yeshiva.org.il


גמרא זבחים מבחן דפים צ"ב-ק"ה

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת זבחים, דפים צ"ב-ק"ה

א. כשירה.
ב. פסולה.
ג. מדאורייתא כשרה ומדרבנן פסולה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. דם שנקרש.
ב. דם שקיבלו זר או טמא.
ג. קיבל פחות מכדי הזאה בכלי ופחות מכדי הזאה בכלי אחר.
ד. שיירי הזאה.

א. לכו"ע טעונה כיבוס.
ב. לכו"ע אינה טעונה כיבוס.
ג. מחלוקת: לר' יהודה טעונה כיבוס, ולר' אלעזר אינה טעונה כיבוס.
ד. דם חטאות הנאכלות טעונה כיבוס, דם חטאות הפנימיות אין טעונה כיבוס.

א. מקבל טומאת מגע ואינו מקבל טומאת מדרס.
ב. אם הוא מחובר לבגד מקבל טומאה וכשהוא לעצמו אינו מקבל טומאה.
ג. בכל גווני מקבל טומאה.
ד. בכל גווני אינו מקבל טומאה.

א. לכו"ע אין טעון מריקה ושטיפה.
ב. לכו"ע טעון מריקה ושטיפה.
ג. לת"ק טעון מריקה ושטיפה ולר' שמעון טעון רק הגעלה ברותחין.
ד. לת"ק טעון מריקה ושטיפה ולר' שמעון אינו טעון כלום.

א. מחלוקת: לר' יהודה מדכתיב אותה ולר' שמעון מדכתיב קדש קדשים.
ב. לכו,ע מדכתיב אותה.
ג. לכו"ע מדכתיב קדש קדשים.
ד. דין מריקה ושטיפה נאמר רק בדבר שמצוותו ליאכל בעזרה או בירושלים.

א. לרבנן מריקה ושטיפה מבפנים ולרבי מריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ.
ב. לעו"כ מריקה ושטיפה מבפנים.
ג. לכו"ע מריקה ושטיפה מבחוץ.
ד. לכו"ע מריקה מבפנים ושטיפה מבחוץ.

א. מסברא - דל"ת שבקדש חמיר.
ב. משום דקרא דילפינן מיניה דעשה דוחה לא תעשה איירי בהדיוט.
ג. מהא דאין עשה דאכילת פסח דוחה ל"ת דעצם לא תשברו ואפילו עצם עם מוח.
ד. הלכה למשה מסיני.

א. מקרא דכ' ביום צוותו.
ב. ילפינן מחטאת.
ג. ילפינן מפר יום הכיפורים.
ד. ילפינן ממוספי שבת.

א. בכל גווני חוצץ.
ב. בכל גווני אינו חוצץ.
ג. תלוי: בסתם אדם חוצץ ובטבח שאינו מקפיד על זה אינו חוצץ.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

א. חולק.
ב. אינו חולק.
ג. תלוי: במום קבוע אינו חולק ובמום עובר חולק.
ד. תלוי: טמא מת אינו חולק טמא שרץ חולק.

א. לכו"ע ליכא מצוה והוי רשות.
ב. לכו"ע מצוה.
ג. מחלוקת: לר' עקיבא מצוה ולר' ישמעאל רשות.
ד. לכו"ע מדאורייתא רשות ומרבנן מצוה.

א. ס"ל דעדיין לא היה כהן ורק לאחר מכן נהיה כהן.
ב. כיון דאביו היה אונן היה אסור אף הוא באכילת קדשים.
ג. ס"ל דפנחס לא היה שם.
ד. ס"ל דהיה טמא טומאת מת.

א. לענין ליטמא למתים.
ב. לענין אכילת קדשים.
ג. לענין אכילת תרומה.
ד. לענין מראות נגעים.

א. לכו"ע חולק.
ב. לכו"ע אינו חולק.
ג. מחלוקת: לתנא דמתני' חולק ולאבא שאול אינו חולק.
ד. איבעידא דלא איפשטא.

א. גר שהביא עולה.
ב. גר שמת ואין לו יורשים.
ג. גר תושב שהביא עולה.
ד. גר שהביא עולה שנדבה עוד קודם שנתגייר.

א. מחלוקת: לת"ק מקרא דלו יהיה ולר' ישמעאל מקרא דאשר הקריב.
ב. לכו"ע מקרא דלו יהיה.
ג. לכו"ע מקרא דאשר הקריב.
ד. מסברא - כיון דאינו זוכה בבשר אינו זוכה בעור.

א. לכו"ע הורצה.
ב. לכו"ע לא הורצה.
ג. מחלוקת: לר' אליעזר הורצה ולר' יהושע לא הורצה.
ד. תלוי: נטמא הבשר הורצה נפסל הבשר לא הורצה.

א. לכו"ע בבית הדשם שבעזרה.
ב. לכו"ע בבית הדשן שבהר הבית
ג. מחלוקת: לר' נחמן בבית הדשן שבהר הבית וללוי בבית הדשן שבעזרה.
ד. מחוץ לג' מחנות.

א. איבעידא דלא איפשטא.
ב. אם מונח הכזית בארץ אינו מטמא, מונחת בפיו ומחזיק בידו מטמא.
ג. בכל גווני מטמא.
ד. בכל גווני אינו מטמא.