yeshiva.org.il


הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קצ"א-קצ"ג

מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים קצ"א-קצ"ג

א. שזו ברכה דרבנן.
ב. כדי לא לבטל מלאכת בעל הבית.
ג. צריך לברך.
ד. תשובות א' ו-ב' נכונות.

א. חייבים גם בברכה רביעית.
ב. פטורים.
ג. במידה ואכלו כדי שביעה.
ד. במידה ובעל הבית אינו סועד עימם.

א. חייבים גם בברכה רביעית.
ב. פטורים.
ג. רק אם בעל הבית התיר להם בפירוש לברך גם ברכה רביעית.
ד. במידה ומברכים בשקט.

א. לעולם מברכים כתיקנה.
ב. מברכים ברכה מקוצרת.
ג. אם בעל הבית אוסר אינם חייבים בברכה רביעית.
ד. לעולם יברכו רק שלש ברכות.

א. אסור.
ב. מותר.
ג. במידה ואינו זז מקומו.
ד. ומידה ואינו מסיח דעתו.

א. מותר.
ב. אסור.
ג. רק בקשר לפרשת השבוע.
ד. רק בדבר הלכה.

א. לאו דווקא ברכת המזון הוא הדין בתפילה או בשאר ברכות.
ב. רק בברכת המזון ובתפילה.
ג. רק בשבת.
ד. רק במידה ואינו אנוס.

א. כל המשנה מנוסח ברכת הזימון.
ב. כל מי שאינו מברך.
ג. המברך ובולע מילים.
ד. כל מי שפורש מזימון.

א. כשהם יותר מעשרים.
ב. כשהם יותר משלשה.
ג. אסור לשנות.
ד. יותר מעשרה.

א. יתקרבו למזמן.
ב. יתחלקו לקבוצות של עשרה ויזמנו בשם.
ג. יזמנו בשלושה בשקט.
ד. לא יזמנו.

א. המנהג שמזמנים.
ב. במידה ואינו מבין לשון הקודש.
ג. המנהג שלא מזמנים.
ד. במידה ומזמנים בשקט.