yeshiva.org.il


תנ"ך חומש בראשית נח פרשת נח ב'

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט רש"י ושפתי חכמים

א. . לזכר עולם יהיה צדיק (תהלים קיב').
ב. זכרו תורת משה עבדי (מלאכי ג')
ג. אזכיר צדקתך לבדך (תהלים עא').
ד. זכר צדיק לברכה (משלי י').

א. שנקראת בכבדות.
ב. שהלמד דגושה.
ג. כל הלוך הוא לשון כבד שצריך לשאת את עצמו לפחות.
ד. כל שיש בה 3 הברות (הת-ה-לך) נקראת תיבה כבדה.

א. 5 טפחים נמחו, והם נקראים ארץ ומעבר ל-5 טפחים נקרא אדמה
ב. 3 טפחים נמחו, והם נקראים ארץ ומעבר ל-3 טפחים נקרא אדמה.
ג. 3 טפחים נמחו, והם נקראים אדמה ומעבר ל-3 טפחים נקרא ארץ.
ד. 30 טפחים נמחו, והם נקראים ארץ ומעבר לכך נקרא אדמה

א. כאן כתוב וישוכו המים ובאחשורוש כתוב וחמתו בערה בו ואח"כ וחמת המלך שככה, מה להלן שכך החום אף כאן שנעשו המים קרים מחמימותם
ב. שכתוב וימח את כל היקום שנימוחו מחמת המים החמים.
ג.
ד.

א. . שעשו מעשי נערות.
ב. שננערו שם כל מתי המבול.
ג. שהיו מנוערים מן המצוות
ד.

א. על הפירות שלא ירקבו ושלא יטרפוהו החיות.
ב. שלא יהרגוהו רשעים שבדור ושישאר צדיק עד סוף ימיו.
ג. על הפירות שלא ירקבו ושלא יהרגוהו רשעים שבדור.
ד. שלא תתהפך התיבה ושלא תתקל בקרחונים וכד'.

א. אפילו היתושים.
ב. אפילו השדים.
ג. אפילו דינוזאורים .
ד. אפילו חיידקים.

א. . כי כבר נאמר בתחילת הפרשה.
ב. כיוון שירד נח מעט בתמימותו.
ג. שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו.
ד. די לו בצדקותו להכנס לתיבה.

א. נתן להם ארכה נוספת אולי יחזרו בתשובה
ב. אלו שבעת ימי אבלו של אדם הראשון
ג. אלו שבעת ימי אבלו של מתושלח שחס הקב"ה על כבודו.
ד. בזכות שבעת ימי המלואים של המשכן שעתידים להיות.

א. סיים את בניין התיבה.
ב. סיים הכנסת החיות אל התיבה.
ג. שעשה נחת רוח.
ד. בא אל התיבה.

א. מרחשוון.
ב. אייר.
ג. אדר שני.
ד. מחלוקת, יש אומרים מרחשוון וי"א אייר.

א. אשרי ילוד אשה שזכה למעלה כזו.
ב. אם רואים אנו אותו נכנס לתיבה אנו שוברין אותה והורגים אותו.
ג. הציעו לו עזרה בבניית התיבה.
ד. אמרו עליו שכנראה יצא מדעתו ועזבוהו לנפשו.

א. יא' אמה.
ב. יג' אמה.
ג. 30 אמה.
ד. 55 אמה.

א. . מתו.
ב. לא מתו.
ג. רשעים שבהם מתו, צדיקים חיו.
ד. קטנים מתו וגדולים נשארו בחיים.

א. שקיבל נח תשלום נאה בעולם הזה שניצל וניצלו בניו.
ב. שנטע כרם והיה לו לעסוק בנטיעה אחרת, ונשתכר ונתבזה
ג. שלא זכה להעמיד בן רביעי.
ד. שאחר מזונות הארי ונשכו.

