yeshiva.org.il


מסכת תענית

א. רבי יהושע – תחילת החג, רבי אליעזר – סוף החג
ב. רבי אליעזר – תחילת החג, רבי יהושע – סוף החג
ג. אין מחלוקת. מתחילים מיום טוב ראשון של החג.
ד. אין מחלוקת. מתחילים מיום טוב אחרון של החג.

א. מתי מתחילים להגיד "משיב הרוח ומוריד הגשם"
ב. מתי מתחילים להגיד "ותן טל ומטר לברכה"
ג. אחרי כמה זמן בצורת, גוזרים תענית
ד. שתי תשובות ראשונות נכונות

א. רבי יהודה – עד שיעבור הפסח
ב. רבי מאיר – עד שיצא ניסן
ג. רבי טרפון – עד ט"ו בשבט
ד. שתי תשובות ראשונות נכונות

א. מיום טוב הראשון של החג
ב. מיום טוב אחרון של החג
ג. מחלוקת אם בג' מרחשון או בז' מרחשון
ד. מחלוקת אם בג' כסלו או בז' כסלו

א. כל הציבור
ב. היחידים, שהם התלמידי חכמים
ג. מי שרוצה יכול לצום
ד. אף תשובה נכונה

א. 3
ב. 7
ג. 10
ד. 13

א. מתי מתחיל הצום
ב. אם מותר לעשות מלאכה
ג. נעילת המרחצאות
ד. כל התשובות נכונות

א. תקיעת שופר
ב. נעילת חנויות
ג. ישיבה על הרצפה
ד. שתי תשובות ראשונות נכונות

א. ירדו גשמים רק בחודש שבט
ב. ירדו גשמים רק בחודש אדר
ג. ירדו גשמים רק בחודש ניסן
ד. לא ירדו גשמים בכלל (ואם ירדו רק באייר או סיון)

א. כל אחד שם על ראש חברו
ב. הגבאי שם על ראש הנשיא, ובראש אב בית דין, ובראש כל אחד ואחד
ג. שמים על ראש הנשיא, ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נותן בראשו
ד. לא שמים אפר מקלה על אף אחד

א. כל אחד ראוי
ב. זקן ורגיל וביתו ריקם
ג. רב העיר
ד. נשיא הסנהדרין

א. 1
ב. 2
ג. 6
ד. 7

א. התפללו ברחובה של עיר
ב. הקריבו קרבנות
ג. הוסיפו הברכות לתפילה משולב עם תקיעת שופרות ולא בבית המקדש
ד. אכלו באמצע הצום

א. אנשי משמר הם קבוצה של כהנים שעולים לשבוע לבית המקדש. אנשי בית אב הם קבוצה אחרת שעובדים בשבת.
ב. אנשי משמר הם קבוצה של כהנים שעולים לשבוע לבית המקדש. אנשי בית אב הם החלק שעובדים ביום מסוים.
ג. אנשי משמר מתכנסים בעריהם ומתפללים על הקרבנות. אנשי בית אב עובדים בבית המקדש.
ד. אנשי משמר שומרים בפתחי בית המקדש ואנשי בית אב מקריבים קרבנות.

א. אנשי משמר – לא ביום ולא בלילה. אנשי בית אב – לא בלילות.
ב. אנשי משמר – אין איסור שתיית יין. אנשי בית אב – אסור בין ביום ובין בלילה.
ג. אנשי משמר – אסור בלילה. אנשי בית אב – לא ביום ולא בלילה.
ד. אנשי משמר ואנשי בית אב – לא ביום ולא בלילה. .

א. אסור להספיד בהם
ב. אסור להתענות בהם
ג. בחלק אסור להספיד בהם ובחלק אסור להתענות בהם
ד. אסור לעשות בהם סעודה

א. ראש חודש, חנוכה ופורים
ב. תשעה באב שחל להיות בערב שבת
ג. שתי התשובות נכונות
ד. שתי התשובות לא נכונות

א. 14 יום
ב. 30 יום
ג. 40 יום
ד. 60 יום

א. צמחים ועצים
ב. בורות, שיחין ומערות
ג. שתי התשובות נכונות
ד. אין סוגים שונים של גשמים

א. תנא קמא אומר מתריעות ולא מתענות, רבי עקיבא אומר מתענות ולא מתריעות.
ב. תנא קמא אומר מתענות ולא מתריעות, רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות.
ג. תנא קמא אומר מתענות, רבי עקיבא אומר מתריעות.
ד. תנא קמא אומר מתריעות, רבי עקיבא אומר מתענות.

א. עיר של 500 גברים, שמתו שלושה אנשים ביום אחד.
ב. עיר של 500 גברים, שמתו שבעה אנשים ביום אחד.
ג. עיר של 500 גברים, שמתו שלושה אנשים בשלושה ימים.
ד. עיר של 500 גברים, שמתו שני אנשים ביום אחד.

א. מפני שלא יהיה אוכל
ב. מפני שזה חמור
ג. מפני שלא יהיו שעורים לקרבן העומר
ד. מפני שהיא מכה מהלכת

א. חיה רעה
ב. חרב או גייסות
ג. עודף גשמים
ד. ארבה

א. על עיר שהקיפוה גוים או נהר, ועל ספינה המטרפת בים.
ב. על בית שעומד ליפול או חומה שנפלו ממנה אבנים
ג. שתי התשובות נכונות
ד. אף תשובה נכונה

א. גשמי רצון, ברכה ונדבה
ב. גשמי חיטה ושעורה
ג. גשמים בטיפות
ד. גשמי זעף

א. לפי תנא קמא, אם לפני נץ החמה, לא ישלימו. לפי רבי אליעזר, אם קודם חצות לא ישלימו.
ב. לפי תנא קמא, אם לפני חצות, לא ישלימו. לפי רבי אליעזר, אם קודם נץ החמה לא ישלימו.
ג. לפי תנא קמא, אם לפני שקיעה, לא ישלימו. לפי רבי אליעזר, אם קודם חצות לא ישלימו.
ד. לפי תנא קמא, אם לפני חצות, לא ישלימו. לפי רבי אליעזר, אם קודם פלג מנחה לא ישלימו.

א. מיד
ב. אחרי חצות היום
ג. אחרי שאכלו ושתו
ד. אין תשובה נכונה