yeshiva.org.il


הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ט-ק"צ

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים קפ"ט-ק"צ

א. שכבר אמר ברוך אתה ה'.
ב. לא לשנות מנוסח הברכה.
ג. כבר ברך את ה' בברכה שלשית.
ד. כבר בירך את ה' בברכה ראשונה.

א. בסעודת הבראה בלבד.
ב. בבית שיש בו חולה.
ג. ביום השנה לפטירת אביו.
ד. בבית האבל.

א. שברכת המזון כולה שבח והודאה וגם זו מן הטובות.
ב. להודות על חסדי ה' הרבים.
ג. על הרוגי ביתר שנתנו לקבורה- הטוב שלא הסריחו, המטיב שנתנו לקבורה.
ד. תשובות א' ו-ג' נכונות.

א. אם שתה רביעית אין צריך.
ב. אם כיוון גם על כוס זו- אין צריך.
ג. צריך לברך, שברהמ"ז הוי הפסק.
ד. במידה ועושה זימון צריך לברך.

א. אם יש לפניו כוס יין ויוצא בברכת המזמן, הוי כאילו בירך בעצמו, וכוסו כוס של ברכה.
ב. לא יתכן מצב כזה.
ג. במידה וחוזר מילה במילה עם המזמן.
ד. במידה ואינו יודע לברך ומקשיב מילה במילה למזמן.

א. להסתלק מהספק.
ב. שלא הוכרע האם כזית מתחייב בברכה.
ג. שלא הוכרע האם רביעית מתחייב בברכה.
ד. שלא יראה כרעבתן.

א. יכול.
ב. במידה והוא אסטניס.
ג. במידה ואין היין ערב לו.
ד. אי אפשר, שכל דבר בטעון כוס צריך לשתות כמלא לוגמיו.

א. אין שתיית שנים מצטרפת.
ב. במידה ואחד שתה רוב.
ג. במידה ואחד רק טעם.
ד. תשובות ב' ו-ג' נכונות.

א. במידה והיה מסופק אם יגיע אליו הכוס צריך לברך.
ב. אם לא כיוון לצאת בברכת המזמן צריך לברך.
ג. במידה ולא שמע את הזימון צריך לברך.
ד. כל התשובות נכונות.