אין לומר הרחמן בשבת.
ג. מאחר וברכה אחרונה מדרבנן- מותר.
ד. כאן זה שונה, שטופס הברכה כך היא תמיד.

א. בדיעבד ודאי יצא.
ב. צריך לחזור, תדיר ושאנו תדיר- תדיר קודם.
ג. יאמר בהרחמן כפי הסדר.
ד. יעלה ויבוא ורצה אינן מעכבות.

א. נזכר קודם הטוב והמטיב- מברך בא"ה.. שנתן שבתות.. ברוך אתה ה' מקדש השבת.
ב. נזכר לאחר הטוב והמטיב- חוזר לראש.
ג. לא חוזר.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

א. חוזר לראש.
ב. אינו חוזר, יזכיר בהרחמן.
ג. חוזר לתחילת הברכה.
ד. אם התחיל הטוב והמטיב חוזר לראש.

א. חוזר לראש.
ב. אין צריך לחזור.
ג. חוזר לתחילת הברכה.
ד. חוזר לברכת הארץ.

א. אינו חוזר מפני שלא חייב לאכול בה פת.
ב. חוזר לראש.
ג. יזכיר בהרחמן.
ד. תשובות א' ו-ג' נכונות.