yeshiva.org.il


גמרא עבודה זרה מבחן דפים ס"ב-ע"ו

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת עבודה זרה, דפים ס"ב-ע"ו

א. שכרו מותר.
ב. שכרו אסור.
ג. אמר "לקוט לי בו ירק" שכרו מותר, אמר "לקוט לי ירק היום" שכרו אסור.
ד. אמר "לקוט לי בו ירק" שכרו אסור, אמר "לקוט לי ירק היום" שכרו מותר.

א. לכתחילה אסורים אבל בדיעבד מותרים הם בהנאה.
ב. יש לקוברם בעינייהו בבית הקברות.
ג. יש לשורפם ולקבור האפר בבית הקברות.
ד. יש לשורפם ולפזר האפר ברוח.

א. שכרו מותר, דלמעוטי תיפלה שפיר דמי.
ב. שכרו אסור, כיון דיין נסך אסור בהנאה.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. מהתורה שכרו מותר אבל מדרבנן אסור משום קנס.

א. איבעיא דלא איפשיטא.
ב. אינו יכול, מסתברא דפלח מבטל דלא פלח לא מבטל.
ג. מבטל, דגוי מבטל עבודה זרה בין עובדה ובין לא עובדה.
ד. מהתורה יכול לבטל אבל מדרבנן אינו מבוטל גזירה אטו עובד עבודה זרה ישראל.

א. ימכרם לעכו"ם חוץ מדמי יין נסך שבהם.
ב. יוליכם לים המלח.
ג. לשורפם.
ד. התיר לטוחנם ולאפותם ולמכרם לעכו"ם שלא בפני ישראל.

א. לכו"ע בנותן טעם.
ב. לכו"ע במשהו.
ג. לאביי במשהו לרבא בנותן טעם.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. בפת חמה וחבית מגופה.
ב. בפת צוננת וחבית פתוחה.
ג. בפת חמה וחבית פתוחה.
ד. בפת צוננת וחבית מגופה.

א. טעמו וממשו, תערובת ביותר מא' בששים, טעמו ולא ממשו, תערובת בפחות מא' בששים.
ב. טעמו וממשו, כזית בכדי אכילת פרס, טעמו ולא ממשו, כשאיסור נמוח ואינו בעין.
ג. טעמו וממשו, מין בשאינו מינו, טעמו ולא ממשו, מין במינו.
ד. טעמו וממשו, נותן טעם לשבח, טעמו ולא ממשו, נותן טעם לפגם.

א. משום איסור בל תשקצו וכו'.
ב. דחמירא סכנתא מאיסורא.
ג. דגזרת הכתוב היא אף היכא דמאיס ופוגם אסור דכל עכבר מאוס.
ד. או משום דס"ל נותן טעם לפגם אסור, או משום דעכברא בשיכרא אשבוחי משבח.

א. גזירה משום בנותיהם.
ב. שמא יפתח את החבית ויסתום ויגוב.
ג. שמא יטמאנו במשא, ואסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל.
ד. נקב דק מאוד במגופה, וחיישינן שמא יקדח שם במקצת ויטעום מן היין.

א. היין נאסר, כיון דאין הישראל ראהו חיישינן שמא נגע.
ב. לא נאסר היין, דמימר אמר כי היכי דנחבאתי, גם ישראל עשה כן וראה אותי.
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. אם החביות סתומות בחותם - מותרות, ואם לאו, אסורות.

א. חיישינן לכו"ע.
ב. מחלוקת, לרב חיישינן ואסור, ולר' יוחנן לא חיישינן.
ג. לכו"ע לא חיישינן, משום דנתפס עליו כגנב.
ד. אם המחיצה גבוה י' טפחים לא חיישינן, ובפחות מכן חיישינן.

א. אם אומר "עול תחתי לעוצר" - מותר, "מלטנו מן העוצר" - אסור.
ב. אם אומר "עול תחתי לעוצר" - אסור, "מלטנו מן העוצר" - מותר.
ג. בכל אופן אסור.
ד. בכל אופן מותר.

א. קמא קנה בתרא לא קנה.
ב. איבעיא דלא איפשטא, ויחלוקו.
ג. לא קנה קמא, ובתרא קנה.
ד. אם עשה הראשון קנין, קנה קמא, ואם לא, קנה בתרא.

א. כלי רחב ומצידיו יוצאין כמה קנים ושותים כמה בני אדם מהם יין ואין בה איסור יין נסך.
ב. גבינה של עכו"ם ואין בה משום איסור כיון דישראל עומד על גבה בשעת עשייתה.
ג. קנה חלול שפיו אחד בתוך היין ופיו השני שותים ממנו והוא עשוי בשיפוע והיינו דיופי.
ד. הוא גרגיתנא, ששמים בין הגת לבור ושמרי היין נופלים בתוכו ואין בו איסור יין נסך.

א. כיון דאית בה חיוב מיתה אם אכלה.
ב. דס"ל מין במינו אינו בטל.
ג. מדכתיב "ושמרם את תרומתי" ושמירה היינו להזהר ממנה ואפילו במשהו.
ד. דכהיתרו כך איסורו, וס"ל דחטה אחת פוטרת את הכרי.

א. חביות גדולות שהחזיקו בהן יין נסך צריך להגעילן ברותחין.
ב. הגת שנעשה בה יין נסך, צריך לשפוך עליה רותחין כדי להגעילן.
ג. "נעוה" היינו אסכלא שבלוע על ידי אש ואפ"ה סגי לה להכשירה בהגעלה.
ד. יין שבישלו אין בו משום יין נסך, ולכן הורה רבא להרתיח היין כדי שלא ייאסר.

א. אסור למסור להם בהמות דחשידן ארביעה.
ב. היינו עקל בית הבד, ואסורים לעולם כיון דבלעי טובא.
ג. היינו משמרת כעין שקין שנותנין בהם שמרים, דמזיא מדיחן, דעמרא מגבן, דכיתנא מיישנן.
ד. היינו השמרים שנשארו אחר עשיית היין ואם מיישנן יב' חודש מותרים.

א. אין צריכים טבילה, זוזא, דלא הוי כלי סעודה, ומנא דמרדא, דלאו כלי מתכת הם.
ב. צריכים טבילה, דנחשבים כלי סעודה.
ג. זוזא, צריך טבילה, דהוי כלי מתכת, מנא דמרדא, פטורים דעשוים לחפור באדמה ולא לסעודה.
ד. זוזא פטורים, דעשוים מן האדמה, נמא דמרדא חייבים, דכלי סעודה הם.

א. על ידי עירוי.
ב. על ידי ליבון קל.
ג. מהדר ליה גדגנפא על שפתו וממלאו מים עד שיעברו על שפתו ומרתיחו.
ד. לא מהני ליה הגעלה.