רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית לך לך פרשת לך לך ב'
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט רש"י ושפתי חכמים על פרשת לך לך

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ואעשך לגוי גדול" לאלו דברים גורמת הדרך, שהוצרך אברהם להתברך בהם? (ברש"י)
א. מחלישה את הגוף, גורמת למריבות בין איש לאשתו וממעטת את הממון.
ב. ממעטת פריה ורביה, ממעטת את הממון וממעטת את השם.
ג. ממעטת את השם, גורמת למריבות בין איש לאשתו וממעטת עסק התורה.
ד. ממעטת את הדעת ואת הממון.

2. "ונברכו בך" מה פרושו? (ברש"י, בפשוטו של מקרא)
א. על ידך כל הבריות יכרעו לי ברך.
ב. כולם יהיו מבורכים בגללך.
ג. אדם אומר לבנו תהא כאברהם.
ד. אתה מברך את כולם.

3. "ואת הנפש אשר עשו בחרן" מה פרושו? (ברש"י)
א. שהיה בורא אברהם נשמות חדשות להביאן לכנען.
ב. שעזבו מקום מרווח ונעים ובשבחם הכתוב מדבר, שלקחו גם מצוה זו ואל תקרי נפש אלא נופש.
ג. אלו בני אדם שגיירום אברהם ושרה ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום.
ד.

4. "עד מקום שכם" לשם מה בא אברהם לשכם?
א. לשלם את הקפותיו.
ב. להתפלל על דינה בת יעקב.
ג. להתפלל על בעלי שכם שיצליחו במלחמתם באבימלך.
ד. להתפלל על בני יעקב שיבואו להלחם בשכם.

5. "אלון מורה" מה הראה ה' לאברהם במקום זה? (ברש"י)
א. הראהו הר סיני והר נבו.
ב. הראהו הר גריזים והר עיבל ששם קיבלו ישראל שבועת התורה.
ג. הראהו מכירת יוסף.
ד. הראהו מלחמת אבימלך עם אנשי שכם.

6. "ויבן שם מזבח" לשם מה בנה אברהם את המזבח הראשון? (ברש"י)
א. על בשורת הזרע.
ב. על בשורת ארץ ישראל .
ג. על הבשורה שינצחו בני יעקב את שכם.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

7. "ויהי רעב בארץ" איזה נסיון היה כאן? (ברש"י)
א. לראות אם יבקש אברהם עזרה מבני אדם או יסמוך על אלוקיו.
ב. לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל ארץ כנען ועכשיו משיאו לצאת ממנה.
ג. לנסות מה תאמר שרה לאברהם אחר שהוציאה מחרן וגם כאן בארץ שהגיעו אליה יש רעב.
ד.

8. "למען ייטב לי בעבורך" איזו טובה תהיה לאברהם? (ברש"י)
א. ינצל ממיתה.
ב. יתנו לו מתנות.נוי נפש.
ג. ינהגו בו בכבוד.
ד. שינגע ה' את בית פרעה וזה סימן לבניו לעתיד לבוא.

9. "וינגע ה'" מהו ראתן שכתב רש"י? (שפ"ח אות ב')
א. חולי עיניים.
ב. חולי הקשור לעצמות הגוף.
ג. חולי הגורם לאדם שיבכה תמיד.
ד. מין ממיני השחין והוא הקשה מכולם.

10. "אנשים אחים" איזה מדרש אגדה יש על תיבות אלו? (ברש"י)
א. שהיתה קומתם זהה.
ב. דומין בקלסתר פנים.
ג. שהיו קולותיהם זהים.
ד. שהיו שניהם מכניסי אורחים.

11. "ממרא" היכן היא ממרא? (ברש"י – מחלוקת תנאים)
א. בחברון.
ב. בשכם.
ג. אין ממרא שם מקום אלא שם אדם.
ד. בצפת.

12. מי היה ברע? (פשט הכתוב)
א. מלך עמורה.
ב. מלך אדמה.
ג. מלך עילם.
ד. מלך סדום.