א. כשנפתחו כתוב תהום רבה, דהיינו גדולים וכשנסגרו כתוב תהום בלבד.
ב. כשנפתחו כתוב נבקעו בעבר דהיינו כולם וכשנסגרו כתוב ויסכרו לשון עתיד שלא כולם נסגרו.
ג. כשנפתחו כתוב מעינות מלא עם ו' וכשנסגרו כתוב חסר בלא ו' לומר שלא כולם נסגרו.
ד. כשנפתחו כתוב כל וכשנסתמו לא כתוב כל.

א. בימי עיליש שאמר לו העורב לברוח (גיטין).
ב. בימי אליהו שהעורבים הביאו לו לחם.
ג. בימי אחאב היו העורבים מביאים לחם משולחנו של אחאב לשולחנו של עובדיה.
ד.

א. יא' יום.
ב. יג' יום.
ג. כד' יום.
ד. ל' יום.

א. אין צריך לשמרו מהם.
ב. צריך לשמרו מהם.
ג. יש להמלט מהמקום פן יאכלו גם אותנו.
ד.

א. שאסור לאדם לשפוך דם עצמו או לחנוק עצמו.
ב. שאסור לאדם לשפוך דם אחר.
ג. מכאן שיש מצוה לתרום דם, ו"לנפשתיכם" פרושו נפשות של אחרים שהם כמותכם.
ד. מכאן שאסור לאדם להכות את עצמו ו"אך" לשון הכאה (ובהכאה דם נעלם).

א. בענני מטר.
ב. כמין משל, כשיעלה במחשבה לפני הבורא להביא חשך ואבדון
ג. בענני כבוד.
ד.

א. שלמדנו כבר ששם היה צדיק יותר ומסתמא גם במצוה זו התאמץ יותר.
ב. שכתוב ויקח לשון יחיד.
ג. כשנח קם מיינו ברך את שם לפני יפת.
ד. קבלה היא למשה מסיני.

א. של שם.
ב. של יפת.
ג. של חם.
ד. אביו מחם ואימו משם

א. גרמניה.
ב. סין.
ג. פרס.
ד. לוב.

א. נמרוד.
ב. ארפכשד.
ג. ארם.
ד. אשור.

א. עבר.
ב. מתושלח.
ג. נח
ד. אברהם

א. רצו להלחם בקב"ה.
ב. רצו לתמוך ברקיע שלא יתמוטט.
ג. רצו לבנות בית מגורים ענק מרוב אוכלוסים שהיו להם.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

א. אין הבדל בין לבנים לאבנים שלבנים הם גם כן אבנים.
ב. הלבנה חזקה הרבה יותר מאבן לכן בחרו בה.
ג. אין אבנים בבבל שהיא בקעה.
ד. ראיתי בספר ישן שהיו בהם נביאים שאמרו להם עתידים אתם לרוצץ אחד גולגולת חברו, אמרו החכמים שבהם נקח לבנים שקלות להשבר שהרי עדיף שישברו הלבנים מאשר הראשים וכן עשו.

א. רצו לתמוך את הרקיע שלא יתמוטט.
ב. נעשו עם אחד.
ג. היתה לכולם שפה אחת.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

א. על דור המבול.
ב. על דור הפלגה.
ג. על נמרוד.
ד. על למך.

א. . שהיה צורך לעשות אות של קשת בשמיים בין מדת הדין ובין יושבי הארץ.
ב. שנתן את אימת הבריות על החיות.
ג. . שדור המבול על ידי שהיתה שנאה ביניהם נאבדו מן העולם ודור הפלגה שהיתה אחוה ביניהם אף על פי שפשטו ידם בעיקר לא נאבדו מן העולם.
ד.

א. צפנת.
ב. יסכה
ג. אשת אברם
ד. אשת חיל

א. לאחר שיצא אברהם מחרן מת תרח מיד
ב. לאחר 20 שנה שיצא אברהם מחרן.
ג. לאחר 30 שנה שיצא אברהם מחרן.
ד. לאחר יותר משישים שנה שיצא אברהם מחרן.

א. על נמרוד.
ב. על תרח.
ג. על קין
ד. על למך.

א. עד משיח צדקנו.
ב. עד אברהם
ג. עד נח
ד. עד משה בנתינת התורה.