רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מנחות מבחן דפים ל"ב-מ"ו
ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת מנחות, דפים ל"ב-מ"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כתבה "איגרת" פסולה - מה הכוונה? (לב: ורש"י ד"ה כתבה)
א. שלא כיוון בה לשם קדושת מזוזה
ב. שלא הגיהה אחר שגמר לכותבה
ג. שכתבה בלא שירטוט ולא דקדק בחסירות ויתירות
ד. שלא עשה בה תגין באותיות שעטנז גץ

2. היכן הוא מקום הנחת המזוזה במשקוף למסקנא? (לג.:)
א. לכו"ע בתחילת שליש העליון מלמטה ללמעלה
ב. לחד מ"ד סמוך לתיקרה עד שליש, ולחד מ"ד בכולו חוץ מטפח תחתון ועליון
ג. בכל מקום על המשקוף ואפי' סמוך לקרקע ממש.
ד. לכו"ע מרחיק מהקרקע טפח ומהתקרה טפח וכל הפתח כשר למזוזה

3. מנלן דבעי' לכתוב מזוזה על קלף למסקנא? (לד.)
א. משום דכ' וכתבתם - וכתיבה משמע על קלף
ב. הלכה למשה מסיני.
ג. מדכ' וכתבתם ילפי' דבעי' כתיבה תמה וזה שייך רק בקלף
ד. ילפי' גזירה שוה כתיבה כתיבה מגט.

4. תפילין של ראש האם מותר לעשותן של יד כשלא התנה עליהן? (לד:)
א. בעתיקי אסור ובחדתי למ"ד הזמנה מילתא אסור ולמ"ד לאו מילתא מותר
ב. בכל גווני אסור משום אין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה
ג. בין בעתיקי ובין בחדתי לר' יהודה אסור ולר' יוסי מותר.
ד. בין בעתיקי ובין בחדתי מותר

5. רצועות תפילין באיזה צבע צריך לצובען? (לה.)
א. בין מבחוץ ובין מבפנים צריכין להיות שחורות
ב. בין מבחוץ ובין מבפנים בכל צבע
ג. מבחוץ שחורות, ומבפנים בכל צבע אבל לא אדומות
ד. בתפילין של יד שחורות מב' הצדדין ובשל ראש בכל צבע

6. כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש מנלן דאיירי בתפילין שבראש? (לה: רש"י ד"ה שם)
א. משום דבתפילין של ראש איכא רוב השם דאית בהן ש' וד'
ב. דתפילין של ראש הם דבר הנראה לעין וכ' ברישי' דקרא וראו
ג. משום דכ' וראית את אחורי ואיירי בקשר של תפילין והכא נמי כ' וראו
ד. משום דכ' ויראו ממך ותפילין של ראש אסור בהיסח הדעת וצ' להיות במורא

7. סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש האם חוזר ע"ז מעורכי המלחמה? (לו. ורש"י ד"ה סח בין)
א. אם סח לצורך מצוה או צרכי רבים אינו חוזר ואם סח סתם חוזר
ב. בכל גווני אינו חוזר.
ג. בכל גווני חוזר.
ד. סח ובירך אח"כ על של ראש אינו חוזר ואינו סח ולא בירך חוזר

8. טלית בת ה' כנפות מה דינה? (לז:)
א. לכו"ע פטורה מציצית
ב. לכו"ע חייבת בציצית בה' כנפותי'.
ג. מחלוקת: לת"ק חייבת בד' כנפותי' ולר' ישמעאל חייבת בה' כנפותי'
ד. מחלוקת: לת"ק פטורה מציצית כלל ולר' ישמעאל חייבת בה' כנפותי'

9. אלא אמר רבא לא נצרכא אלא ל"גרדומין" - מה הכוונה? (לח:)
א. שנשארו גרדומי הלבן עם חוטי התכלת או גרדומי התכלת עם חוטי הלבן.
ב. שתלה בציצתו מתחילה רק גרדומי תכלת וגרדומי לבן
ג. שנפסקו חוטי הלבן והתכלת ונשארו רק גרדומיהן
ד. שתלה בציצית מכל ד' כנפותי' רק גרדומי תכלת ללא לבן כלל

10. מה הוא השיעור שצריך לכתחילה בגודל הגדיל וענף הציצית? (לט.)
א. ב' שלישי גדיל ושליש ענף
ב. שליש גדיל וב' שלישי ענף.
ג. ב' רבעי גדיל וב' רבעי ענף
ד. רבע גדיל וג' רבעי ענף