13. כמה שנים מרדו חמשת המלכים? (פשט הכתוב ושפ"ח אות ח')
א. שנה אחת בשנת השלש עשרה לעבודתם.
ב. שנה אחת בשנת הארבע עשרה לעבודתם.
ג. שלש עשרה שנה מרדו.
ד. שתים עשרה שנה מרדו.

14. "בארת בארת חמר" מדוע ניצל מלך סדום מן החימר?
א. שהיה צריך להשרף בגפרית בהפיכת סדום ולא למות בחימר.
ב. שיראה כמה אברהם בעל חסד גדול אולי יחזיר את עמו בתשובה.
ג. שהיו אומות שלא היו מאמינים שניצל אברהם מאור כשדים וכיון שיצא זה מן החימר האמינו באברהם למפרע.
ד.

15. "עד דן" כתב רש"י שם תשש כחו, מדוע? (ברש"י)
א. ראה במפלתו של שמשון.
ב. ראה פסלו של מיכה (שנלקח ע"י שבט דן).
ג. שעתידין בניו להעמיד שם עגל (של ירבעם).
ד.

16. "ויוצא אותו החוצה" מה פרושו? (ברש"י)
א. הוציאו מאהלו לחוץ לראות הכוכבים.
ב. אמר לו צא מאיצטגנינות שלך.
ג. הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים.
ד. כל התשובות נכונות.

17. "ואת הצפור לא בתר" מדוע? (ברש"י)
א. כיון שנמלטה מידו.
ב. ישראל נמשלו ליונה לכן לא בתרה, רמז שיהיו קימים לעולם.
ג. ביקשה ממנו רחמים וחמל עליה.
ד.

18. "ויד כל בו" מה פרושו? (ברש"י)
א. שיהיה גנב כמו שאמרו חז"ל שלא קבלו את התורה מפני...
ב. כולם אוהבים אותו ומלטפים אותו.
ג. כל מלאכה מלאכה הצריכה ידיים הוא עושה כגון בניה סבלות וכד'.
ד. כולם שונאים אותו ומתגרים בו.

19. "ויפול אברם על פניו" מדוע?
א. משמחתו על הברית שכרת ה' עימו.
ב. שהיה עצוב על שאין לו בן משרה.
ג. ממורא השכינה.
ד. זמן נפילת אפיים היה.

20. "לאחזת עולם" למה דומה אדם שדר בחוץ לארץ? (ברש"י)
א. דומה כמי שנלקח ממנו צלם דמותו.
ב. דומה כמי שכפאו שד.
ג. דומה לברוז שמהלך על חוט ועומד ליפול בנהר.
ד. דומה כמי שאין לו אלוה.

21. "אשר לא ימול" במה מתחייב אב שלא מל את בנו?
א. עובר בעשה.
ב. מתחייב כרת.
ג. עובר בלאו.
ד. מחויב ב-20 שקלים לבית המקדש.

22. "וברכתי אתה" על איזו ברכה מדובר? (ברש"י)
א. שיולד לה עוד בן מלבד יצחק.
ב. שתולד לה בת.
ג. על החכמה.
ד. שחזרה לנערותה.

23. "ויפל אברהם על פניו ויצחק" על מי הקפיד הקב"ה ומדוע? (ברש"י)
א. על אברהם שלא האמין שיולד לו יצחק.
ב. על שרה שלא האמינה שיולד לה יצחק ולגלגה.
ג. על הגר שלא רצתה שיולד יצחק.
ד. על ישמעאל שלא רצה שיולד יצחק.

24. "אבל" מהו לשון אבל?
א. לשון עצבות.
ב. לשון שמחה.
ג. לשון אמיתת דברים.
ד. היפך תשובה ג'.

25. "וקראת את שמו יצחק" על שם מה?
א. על שם הצחוק.
ב. י' = 10 נסיונות, צ' = שנולד לשרה ל-90 שנה, ח' = שנימול לשמונה, ק' = שילדו אברהם למאה שנה.
ג. כתשובה ב' אך במקום 10 נסיונות צ"ל 10 הדברות.
ד. תשובות א' ב' נכונות.