11. שיראין האם חייבין בציצית? (לט:)
א. לכו"ע חייבין אך נפטרין רק במינן
ב. לכו"ע פטורין
ג. לכו"ע חייבין ונפטרין אף בחוטי צמר ופשתים
ד. מחלוקת: לרבא חייבין ולר' נחמן פטורין

12. האם יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה? (מ. רש"י ד"ה לפי)
א. בכל גווני יש כח בידם
ב. בכל גווני אין כח בידם
ג. אם נעקר רק ע"י שב ואל תעשה יש כח בידם, וע"י קום ועשה אין כח בידם.
ד. בדבר שזדונו כרת אין כח בידם, ובדבר שזדונו מלקות יש כח בידם.

13. טלית שעשאה לצורך תכריכין האם צריך להטיל בה ציצית בחייו או במותו? (מא.)
א. בחייו א"צ משום דלאו לאכסויי עבידא ובמותו צריך משום לועג לרש
ב. בכל גווני א"צ משום במתים חפשי
ג. בחייו צריך משום דראוי לאכסויי בי' ובמותו צריך משום לועג לרש
ד. איבעיא דלא איפשטא

14. מילת עכו"ם מה דינה? (מב.)
א. לכו"ע פסולה
ב. לכו"ע כשירה
ג. מחלוקת: לרב מאיר כשירה ולרב יהודה ולרב פסולה
ד. מחלוקת: לרב כשירה ולדרו בר פפא ולר' יוחנן פסולה

15. כל מצוה דעשייתה גמר מצוותה - האם ציצית הוי עשייתה גמר מצוותה? (מב:)
א. לכו"ע הוי גמר מצוותה משום דאיכא מצוה בעשייתה
ב. למ"ד חובת טלית הוי גמר מצוותה ולמ"ד חובת גברא לא הוי גמר מצוותה
ג. לכו"ע לא הוי גמר מצוותה משום דעדיין לא לבשה
ד. אם עומד ללבישה לא הוי גמר, ואם אין עומד ללבישה הוי גמר מצוותה

16. מנ"ל דכסות סומא חייב בציצית? (מג.: ורש"י ד"ה האי)
א. לכו"ע מדכ' אשר תכסה בה.
ב. לרבנן מדכ' וראיתם וישנו בראי' אצל אחרים ולר"ש מאשר תכסה בה
ג. לרבנן ק"ו מכסות לילה ולר"ש מאשר תכסה בה
ד. לכו"ע מדכ' וראיתם אותו וישנו בראי' אצל אחרים

17. תפילין של יד אינה מעכבת של ראש - באיזה אופן אינה מעכבת למסקנא? (מד.)
א. רק ביש לו שניהם אבל באין לו א' מהם מעכבת
ב. רק באין לו א' מהם אבל ביש לו שניהם מעכבת
ג. איבעיא דלא איפשטא.
ד. בין ביש לו שניהם ובין באין לו א' מהם אינה מעכבת.

18. מנחה ונסכים מה מביא קודם? (מד:)
א. בבאים עם זבח לכו"ע מנחה קודמת, ובבאין לבד לרבי נסכים ולרבנן מנחה
ב. בכל גווני מחלוקת: לרבי נסכים ולרבנן מנחה.
ג. לכו"ע בכל גווני מנחה קודמת
ד. לכו"ע בכל גווני נסכים קודמין

19. האילים אין מעכבין זא"ז - מה הכוונה למסקנא? (מה.)
א. אילים שבאים בעצרת עם שתי הלחם אין מעכבין ויביא שתי הלחם לבדן
ב. אילים שבאים בר"ח אין מעכבין ויביא הקרבן ללא אילים
ג. אילים שבאים בעצרת עם שתי הלחם אין מעכבין אילי מוסף וכן להיפך
ד. אילים שבאים בחג הסוכות אין מעכבין ויביא הפרים לבדן

20. באיזה אופן מצינו שלכו"ע אין שחיטה עושה זיקה והקרבן כשר? (מו.)
א. בשוחט שלא לשמו
ב. בשוחט את התודה ונפרס לחמה
ג. בשוחט ע"מ לאכלו חוץ למקומו
ד. בשוחט ע"מ לאכלו חוץ לזמנו